13.00€
Čas strávený výrobou
1 hodina
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 100€

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Pridávam komplet ponuku nakrčníkov prevliekacieho typu. Sú ušité zo zvyškov pri výrobe. Preto sú za zvýhodnenú cenu 13€/ks
K nákrčníkom je možné doobjednať čiapku s otvorom na cop
Čas strávený výrobou 1 hodina
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Na každý deň
Materiál Bavlnená Priadza, Bavlna Zmes
Spôsob výroby Strojové Šitie
Vhodnosť na darček Babka, Čerstvá mamička, Mamička, Najlepšia kamarátka, Priateľka/Manželka, Sestra, Tínedžerka
Obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.facebook.com/kulisek.net ďalej len „E-shop‘‘). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.facebook.com/kulisek.net (ďalej len „Predávajúci“) je:
Matej Kulich
Slnečné údolie 112
902 01 Pezinok
IČO: 515 34 55
DIČ: 1076943879
Podnikateľský subjekt je zapísaný v živnostenskom registri č.130-26168, OU-PK-OZP-2022/006316-2, vydal OU Pezinok
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj, Prievozská
32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.facebook.com/kulisek.net, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
2. Definície pojmov
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci - Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.facebook.com/kulisek.net, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.facebook.com/kulisek.net. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä bytový textil a galantéria, bytové dekorácie, výplňové materiály a hotové výrobky z našej dielne.
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho cez internetový obchod ww.facebook.com/kulisek.net ) a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom emailu, správy na stránke www.facebook.com/kulisek.net.
Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Predávajúceho,
2. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany Predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.
Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Predávajúcim Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.
Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom sú uhrádzané prostredníctvom zálohových faktúr.
Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.
4. Platobné podmienky
1. Cena tovaru je uvedená na stránke www.facebook.com/kulisek.net, pri každom ponúkanom tovare.
2. Nakoľko ide prevažne o výrobu tovaru na objednávku, Spotrebiteľ si zvolí spôsob platby, a to platbou vopred na účet Predávajúceho: IBAN SK37 0900 0000 0051 9254 2615 / GIBASKBX. Údaje potrebné k zrealizovaniu prevodu sú obsiahnuté vo faktúre, ktorá je priložená k potvrdeniu objednávky.
3.Kúpna cena je splatná do 7 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry. Po túto dobu sledujeme pohyby na účte a očakávame Vašu platbu, nakoľko od prijatia platby závisí realizácia objednávky. (Objednávky sa realizujú až po pripísaní platby na účet, odvtedy začína plynúť dodacia lehota). V prípade, že z nejakých príčin nie ste schopní dodržať túto lehotu, informujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky. Dohodneme sa na ďalšom postupe.
4. Po pripísaní platby na účet Vám príde informačný email, potvrdzujúci prijatie platby a začiatok realizácie objednávky.
5. Pri platbe je dôležité uviezť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre.
6. Ak Vaša platba nebude pripísaná na náš účet do 7 kalendárnych dní, objednávka bude
automaticky stornovaná. V prípad, že potrebujete splatnosť objednávky posunúť, kontaktujte nás na vyššie uvedených kontaktoch.
5. Kúpna cena
Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa v mene Euro.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet pred dodaním tovaru,
Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet Predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke. V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
Dokladom o predaji je faktúra a slúži zároveň ako dodací a záručný list
6. Preprava tovaru do miesta dodania
Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru. Spôsoby prepravy a trvanie prepravy tovaru do miesta dodania sú:
1. Slovenská pošta
2. Packeta
3. Osobný odber v mieste sídla Predávajúceho
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v Potvrdení objednávky.
7. Dodacie podmienky
Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od obdržania platby na účet Predávajúceho pri Platbe vopred. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spája odlišné trvanie dopravy do miesta dodania. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá informácia, aká doba trvania dopravy sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet Predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho. Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.
Pokiaľ kupujúci uviedol spôsob prepravy Osobný odber, bude Kupujúci po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania pri osobnom odbere je adresa prevádzky Predávajúceho uvedená v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber tovaru je možný v dohodnutom termíne po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.
Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo zvolenému prepravcovi. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.
Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru Spotrebiteľom alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Spotrebiteľ tovar neprevezme.
V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
8. Prevzatie tovaru
Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.
Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, je Kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať s prepravcom obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.
Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom. Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné poškodenia hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.
Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledovného postupu:
1. Požiadať Predávajúceho e- mailom o zaslanie čísla zásielky.
2. Na základe čísla zásielky v online systéme Slovenskej Pošty overiť kde sa zásielka nachádza
3. Ak Slovenská Pošta zásielku stratila je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 18 dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky, kontaktovať Predávajúceho.
9. Záručná doba, reklamácie
Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť
nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Reklamácie, uplatnenie reklamácie, práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie
Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese kulisek.handmade@gmail.com Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý nájdete v prílohe emailu so zálohovou faktúrou: a odoslať ho spolu s tovarom na našu adresu Matej Kulich – Kulíšek, Slnečné údolie 112, 902 01 Pezinok, doporučene, nie dobierkou!!!! Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.
 Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.
 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vad, ak to
Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Spotrebiteľ s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Pri tovare, ktorého používanie sa riadi návodom, je tento návod vždy priložený. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom.
 8. Spotrebiteľovi odporúčame skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať. Ak je zásielka bez zjavného poškodenia obalu, avšak samotný tovar je poškodený a to spôsobom, ktorý mohol vzniknúť manipuláciou pri preprave, odporúčame uplatniť reklamáciu priamo u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
 Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.
 Reklamáciu musí Spotrebiteľ oznámiť Predávajúcemu písomne (e-mailom alebo na adresu Predávajúceho). Reklamovaný tovar zašle alebo doručí Spotrebiteľ na vlastné náklady na adresu Predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).
 13. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Matej Kulich - Kulíšek, Slnečné údolie 112, 902 01 Pezinok, email: kulisek.handmade@gmail.com
 Odporúčame Spotrebiteľovi informovať o reklamovanej vade Predávajúceho vopred emailom, prípadne telefonicky na +421 950 858 303. Predávajúci poradí, ako postupovať.
 Pri reklamácii je potrebné, aby sa Spotrebiteľ preukázal dokladom o kúpe (faktúra), popísal presne vadu, ktorá je predmetom reklamácie.
 Rozhodujúcim dátumom pre lehotu plynutia reklamačného konania je dátum uplatnenia reklamácie. Prvý deň lehoty je deň nasledujúci po dni uplatnenia reklamácie. Ak si Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný ju vybaviť v zákonnej lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní. Lehota sa posúva jedine v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na víkendový deň alebo štátny sviatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
 Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie), je Predávajúci povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 Ukončením reklamačného konania je zaslanie tzv. písomnej výzvy na plnenie. Výzvou na plnenie sa rozumie skutočnosť, kedy predávajúci Spotrebiteľa vyzve, aby si prišiel pre opravený výrobok, vrátené peniaze alebo pre odôvodnene zamietnutú reklamáciu.
 Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 Výzva na plnenie musí byť odoslaná do 30 dní od prijatia reklamácie. Výzva musí mať písomnú formu, a to buď formou listu alebo e-mailu.
10. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy
Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. Po doručení Potvrdenia objednávky ) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu kulisek.handmade@gmail.com. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy pred zaplatením kúpnej ceny a expedíciou tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané predávajúcemu. Tovar v pôvodnom stave musí byť odoslaný predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho ako doporučenú zásielku. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar Kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierku nebude prevzatá - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a vypísané tlačivo Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktoré obdržal ako prílohu v emaily spolu so zálohovou faktúrou a zaslať spolu s tovarom na adresu predávajúceho.
Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy (podľa zákonu č. 102/2014 § 3 ods.1 písm.h) ) aj bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 Ak si Spotrebiteľ objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty mu budú dodávané po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď Spotrebiteľ prevezme posledný dodaný tovar. Od tohto okamihu začína plynúť doba na odstúpenie od zmluvy.
 Lehota na odstúpenie začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákonu č.102/2014 Z.z. §7 ods.1 u predávajúceho na základe Formuláru na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy a VOP sú doručené Spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu "Potvrdenie objednávky" ako príloha v PDF formáte.
 Podľa § 7, ods.6 písm. c) zákona č. 102/2014 kupujúci NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 Firemní spotrebitelia nemajú nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy.
 Predávajúci môže od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak sa stane plnenie z akéhokoľvek dôvodu nemožným (zánik záväzku podľa § 575 Občianskeho zákonníka ). Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa.
Práva a povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na dopravu (poštovné), ktoré od neho prijal na základe zmluvy.
2. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný mu vrátiť náklady na poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného uvedeného v VOP.
3. Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe.Spôsob platby môžete zmeniť, ale len v prípade, ak s tým Spotrebiteľ súhlasí.
4. Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu pred tým, ako mu bol tovar doručený, avšak je povinný vrátiť platbu po doručení potvrdenia o odoslaní tovaru Spotrebiteľom (doklad z pošty).
Práva a povinnosti Spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy
1. Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe u Predávajúceho. Môže použiť vyššie spomínaný formulár, ktorý mu bol doručený e-mailom, ale takisto môže použiť vlastný formát vyhlásenia.
2. Odstúpenie od zmluvy je potrebné doručiť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo poštou a adresu sídla. E-mailovú adresu a adresu sídla obsahuje každá faktúra, VOP a sú uvedené aj na www.kulisek.net v sekcii "Kontakty".
3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.
4. Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa zákona 102/2014 §10, ods.3. Spotrebiteľ hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.
5. Spolu s tovarom musí Spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
6. Spotrebiteľ musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad Spotrebiteľ nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
11. Ochrana osobných údajov
Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení
faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok). Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.). Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
12. Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.
Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj, Prievozská
32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk
Informácia pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a
platforme RSO.
1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kulisek.handmade @gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených
na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č.
102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
Slovensko Slovenská pošta 2.40€
Česko Kuriér 19.00€
Kuriér 25.00€
Osobný odber Pezinok
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.