479.00€
Dostupnosť: Na objednávku
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Preverenie viacerých možností usporiadania nábytku, priestorový model a vizualizácia zvolenej alternatívy.
Priebeh poradenstva:

1. skontaktovanie sa s klientom, získanie zadania a východiskových materiálov

2. na základe poskytnutých materiálov /fotky, výkresy, slovný opis, zameranie/ zakreslenie jestvujúceho stavu
preriešenie dispozície vo viacerých alternatívach, porovnanie pôvodného stavu a navrhovaných zmien, ilustračné a inšpiratívne obrázky pre lepšiu predstavu o priestore, slovný popis koncepcie riešenia

3. spätná väzba od klienta
klient vyberie najvhodnejšiu alternatívu, ktorá sa s jeho prípadnými pripomienkami rozpracuje ďalej

4. dopracovanie finálneho návrhu
grafický výstup – návrh /formát pdf/ obsahujúci výkres pôvodného stavu, návrh nového stavu – vybratá alternatíva, porovnanie pôvodného s návrhom, ilustračné obrázky a slovný popis koncepcie riešenia

5. priestorový model kľúčovej miestnosti
vymodelovanie a zariadenie vybratej miestnosti v 3D - vizualizácia

vizualizácie: dakruarch.sk
Umiestnenie Pezinok
Všeobecné obchodné podmienky


ČLÁNOK I

Výklad pojmov

1.1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

ARS
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zmluva
zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Odberateľom prostredníctvom objednávky zrealizovanej Odberateľom elektronicky prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa a následnej akceptácie tejto objednávky zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať Odberateľovi objednanú službu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednanú službu Poskytovateľovi za dohodnutých podmienok

Odberateľ
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyjadrila súhlas so znením Zmluvy a uzavrela ju s Poskytovateľom

Občiansky zákonník
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Obchodný zákonník
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Poskytovateľ
spoločnosť TRIMARCH s.r.o., so sídlom 1. mája 45, 902 01 Pezinok, IČO: 50 195 034, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109345/B, DIČ: 2120212171
§9a zákona 138/1992 Zb.
Tel. č.: 0918 49 87 95
Email: ivana@okomarchitektky.sk

Subjekty ARS
Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR, ktoré sú oprávnené na ARS v zmysle § 3 Zákona o ARS

Súbor “cookie”
malý zväčša textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú na pevný disk užívateľa; tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých navštívení daných webových stránok

VOP
tieto všeobecné obchodné podmienky tvoriace neoddeliteľnú súčasť Zmluvy

Webové sídlo
www.okomarchitektky.sk

Zákon č. 102/2014
zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2007
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon o ARS
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

ZEK
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Zmluvné strany
spoločné označenie Poskytovateľa a Odberateľa

GDPR
nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov


ČLÁNOK II
Úvodné ustanovenia

2.1. Poskytovateľ prevádzkuje Webové sídlo.
2.2. Webové sídlo je internetový obchod zameraný na poskytovanie architektonického poradenstva na objednávku v rozsahu, spôsobom a za ceny uvedené na www.okomarchitektky.sk na základe Zmluvy.
2.3. Odberateľ je povinný sa riadne sa oboznámiť s týmito VOP pred zaslaním objednávky prostredníctvom Webového sídla.
2.4. Týmito VOP sú upravené zmluvné vzťahy vzniknuté uzatvorením Zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2.5. Odberateľ má možnosť oboznámiť sa pri tvorbe objednávky (vypĺňaní objednávkového formuláru) na Webovom sídle s obsahom Zmluvy vrátane týchto VOP. Odberateľ vyjadrí svoj súhlas s obsahom Zmluvy zadaním a odoslaním objednávky zrealizovanej elektronicky prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa. K uzavretiu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami dochádza v momente, keď Poskytovateľ odošle Odberateľovi akceptáciu (potvrdenie) objednávky, ktorá zväčša obsahuje aj faktúru za objednané služby a aktuálne znenie týchto VOP. Takáto akceptácia (potvrdenie) objednávky Poskytovateľa sa zároveň považuje aj za potvrdenie o uzavretí Zmluvy v zmysle ust. § 6 ods. 1 Zákona č. 102/2014.
2.6. Odberateľ je povinný pri tvorbe objednávky na Webovom sídle uviesť úplne a pravdivo všetky požadované informácie a údaje. Ak si Odberateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je oprávnený vyzvať Odberateľa k ich doplneniu. V prípade, že si Odberateľ svoju povinnosť uvedenú v tomto bode VOP nesplní v primeranej dobe ani po výzve Poskytovateľa, k uzavretiu Zmluvy nedôjde alebo, ak už Zmluva bola uzavretá potvrdením objednávky podľa bodu 2.2, považuje sa za zrušenú.
2.7. V prípade, že Odberateľ zrealizuje objednávku u Poskytovateľa prostriedkami mimo Webového sídla (napr. telefonicky, emailom) a Poskytovateľ ju akceptuje, aplikujú sa na jeho zmluvný vzťah s Poskytovateľom primerane ustanovenia týchto VOP, pokiaľ bol Odberateľ s nimi pred odoslaním objednávky oboznámený.
2.8. Odberateľ je uzrozumený a berie na vedomie, že pri poskytovaní služieb prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľom vždy dochádza, na strane Poskytovateľa, k vzniku autorského diela, a to v rôznom, dopredu nešpecifikovateľnom rozsahu. Takéto autorské dielo väčšinou obsahuje, grafické špecifikácie, zakreslenia, výkresy, textovo-slovesný obsah a pod. Všetko vytvorené tvorivou duševnou činnosťou autora (ďalej ako „Dielo“)

ČLÁNOK III
Cena a platobné podmienky

3.1. Ceny služieb na základe Zmluvy uvedené na Webovom sídle v čase zrealizovania objednávky zo strany Odberateľa sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ sa výslovne nedohodnú inak. Cena Služieb je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných prípadných daní.
3.2. K cene Služieb budú pripočítané náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, pokiaľ si ich konkrétna objednávka Odberateľa vyžaduje. O celkovej cene služieb vrátane nákladov uvedených v predchádzajúcom ustanovení tohto bodu VOP bude Kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky.
3.3. Cena je splatná do 10 dní odo dňa doručenia faktúry Odberateľovi.
3.4. Poskytovateľ na základe objednávky vystaví a elektronicky odošle Odberateľovi faktúru na jeho e-mailovú adresu. Faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania od Poskytovateľa na e-mailovú adresu Odberateľa. Fakturačné údaje sú povinnou náležitosťou objednávky, ktoré je Odberateľ povinný vyplniť priamo v objednávkovom formulári na Webovom sídle.
3.5. Kúpnu cenu za objednanú službu je možné uhradiť:
a) bankovým prevodom na účet uvedený priamo vo faktúre;
alebo iným spôsobom, o ktorom bude Odberateľ informovaný pred odoslaním svojej objednávky.
3.6. V prípade bezhotovostnej úhrady ceny objednanej služby sa za okamih jej úhrady považuje okamih pripísania vyfakturovanej sumy na účet Poskytovateľa.

ČLÁNOK IV
Dodacie podmienky

4.1. Poskytovateľ je povinný dodať službu Odberateľovi v objednanom množstve a kvalite.
4.2. Dodacia lehota objednanej služby je pri jednotlivých typoch služieb (podľa označenia na webovom sídle) nasledovná:
a) služba SMALL: Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Poskytovateľom.
b) služba MEDIUM: Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Poskytovateľom.
c) služba LARGE: Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu najneskôr do 30 (tridsiatich) pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Poskytovateľom.
d) služba FIT: dodacia lehota pri tejto službe sa rieši individuálnou dohodou zmluvných strán a nie je pevne stanovená
4.3. V prípade, že je na Webovom sídle uvedená pri konkrétnej službe iná dĺžka dodacej lehoty, než je uvedená v týchto VOP, platí dĺžka dodacej lehoty uvedená na Webovom sídle.
4.4. V prípade, že Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu nedokáže zabezpečiť dodanie objednanej služby v rámci dodacej lehoty v zmysle bodu 4.2 VOP, je povinný o tom Odberateľa bez zbytočného odkladu informovať. Odberateľ má v takomto prípade právo svoju objednávku zrušiť, čím dôjde k odstúpeniu od Zmluvy.
4.5. Ak Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu nedokáže Odberateľovi objednanú službu dodať, je povinný o tom Odberateľa bez zbytočného odkladu informovať a do 14 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú cenu za objednanú službu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Odberateľom zaniká.
4.6. Miestom dodania objednanej služby je e-mailová adresa uvedená Odberateľom v objednávke ako dodacia adresa. Ak sa podľa Zmluvy má dodanie tovaru realizovať v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa (tzv. osobný odber), miestom dodania objednanej služby je adresa týchto prevádzkových priestorov Poskytovateľa.
4.7. Dodanie služby je uskutočnené jej odovzdaním Odberateľovi akýmkoľvek preukázateľným spôsobom.
4.8. Poskytovateľ je oprávnený odovzdanie služby Odberateľovi odoprieť do doby zaplatenia ceny.
4.9. Odberateľ je povinný prevziať objednanú službu za podmienok dohodnutých v Zmluve (dodacia lehota, miesto dodania a pod.).
4.10. Odberateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ mu v prílohe emailu, ktorým došlo k akceptácii (potvrdeniu) objednávky Odberateľa, okrem prípadnej faktúry doručuje aj aktuálne znenie VOP. Poskytovateľ môže Odberateľovi doručiť písomné vyhotovenie aktuálneho znenia VOP aj spolu s objednanou službou. V prípade, ak vyhotovenie VOP nebolo Odberateľovi ani jedným z uvedených spôsobov doručené, je Odberateľ povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia objednanej služby. V opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť Poskytovateľa doručiť Odberateľovi aktuálne znenie týchto VOP bola riadne splnená.

ČLÁNOK V
Odstúpenie od Zmluvy Odberateľom - spotrebiteľom

5.1 Objednaním služby cez Webové sídlo dáva Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom svoj výslovný súhlas s poskytnutím služby a prehlasuje, že bol poučený a porozumel poučeniu, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo odstúpiť od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.2 Udelením súhlasu s poskytnutím služby pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu VOP a úplným poskytnutím objednanej služby stráca Odberateľ - spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od Zmluvy a týchto VOP v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode VOP.

5.3 V prípade, ak by si Odberateľ spotrebiteľ objednal služby, ktoré budú poskytované postupne, je oprávnený v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu. V takom prípade si Poskytovateľ dovoľuje informovať, že za služby poskytnuté do dňa odstúpenia bude Odberateľ – spotrebiteľ aj tak povinný zaplatiť (ak tak už neurobil predo dňom odstúpenia). Za neposkytnuté služby nebude Odberateľ - spotrebiteľ povinný zaplatiť.

5.4 Na odstúpenie od Zmluvy a VOP môžete použiť vzorový formulár, ktorý si môžete stiahnuť na www.okomarchitektky.sk a ktorý nám po vyplnení môžete zaslať poštou na adresu sídla alebo e-mailom na adresu ivana@okomarchitektky.sk (ak Odberateľ využije túto druhú možnosť, prijatie odstúpenia Poskytovateľ bezodkladne potvrdí takisto e-mailom). Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Odberateľ – spotrebiteľ zašle svoje oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie (teda vzorový formulár) pred tým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie.

5.5 Vyjadrením súhlasu s týmito VOP (pristúpením k nim) Odberateľ – spotrebiteľ potvrdzuje, že bol riadne poučený o všetkých súvislostiach medzi jeho právom na odstúpenie a poskytnutím služby v zmysle tejto časti VOP.

5.6 Po odstúpení od Zmluvy vráti Poskytovateľ Odberateľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy najmä cenu vrátane nákladov na doručenie služby, poštovné a iné náklady a poplatky najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úhrada vrátenia platieb Odberateľovi bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady, ak Odberateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy je Odberateľ povinný zaslať službu späť Poskytovateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Odberateľ odošle službu späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Odberateľ.

ČLÁNOK VI
Reklamačný poriadok a zodpovednosť Poskytovateľa za vady

6.1. Odberateľ je oprávnený oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom Poskytovateľa umiestneným na Webovom sídle tu.
6.2. Ak Odberateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľ so žiadosťou o nápravu zaslanej elektronicky na emailovú adresu Poskytovateľa ivana@okomarchitektky.sk. Ak Poskytovateľ. odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Odberateľ má právo podať návrh na začatie ARS Subjektu ARS. Návrh môže Odberateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
6.3. Odberateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom celoeurópskej platformy ARS, ktorá je dostupná online tu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
6.4. ARS sa týka len sporu medzi Odberateľom a Poskytovateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od Odberateľ požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
ČLÁNOK VII
Zánik Zmluvy

7.1. Zmluva môže okrem prípadov upravených príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov zaniknúť aj:
a) v dôsledku právnej skutočnosti predpokladanej týmito VOP (napr. v bode 4.4 VOP),
b) v dôsledku odstúpenia niektorou zo Zmluvných strán z dôvodu uvedeného v týchto VOP alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise, alebo
c) na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
7.2. V prípade, že Zmluva zanikla v dôsledku niektorej zo skutočností uvedených v bode 7.1 a) alebo b), Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká od počiatku, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.
7.3. Zánik tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá Zmluvu ukončila (napr. odstúpením), sa nedotýka ustanovení Zmluvy týkajúcich sa poplatkov a ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po jej zániku.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

8.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - GDPR si Poskytovateľ prostredníctvom tohto dokumentu plní svoju informačnú povinnosť v zmysle článku 13 GDPR.

8.2 Uzavretím zmluvy v zmysle článku I ods. 1.1 týchto VOP medzi Poskytovateľom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Prevádzkovateľ„) a Odberateľom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Dotknutá osoba„) vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”). V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, a to na základe osobitnej písomnej zmluvy..

8.3 Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TRIMARCH s.r.o., so sídlom 1. mája 45, 90201 Pezinok, IČO: 50 195 034, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109345/B, ktorá spracúva osobné údaje fyzických osôb za podmienok uvedených nižšie. Prevádzkovateľa môže dotknutá osoba kontaktovať na e-mailovej adrese ivana@okomarchitektky.sk alebo telefónne číslo 0918 49 87 95.

8.4 Zdrojom osobných údajov je Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od Dotknutej osoby nasledovne: Dotknutá osoba ich vyplnila a poskytla (i) pri uzatváraní Zmluvy (ii) prostredníctvom osobitného formulára na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.okomarchitektky.sk alebo tým (iv) že navštevuje a využíva internetovú stránku Prevádzkovateľa. .

8.5 Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je, prípadne môže byť: (i) uzavretie a plnenie Zmluvy, na základe ktorej budú Dotknutej osobe poskytované služby Prevádzkovateľa (tzv. zmluvná požiadavka), (ii) plnenie právnych povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z GDPR, Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (tzv. zákonná požiadavka), (iii) priamy marketing – zasielanie emailových správ s komerčným obsahom, (iv) iný účel, pri ktorom Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (v) iný účel, ktorý je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje Dotknutej osoby pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR a Zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely má Prevádzkovateľ zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečí taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe, ktorú nebude možné viac identifikovať), (vi) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s GDPR a Zákonom.
8.6 Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je (i) plnenie Zmluvných povinností voči Dotknutej osobe, (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa a (iv.) slobodný a nepodmienený súhlas udelený Dotknutou osobou, ak sa jedná o účel spracúvania podľa odseku 8.5 (iii) až (v) tejto časti VOP, pričom spracúvanie na účel priameho marketingu sa súčasne považuje za oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle recitálu 47 GDPR.

8.7 Prevádzkovateľ spracúva na účely (i) objednania služby prostredníctvom Webového sídla a dodania služby nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, údaje o objednanej službe a údaje súvisiace s platbou za službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanej službe a údaje uvedené dotknutou osobou pri uplatnení reklamácie.

8.8 Príjemcami vyššie uvedených osobných údajov sú nasledovné osoby :

8.9 Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu ich spracúvania, maximálne však po dobu 10 rokov.

8.10 Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvných povinností ohľadom dodania služieb ponúkaných Webovým sídlom a deklarovaných zo strany Poskytovateľa a Odberateľ je povinný ich poskytnúť. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov Poskytovateľ nemôže garantovať Odberateľovi riadne plnenie zmluvných povinností ohľadom dodania služieb Webovým sídlom.

8.11 Odberateľ vyhlasuje, že pred získaním a začatím spracúvania jeho osobných údajov zo strany Poskytovateľa mu boli riadne oznámené všetky skutočnosti v zmysle článku 13 GDPR.

8.12 Odberateľ vyhlasuje a súhlasom s týmto dokumentom potvrdzuje, že Poskytovateľovi poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.


8.13 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a (vii) právoodvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov - odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu), Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Poskytovateľa:

i. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
ii. zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti
iii. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
iv. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.


8.2 Na marketingové účely budú osobné údaje Odberateľa spracúvané Poskytovateľom len v prípade, ak to Odberateľ odsúhlasí zaškrtnutím osobitného políčka pri zadávaní/tvorbe objednávky na Webovom sídle. Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Odberateľ na dobu desiatich rokov. Odberateľ je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Článok IX
Súbory „Cookies“

9.1. Webové sídlo Poskytovateľa používa Súbory “cookies” za účelom zabezpečenia lepších online služieb a pohodlnosti pri jeho prehliadaní. Používaním Webového sídla a súhlasom s týmito VOP Odberateľ udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas s použitím Súborov “cookies”. Odberateľ berie na vedomosť, že ak navštívi Webové sídlo a v prehliadači má povolené prijímanie Súborov “cookies”, v zmysle ZEK sa považuje táto skutočnosť za prijatie Poskytovateľových podmienok používania Súborov “cookies”.
9.2. Súbory “cookies” poskytovateľ používa k rozpoznaniu opakovaných návštev na Webové sídlo a pre zjednodušenie pohybu na ňom. Informácie zo Súborov “cookies” na Webovom sídle zhromažďuje Poskytovateľ preto, aby sa mohol lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok Webového sídla, aby sa lepšie porozumelo spôsobu ich používania. Tieto informácie používa Poskytovateľ trvale pre vylepšenie navigácie na Webovom sídle a poskytovaných služieb.
9.3. Súbory „cookies“ sú dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení návštevníka. „Cookies“ nepoškodzujú vaše zariadenie. Bez súborov „cookies“ by prehliadanie a využívanie webovej lokality bolo komplikovanejšie.
9.4. „Cookies“, ktoré používame vám umožňujú pohyb na našej webovej lokalite a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, objednanie služieb či platby (základné cookies). Ďalším typom „cookies“ sú tzv. (funkčné/prevádzkové cookies), sú to také, prostredníctvom ktorých môže webová lokalita zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo ak sa vyžaduje, vami uprednostňovaný jazyk a pod. „Cookies“ tiež môžu znemožňovať opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. „Cookies“ nám pomáhajú neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia našich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe „cookies“ možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn webovej lokality (analytické cookies). „Cookies“ môžeme tiež používať na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré „cookies“ dokážu zaznamenať (reklamné cookies). Okrem našich vlastných „cookies“ môžeme používať aj „cookies“ tretích osôb (napr. Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
- Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
9.5. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.
9.6. V žiadnom prípade však súbory „cookies“ nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači návštevníka stránky. Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom „cookies“, ktoré už odoslal návštevníkovi, čím je zabezpečené súkromie návštevníka.
9.7. Na Webovom sídle môžu byť použité dočasné a trvalé Súbory “cookies”. Dočasné sa uchovávajú v zariadení Odberateľa, kým príslušnú stránku Webového sídla neopustí. Trvalé Súbory “cookies” zostávajú na zariadení Odberateľa do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania.
9.8. Odberateľ berie na vedomie, že najnovšie prehliadače umožňujú používateľom spravovať Súbory “cookies” podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch môže Odberateľ nastaviť pravidlá pre správu Súborov “cookies” jednotlivých stránok. Môže zakázať ukladanie Súborov “cookies” zo všetkých stránok okrem tých, ktorým dôveruje. V ponuke prehliadačov Odberateľ zväčša nájde položku “Vymazať údaje prehliadania”. To mu umožní vymazať Súbory “cookies” a ďalšie údaje stránok a doplnkov. Ďalšou funkciou prehliadačov je režim tzv. “súkromného prehliadania”. Pri tomto režime nebudú Odberateľove návštevy webových stránkach vrátane Webového sídla zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory “cookies” vytvorené v režime “súkromného prehliadania” sa po zavretí všetkých okien prehliadača automaticky vymažú.
9.9. Poskytovateľ bude rešpektovať, pokiaľ si Odberateľ nastavenie Súborov “cookies” zmení niektorým zo spôsobov uvedených v bode 9.8 VOP alebo zo spôsobov, ktorý mu ponúka jeho prehliadač. Odberateľ však berie na vedomie, že vypnutie niektorých Súborov “cookies” môže mať dopad na riadnu funkčnosť Webového sídla.

Článok X
Autorské právo

10.1 Autorom je fyzická osoba, ktorá vytvorila autorské Dielo. Dielo je pri tom vždy súčasťou poskytovanej služby Poskytovateľom. Poskytovateľ je nositeľom všetkých majetkových práv k Dielu.

10.2 Len Poskytovateľ má právo použiť autorské dielo, udeľovať súhlas na každé použitie autorského Diela, najmä na vyhotovenie rozmnoženiny Diela, spracovanie, preklad a adaptáciu Diela, zaradenie Diela do súborného diela. Iné osoby a teda aj Odberateľ môžu použiť Dielo Poskytovateľa len na základe jemu udeleného písomného súhlasu Poskytovateľa a to výlučne v rozsahu a spôsobom určeným Poskytovateľom (Licencia). Poskytovateľ poskytnutím súhlasu s použitím autorského Diela svoje práva k Dielu nijakým spôsobom neobmedzuje a je oprávnený používať autorské Dielo a udeľovať ďalším osobám súhlas na použite Diela v rozsahu už poskytnutého súhlasu Odberateľovi.

10.3 Poskytovateľ teda udeľuje uzatvorením Zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom a riadnym a včasným zaplatením úplnej ceny za službu podľa Poskytovateľom vystavenej faktúry Odberateľom a odovzdaním služby nevýhradnú licenciu na použitie Diela zahrnutého v službe spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu Zmluvy, t.j. výlučne pre interné/súkromné potreby Odberateľa.

10.4 Odberateľ nemá právo, resp. Poskytovateľ neudeľuje licenciu Odberateľovi na použitie Diela zahrnutého vo vizualizácii služby na reklamné účely, prezentáciu projektu, alebo na akékoľvek komerčné zverejnenie tejto vizualizácie vytvorenej Poskytovateľom a autorom, či na akékoľvek iné použitie Diela, jeho predaj a pod.

10.5 Použitie služby a autorského diela Odberateľom v rozpore s týmto článkom týchto VOP zakladá tak jeho občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť.

10.6 Poskytovateľ udeľuje licenciu Odberateľovi v časovo neobmedzenom rozsahu a územne obmedzenom rozsahu pre územie Slovenskej republiky.

10.7 Poskytovateľ neudeľuje Odberateľovi právo udeliť, v rozsahu jemu udelenej Licencie, tretím osobám sublicenciu.

10.8 V cene za službu sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľ na poskytnutie služby ako aj odmena autora za zhotovenie Diela a poskytnutie Licencie.

Článok XI
Vyššia moc
11.1 Ak niektorá zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje povinnosti v zmysle tejto Zmluvy z dôvodu, ktorý je mimo vôle oboch zmluvných strán (vyššia moc), takéto neplnenie povinností sa nebude považovať za porušenie tejto Zmluvy. Udalosti vyššej moci sú všetky nepredvídateľné okolnosti (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, povodeň, požiar, teroristický čin atď.), ktorým nie je možné predísť ľudskou silou, ktoré sú mimo vôle zmluvných strán a ktoré priamo bránia dotknutej zmluvnej strane vo výkone povinností v zmysle tejto Zmluvy. Na žiadosť druhej strany je dotknutá zmluvná strana povinná predložiť primeraný doklad potvrdzujúci udalosť vyššej moci vydaný štátnym orgánom alebo stavovskou organizáciou v krajine pôvodu.
11.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, časové ohraničenia uvedené v tejto Zmluve budú posunuté primerane k trvaniu udalosti vyššej moci.
11.3 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať v písomnej podobe alebo emailom a bezodkladne o každej hroziacej udalosti vyššej moci, ako aj o výskyte a predpokladanom trvaní udalosti vyššej moci. Za všetky škody spôsobené oneskoreným informovaním o hroziacej udalosti vyššej moci alebo o jej výskyte nesie zodpovednosť tá zmluvná strana, ktorá je zodpovedná za oneskorené informovanie.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Na právne vzťahy týmito VOP neupravené sa bude primerane vzťahovať Občiansky zákonník, Zákon č. 102/2014, Zákon č. 250/2007, Zákon o ARS v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ v zmysle ust. § 2, písm. a) Zákona č. 250/2007 a Obchodný zákonník v prípade, že Kupujúcim je podnikateľ, a ďalšie príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Kupujúcim podnikateľ, body 5.1 až 5.4, 5.7, článok VI a 7.2 VOP pre ich zmluvný vzťah neplatia, pričom ich jednotlivé právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
12.3 Akékoľvek spory vzniknuté medzi Zmluvnými stranami v súvislosti so Zmluvou bude oprávnený rozhodnúť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa slovenského právneho poriadku.
12.4 Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa podlieha, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, P.O.BOX 5, Prievozská 32, 820 07 Bratislava. Na tieto orgány je Odberateľ oprávnený sa obrátiť v prípade záujmu o podanie sťažnosti na spôsob výkonu a realizácie jednotlivých činností Poskytovateľa.
12.5 Odberateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Webového sídla, najmä nie je oprávnený tento obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Odberateľ pristúpením k týmto VOP neodvolateľne súhlasí, aby Poskytovateľ prezentoval na svojom Webovom sídle v rámci svojej propagácie služby, ktoré boli Odberateľovi poskytnuté.
12.6 Obsah týchto VOP môže byť kedykoľvek zmenený. Táto zmena je účinná dňom jej súhlasu oboma Zmluvnými stranami. Súhlas so zmenou týchto VOP vyjadrí Odberateľ zväčša zadaním novej objednávky a následným potvrdením o oboznámení sa a o súhlase s príslušnou zmenou VOP.
12.7 Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
12.8 VOP sú Odberateľovi kedykoľvek dostupné na internetovej stránke Webového sídla.
12.9 Materiály, fotografie a texty publikované na Webovom sídle sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na Webovom sídle uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
12.10 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie VOP sa automaticky nahradí takým ustanovením právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré najbližšie vystihuje podstatu, význam a účel neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia VOP.
12.11 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že Kúpna zmluva je dostatočne určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Kúpnej zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju uzavreli.
12.12 Tieto VOP sú účinné dňom 1.5.2019.

Slovensko Slovenská pošta 1.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.