Crowdfunding (financovanie projektu „davom“) - dane a odvody

Mária chce vydať knihu a peniaze sa rozhodla získať formou crowdfundingu. Crowdfunding je financovanie projektu „davom“. Takýto príjem je pre účel zdanenia považovaný za tzv. aktívny autorský príjem

Aké povinnosti jej v súvislosti s prijatím financií a vydaním knihy vzniknú?

1. Registrácia na daň z príjmov

Márii vzniká povinnosť požiadať o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala finančné prostriedky na vydanie knihy.

Formulár je TU:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.516.html

Ak Mária dostane finančné prostriedky v októbri 2021, je povinná zaregistrovať sa do konca novembra 2021. Vyplnený vytlačený formulár môže doručiť osobne do podateľne Daňového úradu alebo ho odošle doporučene poštou.

2. Uplatňovanie výdavkov

Mária sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov:

* tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur

* skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie 

* skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia účtovníctva

Na to, aby sa dokázala rozhodnúť, ktorý spôsob je pre ňu výhodný, potrebuje si priebežne sledovať a evidovať svoje príjmy a výdavky.

Ešte pripomínam, že paušálne výdavky si môže Mária uplatniť dovtedy, pokiaľ nie je platiteľom DPH. Zároveň si neuplatní preukázateľné daňové (skutočné) výdavky. Ak sa Mária rozhodne pre tento spôsob vykazovania výdavkov, je povinná viesť evidenciu o:

* príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov

* zásobách o pohľadávkach (pohľadávky sú odberateľské faktúry neuhradené k 31.12., teda ku koncu zdaňovacieho obdobia)

Dobrou správou je, že z tohto príjmu si môže Mária uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD). Čo to znamená? Kvôli odvodom do Sociálnej poisťovne uvádzam 2 príklady: 

A - príjem vyšší ako 6 798 €, B - príjem nižší ako 6 798 €.

A. Ak Mária v zdaňovacom období nedosiahla žiadne iné príjmy, iba príjmy vo výške 7 000 € (aktívny autorský príjem) a  jej skutočné výdavky sú nižšie ako 4 200 €, je pre ňu výhodné využiť paušálne výdavky. 

Výpočet základu dane je nasledovný:

Príjmy                                       7 000 €

Výdavky                                  - 4 200 € (60 % zo 7 000 €)

Čiastkový základ dane            2 800 €

NČZD (v r. 2021)                   - 4 511,43 €

Základ dane                                      0 €

B. Ak v zdaňovacom období nedosiahne iné príjmy okrem príjmov z crowdfundingu a predaja knihy (napr. 4 000 + 1 000), tak výpočet základu dane bude takýto:

Príjmy                                       5 000 €

Výdavky                                  - 3 000 € (60 % zo 5 000 €)

Čiastkový základ dane            2 000 €

NČZD (v r. 2021)                   - 4 511,43 €

Základ dane                                      0 €

Pri tomto príjme má nárok na daňový bonus (ak spĺňa podmienky nároku vzniku).

3. Odvody

Sociálna poisťovňa

Ak je ročný príjem autorky za rok 2021 vyšší ako 6 798 €,  v roku 2022 bude musieť platiť povinné sociálne odvody.

Vznik povinnosti platiť odvody sa bude posudzovať k 1.7.2022, prípadne k 1.10.2022, ak Mária podá daňové priznanie k dani z príjmov v predĺženej lehote do 30.6.2022. Ak podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 do 31.3.2022 a jej ročný príjem za rok 2021 bude vyšší ako 6 798 €, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne jej vznikne od 1.7.2022.

Mária v prvom príklade (A) presiahla uvedenú hranicu príjmov - jej príjmy boli vo výške 7 000 € - v roku 2022 bude povinná platiť minimálny mesačný odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 187,78 € a bude ich platiť do júna 2023. Ak v roku 2022 nedosiahne/neprekročí príjmy, na základe ktorých jej vznikne povinnosť platiť odvody do SP, od júla 2023 odvody platiť nebude.

V druhom príklade (B) sú Máriine príjmy vo výške 5 000 nižšie ako 6 798, takže odvody do SP nebude platiť.  Ak si uplatní paušálne výdavky a NČZD, nebude platiť ani daň z príjmov, no v septembri 2022 bude musieť uhradiť nedoplatok do zdravotnej poisťovne.

Zdravotná poisťovňa

1. Povedzme, že Mária je mamička na rodičovskej dovolenke a v roku 2021 nedosiahla žiaden iný príjem (okrem rodičovského príspevku, ktorý je oslobodený od dane), pre účely zdravotného poistenia je teda poistencom štátu, nevzniká jej povinnosť platiť povinné preddavky na zdravotné poistenie.

Vzhľadom na to, že neplatila preddavky do zdravotnej poisťovne (pripomínam, že ako matka na rodičovskej dovolenke je poistencom štátu), výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude nedoplatok na odvodoch do zdravotnej poisťovne.

2. Ak Mária nemá iného platiteľa zdravotného poistenia (nie je mamičkou na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nie je ani zamestnancom, za ktorého platí odvody zamestnávateľ), je v roku 2021 povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie do svojej zdravotnej poisťovne v minimálnej výške 76,44 €.
Od 1.1.2022 bude výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie 79,31 €.

 

Príjemcom peňazí získaných formou crowdfundingu môže byť aj obchodná spoločnosť, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ak je Mária spoločníčkou v jednoosobovej s.r.o. a v roku 2021 získa formou crowdfundingu 4 000 €, z predaja knihy dosiahne príjem 1 000 €, pričom náklady na vydanie knihy budú vo výške 3 500 €, tak výpočet základu dane bude nasledovný:

Príjmy                          5 000 €

Náklady                     - 3 500 €

Základ dane                1 500 €

Daň 15 %                        225 €

Výsledok hospodárenia po zdanení je suma 1 275 € (1 500 - 225), z ktorého si v roku 2022 môže vyplatiť dividendu, podliehajúcu 7 % zrážkovej dani vo výške 89,25 € (7 % zo sumy 1 275 €). Dividenda, teda podiel na zisku po odpočítaní zrážkovej dane bude 1 185,75 €).

Mária si nemôže uplatniť paušálne výdavky, NČZD a nemá ani nárok na daňový bonus.

Ako spoločníčke (a konateľke) jej nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak však Mária nemá iného platiteľa zdravotného poistenia (štát alebo zamestnávateľa), je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie do svojej ZP - pozri odstavec 2 v časti Zdravotná poisťovňa.

Príklad je zjednodušený a neberie do úvahy tržby (výnosy) a náklady spojené s inou podnikateľskou aktivitou. 

Milé mamičky, ak máte v súvislosti s crowdfundingom pochybnosti či otázky, môžete si objednať konzultáciu TU.

 

PS: užitočné informácie nájdete aj vo FB skupine "Ženy, ktoré podnikajú správne" TU 
 

Tatiana Šándorová

Komentáre

Čo dokáže mama

Celoslovenský projekt, ktorý združuje slovenské mamičky a podporuje ich v sebarealizácii. Veríme, že každá mama môže zarábať na tom, čo ju baví. Na stránke www.codokazemama.sk nájdete tisícky online obchodíkov tvorivých mamičiek, ktoré u nás predávajú svoju handmade tvorbu, kreatívne služby, knihy či materiál na tvorenie. Pridajte sa k nám!

Všetky články (445)