15.00€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Je ušitý z kvalitnéko úpletu s dizajnom Vlčích makov.

Čepček je elastický, takže sa krásne prispôsobí hlávke.

Je jednovrstvový. Ochráni hlávku pred vetrom, i slniečkom.

Môžem ušiť v rôznych farbách.

Odosielam zabalené v darčekovej krabici.

95 % bavlna + 5% elstan
Odosielam zabalené v darčekovej krabici.

Veľkosti :
1. /0-3 je na cca 35-38 cm
2. /3-6 mes je na cca 39-41 cm- skladom
3. /6-12 mes je na cca 41-44 cm
4. /1-2r je na cca 45-47 cm
5. /2-4r je na cca 48-51 cm
Pohlavie Univerzálne
Štýl  Cute
Materiál Ľan
Spôsob výroby Strojové Šitie
Veľkosť oblečenia Univerzálna veľkosť, 62 (2-3 mesiace, výška 57-62 cm)
Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti predávajúceho PetraVe, s.r.o. s miestom podnikania Svederník 119, 01332, Svederník, Slovensko, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,Oddiel s.r.o., Vložka číslo 75921/L : IČO: 53411412, DIČ: 2121357447, ktorý nie je platcom DPH (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva")(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru (ďalej len „obchod")
3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia predávajúcim pri ponúkanom tovare na viditeľnom mieste.
4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
6. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar od Predávajúceho.
7. Tovar sa predáva na základe objednávky:
a. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický objednávkový formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu e-shopu Predávajúceho, celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
b. E-mailovou objednávkou sa rozumie odoslaný e-mail alebo textová správa od Kupujúceho Predávajúcemu so zoznamom objednaného tovaru, s potrebnými informáciami pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
c. Ústne podanou objednávkou sa rozumie ústne podaný zoznam tovaru ktorý podá Kupujúci Predávajúcemu.
8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho. 9. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1


10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
PetraVe, s.r.o.
Svederník 119
01332 Svederník
Slovensko
Tel.: +421918 066 421
E-mail: petrave.veselovska@gmail.com, https://www.sashe.sk/PETRA_VE – interná pošta
Článok II
Objednávka
1. Podmienkou platnosti elektronickej a e-mailovej objednávky je pravdivé a
dostačujúce vypísanie údajov potrebných pre uskutočnenie Kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola
spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal alebo chybne zadal
požadované údaje potrebné pre uskutočnenie Kúpnej zmluvy.
3. Prijatá elektronická objednávka, e-mailová a textová správa je považovaná za
návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného
potvrdenia elektronickej ,e-mailovej a textovej správy objednávky v systéme
Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí
zmluvy a potvrdiť vnútornou správou cez sashe.sk, alebo e-mail, alebo cez textovú
správu alebo automaticky vygenerovanú správu v e-shope, kde je sumár a obsah
elektronickej objednávky Kupujúceho, výška úhrady...iné informácie o objednávke), a
to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej
zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah
elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe od Predávajúceho. V prípade
zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo
strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho
prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu.
Za podstatné náležitosti elektronickej a e-mailovej objednávky sa považujú:
5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko
alebo sídlo, IČO, DIČ, kontakt (telefón alebo e-mailová adresa);
5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov;
5.3 Množstvo objednávaného tovaru;
5.4 Spôsob doručenia;
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je
považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať
Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému
spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo
doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

Článok III
Storno objednávky
1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej
zrealizovania.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto
prípadoch:
2.1. ak sa kupujúci rozhodne svoj výber zmeniť a vytvorí novú objednávku
2.2. ak kupujúci obdržal informácie a výzvu o nezaplatení objednávky a následne
nereaguje, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku automaticky stornovať.
2.3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila
cenadodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude
okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade,
že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 7-ich dní odo dňa zistenia vyššie
uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

Článok IV
Poštovné, balné a odovzdanie tovaru
1. Poštovné hradí kupujúci. V cene poštovného je zahrnuté i balné a jeho výška sa
odvíja podľa cenníka dopravcu, ako aj od hmotnosti balíka či počtu tovaru v balíku.
2. Predávajúci odosiela balík resp. odovzdá tovar Kupujúcemu po pripísaní peňazí
na bankový účet Predávajúceho, a vystaví faktúru Kupujúcemu - daňový doklad.

Článok V
Dodacie podmienky
1. Tovar objednaný prostredníctvom obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa
dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v
čo najkratšom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci
obdržal platbu za tovar, a to na miesto dodania uvedené v objednávke tak, aby bol
tovar doručený Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil
prijatie platby od Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete
je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom
na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.
2. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, predávajúci sa zaväzuje upozorniť
Kupujúceho a prostredníctvom e-mailovej komunikácie sa dohodnúť na
predpokladanom odoslaní objednaného tovaru. Za dobu doručenia zásielky od jej
podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca. Predávajúci zasiela všetky
objednávky Slovenskou poštou ako listovú zásielku alebo balík, na požiadanie
kupujúceho je povinný poskytnúť mu sledovacie číslo zásielky( pri doručovaní doporučene)
Ak kupujúci vyžaduje rýchle odoslanie, je povinný upozorniť na to predávajúceho a
dohodnúť sa s ním na následnom postupe.
3. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-
mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke prípadne
textovou správou, podľa dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením
kúpnej ceny.
5. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený,
je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať
stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť
záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci
neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejavý
žiadne známky otvorenia či poškodenia. Prepravca je povinný odovzdať tovar
Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je
zodpovedný dopravca.
7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii
objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo
zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu
uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia
tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v
protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme,
má predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy poštovného.
8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa
uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného
odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi
Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VI
Cenové podmienky
1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim je uvedená vždy priponúkanom
tovare. Predávajúci nie je platca DPH.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny
ponúkaných tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich
uverejnenia vobchode Predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar
už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa objaví pri niektorom ponúkanom tovare
cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a
jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare
objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za
cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak
Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy
odstúpiť.

Článok VII
Platobné podmienky
1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje nasledujúci spôsob
platby:
1.1 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby Predávajúci zašle tovar
Kupujúcemu prostredníctvom doručovateľa až po zaplatení celej sumy tovaru
uvedeného v objednávke Predávajúcemu na bankový účet.

Článok VIII
Výroba tovaru na objednávku podľa pokynov objednávateľa
1.Výrobu tovaru na objednávku je možné si dohodnúť prostredníctvom e-mailu alebo
textovej správy uvedeného v článku I bode 10 tohto dokumentu.
2. Predávajúci sa Kupujúcemu zaväzuje, že vyrobí tovar podľa pokynov Kupujúceho
a podľa možnosti Predávajúceho a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a
zaplatí dohodnutú kúpnu cenu.
3. Výroba na objednávku zahrňuje komunikáciu o Kupujúceho predstavách,
konzultáciu o použitom materiály a samotnú výrobu produktov, po ktorom
Predávajúci zašle Kupujúcemu produktové fotografie na zhodnotenie. Kupujúci
odošle fotografie alebo link na danú vec/veci, ktoré by chcel od Predávajúceho
vyrobiť, upresní predstavu o veľkosti, komu je vec určená, preferované farby,
preferované prvky, prípadne akékoľvek iné požiadavky, ktoré by chcel, aby boli
naplnené. S Predávajúcim môže Kupujúci odkomunikovať i približné ceny výsledných
produktov. V prípade neúplnej spokojnosti je možné vyhovieť drobným úpravám, ako
je doplnenie/odstránenie/čiastková výmena použitého materiálu.
4. Úplná zmena výrobkov či vyrobenie nového produktu ako úprava nie je
definovaná. Pri tejto požiadavke sa Kupujúci zaväzuje, že zaplatí Predávajúcemu
50% z ceny nezobraného produktu. Preto je Kupujúci povinný zadať pred výrobou
Predávajúcemu presné pokyny a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť vizuál
finálneho produktu.
5. Kupujúci sa ďalej zaväzuje Predávajúcemu, že dohodnutá objednávka je pre obe
strany záväzná, a v prípade jej zrušenia po vyrobení, alebo dva týždne pred
vyrobením, je povinný uhradiť 50% z cien nezobraných produktov.
6.Predávajúci nemá fixný cenník svojich výrobkov, cena každého výrobku sa odvíja
od veľkosti, náročnosti vyhotovenia a použitého materiálu. Napriek tomu je možné sa
s Predávajúcim dohodnúť na približnej cenovej kalkulácii a v prípade, že sa cena
výrobkov výrazne navýši, Predávajúci sa zaväzuje písomne (e-mailom, textovou
správou) informovať o tom Kupujúceho a konzultovať ďalší postup.
7. Zadanie objednávky nie je možné meniť dva týždne pred jej vyrobením, v
opačnom prípade bude táto zmena definovaná rovnako ako zrušenie objednávky
pred výrobou, a to prepadnutím 50% z vopred dohodnutých cien produktov.
8. Objednávku je však možné doplniť o ďalšie produkty pred vyrobením i po
vyrobení.
9. Záloha pri výrobe na mieru( 50% z ceny nezobraného produktu) – je poplatok nevratný.

Slúži na náklady, ktoré
výrobcovi vznikajú komunikáciou, prípravou (farbením, výrobou) materiálu; fotením,
úpravou a zaslaním fotografiíí vyrobených produktov na zhodnotenie; ako i na
následné prípadné drobné úpravy. Jeho platba bude uhradená vopred na účet
predávajúceho. Výška poplatku sa môže odvíjať od uváženia Predávajúceho, ktorý tento
poplatok vyhodnotí a stanoví podľa počtu jednotlivých výrobkov, náročnosti
vyhotovenia a materiálu.
10. Storno poplatok – v prípade, že si Kupujúci objedná tovar na objednávku podľa
jeho pokynov, dohodne s výrobcom všetky detaily a Kupujúci pred odoslaním bude
požadovať iné produkty, Predajca si dovoľuje účtovať storno poplatok vo výške 10%
z ceny vyrobeného produktu za komunikáciu a čas strávený výrobou. V prípade, ak
Kupujúci zruší objednávku po jej vyrobení, Predávajúci si vyhradzuje právo
požadovať 50% ceny produktov.
11.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijať späť tovar objednaný na
zákazku, nakoľko tento bol vyrobený podľa presných pokynov zadávateľa a pred
odoslaním tovar schválil.
Urgentná výroba – Predávajúci umožňuje, ale nie vždy zaručuje zákazníkom
rezervovať si termín na výrobu. Predávajúci odporúča rezervovať si termín najlepšie
mesiac – dva pred tým, ako Kupujúci výrobky potrebuje. V prípade obsadených
termínov Predávajúci podľa svojich možnosti a nie vždy umožňuje výrobu, ktorá je
však spoplatnená nasledovne:
a) Urgentná výroba do 2-3 týždňov je spoplatnená poplatkom 10 eur.
b) Urgentná výroba do 1-2 týždňov je spoplatnená 100% príplatkom ceny
produktu/produktov, vo väčšom množstve je možné vzájomné dohodnutie na výške
príplatku za cenu.
Tento poplatok zahŕňa prácu Predávajúceho, ktorý danú zákazku prijal nad rámec
objednaných a vopred dohodnutých zákaziek, a ktorú bude vykonávať mimo obvyklej
pracovnej doby.

Článok IX
Záručné podmienky, záručná doba a reklamácie
1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci
spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy
nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy
neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
3. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP
nedotknuté.
4. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu
priložená faktúra (pri elektronických a e-mailových objednávkach) ktorá slúži zároveň
ako záručný doklad.
5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
6. Záruku je možné uplatniť u Predávajúceho, pričom náklady spojené s doručením
hradí kupujúci.
7. Predávajúci je povinný vyjadriť sa kupujúcemu o reklamácii do 30 kalendárnych
dní od jej písomného doručenia.
8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným
mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú
svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody
vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných
podmienok.

Článok X
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v
prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany
nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej
odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk,
prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto
skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje
Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok XI
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na
diaľku (v tomto prípade elektronicky) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne
poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa
§ 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako
spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1
Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich)
dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa
tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru,
alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia
prvého dodaného tovaru.
2. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie
podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr
však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa
odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14
(slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú
povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie
podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote
podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12
mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy.
3. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak
došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,
g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo
údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si
tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
4. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu
doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14
(slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej
Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na
korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu podľa článku 1 odsek 10
týchto VOP. Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie
od zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim
sú uvedené v článku XI. a XII týchto VOP.
5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného
odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy
cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré
Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný
vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký
použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom
spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie
poplatky.

Článok XII
Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o
ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho
niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na
korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu podľa článku 1 odsek
10týchto VOP alebo
b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty
Predávajúceho uvedenej v článku 1 odsek 10 týchto VOP
c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
2. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy,
ktorý je uvedený na konci týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje
za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa,
resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP.
3. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od
zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu
doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú
Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane
spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená
Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie
o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34
ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení
od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu
podľa prvej vety.
4. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá
doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho
nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením
doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10
ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy
poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

Článok XIII
Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim
1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom:
štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti
s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a
poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej
vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a
Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým
Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci
výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi
na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný Predávajúcim.
3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako
mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
Predávajúcemu.
4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe
poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej
vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na
korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu podľa článku 1 odsek 10
týchto VOP
5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru
Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Článok XIV
Ochrana osobných údajov
1. Vykonaním objednávky Kupujúci poskytuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Predávajúcemu osobné údaje
v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia (dátum narodenia je nepovinný údaj
slúžiaci výlučne na účely jednoznačnej identifikácie Kupujúceho pri doručovaní
tovaru), adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania
platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a
dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania
objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii
medzi Zmluvnými stranami Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s
výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä
doručovacej spoločnosti. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi
Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným
subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch
stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného
konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje
osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu
informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
2. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými
predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným
spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci
potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za
nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie
osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci
prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť
skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Článok XV
Alternatívne riešenie sporov
1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má
právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na
žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto
žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je
možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese:Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1. Odbor medzinárodných vzťahov a
ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na
ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba
zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je
dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-
spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z
uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na
súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie
svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12
odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a
telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o
nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol
bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo
veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne
riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do
zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je
Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke ministerstva
(http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a
každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady
súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia
1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom e-mailovej a elektronickej objednávky sa
predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie
technológiou podmienených možných problémov.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na
internetový obchod, prostredníctvom ktorého Predávajúci ponúka tovar. Ochrana
počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v e-shope môžu byť aktualizované
bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo
mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií e-shopu
5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary
uvedené v akejkoľvek ponuke.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.
Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na
predajných miestach, kde Predávajúci ponúka svoj tovar.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych
vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť,
výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
8. Pri akejkoľvek objednávkePredávajúcemu Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj
bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Predávajúci: PetraVe s.r.o.

Adresa predávajúceho: Svederník 119, 013 32, Svederník

E-shop predávajúceho: https://www.sashe.sk/PETRA_VE

E-mail predávajúceho: petrave.veselovska@gmail.com


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar / o poskytnutí nasledujúcej
služby*
(* Nehodiace sa prečiarkni)

Číslo objednávky:

Názov tovaru :

Dátum objednania / dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

E-mail spotrebiteľa:

(Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie)

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:

(Nie je povinné,ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe)

Dátum :

Podpis :

(iba ak odosielate v tlačenej podobe)
Slovensko Kuriér 4.90€
Česko Kuriér 6.90€
Kuriér 10.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.