1. PREDMET

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa platformy, Potenciálneho kupujúceho, Kupujúceho a Predávajúceho pri uskutočňovaní predaja na diaľku a poskytovania Služieb prostredníctvom Platformy (ďalej aj ako „VOP“).

2. DEFINÍCIE

2.1  Prevádzkovateľ platformy. Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť Šikovné mamičky, s.r.o., so sídlom Javorová 3120/58, Levice 934 01, IČO 51681234 , DIČ 2120749268, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 51928/N. 

2.2  Platforma. Platformou je doména/internetová stránka www.codokazemama.sk Prevádzkovateľa platformy, na ktorej dochádza k Uzatváraniu obchodov medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

2.3  Potenciálnym kupujúcim. Potenciálnym kupujúcim je osoba, ktorá sa zaregistrovala na Platforme, pričom ešte nedošlo k Uzatvoreniu obchodu.

2.4  Kupujúcim. Kupujúcim je osoba, ktorá uskutočnila nákup Tovaru alebo Služieb prostredníctvom Platformy.

2.5  Predávajúcim. Predávajúcim je osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom platformy, je na nej zaregistrovaná a ktorá ponúka svoje Tovary a/alebo Služby prostredníctvom Platformy.

2.6  Uzatvorenie obchodu. Uzatvorením obchodu je: 

a) v prípade predaja Tovaru uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa príslušných právnych predpisov medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Platformy. Konkrétne ide o odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a zaplatenie kúpnej ceny. 

b) v prípade poskytnutia Služby uzatvorenie zmluvy, alebo potvrdenie Objednávky na Službu prostredníctvom Platformy.

2.7 Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru Kupujúcim, vrátane kontaktných, doručovateľských a iných osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinnými údajmi. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania Platformy. 

2.8 Formulár objednávky. Formulár objednávky je elektronický formulár nachádzajúci sa na www.codokazemama.sk obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. príjemcu, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia/prepravy tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.9 Ponuka tovaru. Ponuka tovaru je ponuka tovaru od rôznych Predávajúcich zverejnená na internetovej stránke www.codokazemama.sk.

2.10 Tovar. Tovarom sú výlučne ručne vyrábané výrobky prip. samostatne navrhované dizajny vyrábané treťou stranou (právo na dizajn musí byť dokázateľné), autorské knihy vydané prostredníctvom vydavateľstva, alebo na vlastné náklady autora, pomôcky pre deti a nový, alebo nespotrebovaný materiál k tvorbe, galantéria, látky, gombíky, úchytky a pod.

2.11 Služby. Službami sú rôzne druhy ponúkaných služieb ako napr. právne, účtovné, daňové, doučovanie, zákazkové šitie, právnické, účtovnícke služby, laktačné poradenstvo, poradenstvo v nosení, grafické práce, práce architektov, tvorba webových stránok a aplikácií, kurzy, semináre a i.

2.12 Objednávka. Objednávkou je návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je riadne vyplnený Potenciálnym kupujúcim/Kupujúcim a určený Predávajúcemu, a to prostredníctvom Platformy.

 

3. ZÁVÄZNOSŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A POSTAVENIE PREVÁDZKOVATEĽA PLATFORMY

3.1 Záväznosť dodržiavania pravidiel využívania Platformy 

3.1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria nedielnu súčasť podmienok používania platformy Potenciálnymi kupujúcimi/Kupujúcimi, Predajcami a Prevádzkovateľom platformy.

3.1.2 Potenciálni kupujúci, Kupujúci a Predávajúci sú si vedomí, že musia dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky, rovnako ako zmluvné vzťahy uzatvorené medzi nimi, vrátane všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho (ak ich má).

3.1.3 V prípade, ak sa Potenciálni kupujúci, Kupujúci, Predávajúci alebo tretie osoby dozvedia o akomkoľvek porušení týchto všeobecných obchodných podmienok, sú oprávnení obrátiť sa s touto informáciou na Prevádzkovateľa platformy na e-mailovej adrese info@codokazemama.sk .

3.1.4 Účastníci Platformy berú na vedomie, že na Objednávku sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky platné v čase realizácie Objednávky.

 

3.2 Postavenie Prevádzkovateľa platformy 

3.2.1 Prevádzkovateľ platformy nie je Predávajúcim ani dodávateľom Tovaru alebo Služieb, teda zodpovedá Potenciálnemu kupujúcemu, Kupujúcemu a Predávajúcemu iba za možnosť Uzatvoriť obchod prostredníctvom Platformy, nie za predaj Tovaru a Služieb samotný. Kupujúci kupuje Tovar a Služby priamo od samotného Predávajúceho, ktorý vystupuje na Platforme vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.2.2 Prevádzkovateľ platformy nie je zmluvnou stranou pri Uzatváraní obchodu.

3.2.3 Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá po Uzatvorení obchodu za akékoľvek činnosti súvisiace s platbou, alebo dodaním tovaru. Tieto sa realizujú priamo medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

3.2.4 Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov, ktoré v rámci využívania Platformy uvádzajú Potenciálni kupujúci, Kupujúci a Predávajúci. Predávajúci nesmú zamlčať akékoľvek údaje o Tovare alebo Službe, ktoré sú pre Potenciálneho kupujúceho/Kupujúceho dôležité pri Objednávke Tovaru, a/alebo Služby.

3.2.5 Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za ohrozenie alebo porušenie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, najmä autorských a priemyselných práv (ochranná známka a pod.) zo strany Predávajúcich.

3.2.6 Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za cenovú politiku Predávajúcich.

3.2.7 Prevádzkovateľ platformy je oprávnený využívať Tovary a Služby ponúkané na Platforme na propagáciu Prevádzkovateľa a Platformy.

3.2.8 Prevádzkovateľ platformy je oprávnený poskytnúť kontaktné údaje Predávajúceho Potenciálnemu kupujúcemu/Kupujúcemu za účelom Uzatvorenia obchodu.

3.2.9 Prevádzkovateľ zodpovedá za správu webstránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke a za riadne fungovanie nákupného a komunikačného systému.

3.2.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na údržbu webstránky a jej zmenu. O uvedenom bude vopred účastníkov Platformy informovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté účastníkom Platformy vzniknuté s údržbou, zmenou, alebo výpadkom platformy.

 

4. PODMIENKY POUŽÍVANIA PLATFORMY

4.1. Podmienky účasti na platforme

4.1.1 Platformu môžu využívať:

a) Potenciálni kupujúci a Kupujúci, ktorí sa riadne na Platforme zaregistrovali a dodržujú pravidlá jej používania a

b) Predávajúci, ktorí majú uzatvorený zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom platformy, sú registrovaní na Platforme a ktorí dodržujú pravidlá jej používania.

4.1.2 V prípade nedodržania podmienok využívania Platformy môže Prevádzkovateľ platformy takejto osobe zrušiť registráciu, odstrániť ponúkaný Tovar a/alebo Službu a/alebo zablokovať jej prístup na Platformu.

4.1.3 Akékoľvek spory vzniknuté v procese predaja a distribúcie Tovaru a Služieb rieši Kupujúci priamo s Predávajúcim, a to na náklady Predávajúceho.

4.1.4 Predávajúci sú povinní pravdivo a úplne informovať Potenciálnych kupujúcich/Kupujúcich o ponúkaných Tovaroch a Službách.

4.1.5 Potenciálni kupujúci/Kupujúci sú povinní pravdivo a úplne uvádzať potrebné údaje za účelom využitia Platformy.

4.1.6 Potenciálni kupujúci/Kupujúci sú oprávnení sa zaregistrovať na Platforme aj v rámci viacerých registrácii. Zakazuje sa však akékoľvek zneužívanie používania takýchto registrácií za účelom klamlivého konania, nekalých praktík, nekalosúťažného konania a pod. 

 

4.2. Postavenie a povinnosti Predávajúceho

4.2.1 Predávajúci zodpovedajú za splnenie všetkých podmienok, ktoré ukladajú právne predpisy osobám na účely predaja Tovaru a poskytovania Služieb, t.j. že majú potrebný status, vlastnícke práva, povolenia, licencie, oprávnenia, poskytnú všetky potrebné informácie Potenciálnym kupujúcim/Kupujúcim, zabezpečenia vybavenie reklamácie a pod.

4.2.2 Predávajúci je povinný postupovať pri svojej činnosti najmä v zmysle Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jeho činnosť.

4.2.3 Predávajúci zodpovedá Potenciálnemu kupujúcemu/Kupujúcemu najmä za:

a) príslušnú kvalitu a objem objednaného Tovaru alebo Služby,

b) odoslanie Tovaru v dohodnutej lehote alebo dodanie Služby v dohodnutej lehote,

c) dostupnosť objednaného Tovaru alebo Služby,

d) za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho,

e) za splnenie všetkých práv Kupujúceho vyplývajúcich Kupujúcemu z všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2.4. Všetky daňové povinnosti Predávajúceho si plní tento aj voči Potenciálnym kupujúcim/Kupujúcim samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4.2.5. Predávajúci nesmie prostredníctvom Platformy predávať Tovar a ponúkať Služby, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

4.2.6. Predávajúci je povinný zobraziť ponúkaný tovar autenticky, s prihliadnutím na bežné skreslenie farieb spôsobené monitormi.

4.2.7. V ponuke Tovaru alebo Služieb nesmie Predávajúci uvádzať svoje kontaktné údaje.

4.2.8. Predávajúci je povinný k danému tovaru uviesť jeho cenu spolu s príslušnou DPH, pokiaľ je platcom DPH samostatne cenu a DPH.

4.2.9. Predávajúci musí mať k ponúkanému tovaru vysporiadané všetky práva duševného vlastníctva.

4.2.10. Predávajúci sa zaväzuje zaradiť Tovar do príslušnej/zodpovedajúcej kategórie tovarov a služieb v rámci Platformy.

4.2.11. Predávajúci nesmie viazať predaj Tovaru na zakúpenie iného Tovar a/alebo Služby a rovnako nesmie viazať predaj Služby na zakúpenie inej Služby a/alebo Tovaru.

4.2.12. Bližšie podmienky postavenia Predávajúcich pri využívaní Platformy sú uvedené v časti „Pomocník“, ktorý sa nachádza na www.codokazemama.sk.

 

4.3. Spôsob využívania Platformy

4.3.1 Predaj a kúpa Tovaru a Služieb sa realizuje stanoveným postupom a možnosťami uvedenými na Platforme, ktorý začína riadnou registráciou Potenciálneho kupujúceho/Kupujúceho, pokračuje vybraním tovaru a končí vyplnením a odoslaním Objednávkového formulára. 

4.3.2 Kupujúci je oprávnený si pri objednávaní Tovaru alebo Služieb vybrať viaceré druhy Tovaru a Služieb, pričom berie na vedomie, že tieto môžu pochádzať od rôznych Predávajúcich, a teda sa na ne môžu vzťahovať osobitné podmienky predaja podľa toho, ako ich má príslušný Predávajúci nastavené. Uvedené sa môže týkať zmluvných povinností, spôsobu platby, doručenia, reklamácie a pod.

4.3.3 Kupujúci berie na vedomie, že pri jednej Objednávke Tovaru a/alebo Služieb od niekoľkých Predávajúcich sa poplatky súvisiace s Tovarom a/alebo Službou spočítavajú.

4.3.4 Potenciálni kupujúci, Kupujúci a Predávajúci súhlasia, že akékoľvek náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s používaním Platformy, ako napr. internetové pripojenie, potrebné aplikácie, a pod. si hradia sami.

4.3.5 Komunikácia ohľadne objednania Tovaru a Služieb môže prebiehať iba prostredníctvom Platformy. V opačnom prípade sa uvedené považuje za závažné porušenie týchto všeobecných obchodných podmienok a Prevádzkovateľ platformy je v tomto prípade oprávnený prijať príslušné kroky, vrátane odstránenia Tovaru, zrušenia registrácie a zablokovanie účtu Potenciálneho kupujúceho a Kupujúceho a ukončenia zmluvného vzťahu s Predávajúcim, vrátane zákazu jeho účasti na Platforme.

4.3.6 Kúpna cena za objednaný Tovar a Služby je uvedená v ponuke na Platforme, ako i v Objednávkovom formulári.

4.3.7 Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.3.8 Kúpna cena Tovaru nezahŕňa náklady na prepravu Tovaru, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne, podľa spôsobu prepravy Tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci určil.

4.3.9 Na Platforme je zakázané ponúkať Tovar, ktorý podlieha osobitným povoleniam a regulácii, ako napr. potraviny, kozmetické výrobky, nebezpečný tovar ako chemikálie, výbušniny a pod.

4.3.10 V rámci komunikácie na Platforme sú všetci povinní dodržiavať pravidlá slušného správania a etiky. Nesmie sa používať akákoľvek komunikácia obsahujúca akékoľvek vulgarizmi, rasovú neznášanlivosť, diskrimináciu, politické názory a pod. V takýchto prípadoch si Prevádzkovateľ platformy vyhradzuje právo takúto komunikáciu vymazať a príslušnému účastníkovi Platformy zrušiť jeho registráciu, odstrániť ponuku Tovaru a/alebo Služby a zablokovať jeho účasť na Platforme v budúcnosti.

4.3.11 Predávajúci nesmú ponúkať na Platforme hračky, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť život, alebo zdravie dieťaťa.

4.3.12 V prípade akýchkoľvek materiálov Predávajúcimi musia títo zabezpečiť, aby boli predávané v stave, ktorý neohrozí zdravie Kupujúcich, alebo tretích osôb.

4.3.13 Predávajúci nesmú na stránke predávať Tovar formou bazárového predaja, teda použitý Tovar ani formou kúpy Tovaru v inom obchode a jeho následnom predaji na Platforme v novom stave za účelom dosiahnutia zisku.

4.3.14 Nepovoľuje sa predaj akéhokoľvek Tovaru, ktorý nemá vysporiadané práva duševného vlastníctva.

4.3.15 Po Uzatvorení obchodu sa kupujúci zaväzuje riadne a včas zaplatiť za Tovar/službu kúpnu cenu/cenu Predávajúcemu.

4.3.16 Akékoľvek podnety súvisiace s problémami fungovania Platformy prosím hláste na e-mailovej adrese: info@codokazemama.sk

4.3.17 Platforma využíva služby portálu YouTube, ktorý sa riadi vlastnými YouTube podmienkami používania služby.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke Prevádzkovateľa platformy a nadobúdajú účinnosť dňom 3.10.2019.

5.2 Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.codokazemama.sk, o čom budú účastníci Platformy vopred informovaní.

5.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.