54.99€
Dostupnosť: Do 2 týždňov
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Hotovosť
  • Bankový prevod
Dámska tutu suknička, ktorú Vám ušijeme presne podľa Vašich mier. Sukňa predstavuje kombináciu saténu a štyroch vrstiev trblietavého tylu. Pás je na gumičku, je elastický a perfektne sa prispôsobí postave. Sukňa má dĺžku nad kolená a je skvelou voľbou na oslavy, svadby, či fotenie.
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Elegantný
Materiál Tyl
Spôsob výroby Strojové Šitie
Veľkosť oblečenia Univerzálna veľkosť
Tematika Krst, Meniny, Narodenie dieťatka, Narodeniny, Ples, Promócie, Rozlúčka so slobodou, Stužková, Svadba, Svadba/Zásnuby
Vhodnosť na darček Mamička, Najlepšia kamarátka, Sestra
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: JUDr. Lenka Klimanová - ALZara
Miesto podnikania predávajúceho: Kriváň 3695/5D, 977 01 Brezno
IČO: 50 857 444
DIČ: 1082694877
IČ DPH: SK1082694877 (pre prijímanie a dodávanie služby z a do iného členského štátu)

IBAN: SK94 1100 0000 0029 3409 1478

Zapísaný pod spisovou značkou OU-BR-OZP-2017/003406-3, Okresným úradom v Brezne, číslo živnostenského registra: 630-16582

E-mail: info@alzara.sk
Tel. číslo: +421 908 804 851

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax č. 048/4124 693

Článok I.
Pojmy

Predávajúci: Podnikateľský subjekt JUDr. Lenka Klimanová - ALZara, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar predáva Tovar
Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
Tovar: Tovar ponúkaný web stránky www.codokazemama.sk
Objednávka: Úkon Spotrebiteľa v súvislosti s webovou stránkou www.codokazemama.sk/obchod/miazar ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar na webovej stránke www.codokazemama.sk/obchod/miazar
Cena: Suma uvedená pri každom tovare.
Dopravné: Cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi
VOP: Tieto Všeobecné obchodné podmienky

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú:
- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar
- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar
- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar

Článok III.
Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez web stránku www.codokazemama.sk/obchod/miazar
2. Popis Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené na web stránke www.codokazemama.sk/obchod/miazar pri každom Tovare.
3. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar
4. K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy.
5. Odoslaním Objednávky, Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s:
6. a) znením týchto VOP,
7. b) vlastnosťami Tovaru,
8. c) dátumom dodania,

Článok IV.
Kúpna cena tovaru, Platobné a dodacie podmienky

1. Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na web stránky www.codokazemama.sk/obchod/miazar
2. Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú Spotrebiteľovi účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si Spotrebiteľ vo svojej Objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v Objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.
3. Dopravné je uvedené pri každom jednom spôsobe prepravy.
4. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
a) bankovým prevodom, alebo
b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
5. Osobný odber v Brezne - časť Rohozná, Kriváň 5/D (0 eur).
6. Miestom dodania je adresa, ktorú Spotrebiteľ uviedol vo svojej Objednávke ako dodaciu adresu. Ak Spotrebiteľ neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.
7. Odporúčame, aby Spotrebiteľ pri preberaní tovaru skontroloval celistvosť obalu a obsah zásielky. Pri zistení poškodenia obalu či obsahu zásielky odporúčame obrátiť sa na Dopravcu so žiadosťou o uskutočnenie zápisu o zistenej skutočnosti. Spotrebiteľ v takomto prípade môže uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom.

Článok V.
Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
a) Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
3. a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
4. b) e-mailom na adrese info@alzara.sk.
5. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od zmluvy však môže uskutočniť aj iným jasným a zrozumiteľným spôsobom v písomnej forme (postačuje aj rukou napísané odstúpenie).
6. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
7. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
9. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
10. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr, spodné prádlo, plavky);
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Článok VI.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Ceny a Dopravného.
2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VII.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.
3. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
5. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
6. Tovar alebo službu zakúpenú u Predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie Spotrebiteľa odoslanej na adresu Predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o zakúpení.
7. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:
a) označenie čísla objednávky,
b) označenie Predávajúceho,
c) označenie Spotrebiteľa a jeho poštovej a emailovej adresy,
d) dôvod reklamácie,
e) práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
f) dátum a podpis Spotrebiteľa.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (tovaru) za nový výrobok (tovar).
9. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú Spotrebiteľovi odoslané na jeho emailovú a poštovú adresu.
10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru , alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Uvedené práva Spotrebiteľa zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
11. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový Tovar, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť Lenka Klimanová – ALZara, so sídlom Kriváň 3695/5D, 97701 Brezno, IČO 50 857 444, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra: 630-16582, pod spisovou značkou OU-BR-OZP-2017/003406-3 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:
• meno, priezvisko
• e-mailovú adresu
• telefónne číslo
• adresu/sídlo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov vykonáva Lenka Klimanová - ALZara teda správca osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
i. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
ii. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, SK
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese: alzaraeshop@gmail.com alebo info@alzara.sk
6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránkyalzara.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
o merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
o základné funkčnosti webových stránok.

• Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
• Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu
• Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
• Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
• Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.
• Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
• Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
o zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
o vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
o požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
o vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
o požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
o na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
o požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
o na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
o podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Článok IX.
Alternatívne riešenie sporov

1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@alzara.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. (Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným v §12 zákona č. 391/2015 Z. z.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok X
Autorské práva

1. Všetky fotografie ako aj texty uverejnené na stránke eshopu sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z. z.Autorský zákon. Akékoľvek porušenie autorských práv, najmä nepovolené rozširovanie, kopírovanie, sťahovanie fotiek, textov či súborov sa považuje za porušenie práv autora.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.06.2017.Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát: JUDr. Lenka Klimanová – ALZara, Kriváň 3695/5D, 977 01 Brezno,
IČO: 50 857 444, e-mail: info@alzara.sk


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia*

.......................................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

.......................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

.......................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

.......................................................................................................................................................
[iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe]

Dátum ...........................................
* Nehodiace sa prečiarknite.

Slovensko Slovenská pošta 2.90€
Slovensko Kuriér 3.90€
Česko Slovenská pošta 4.00€
Česko Kuriér 4.50€
Dobierka 1.00€
Osobný odber Brezno
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.