20.00€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 70€
  • Darček zdarma od 40€

Platobné možnosti
  • Dobierka
  • Bankový prevod
Dvojvrstvová úpletová čiapka v strihu šmolko a nákrčník..

* Príjemný elastický materiál..

* Ideálne na chladné obdobie..

* Vhodné pre obvod hlavy: 54 - 57 cm

Cena je za celý set.. ( čiapka, nákrčník )

* Materiál: 95% bavlna, 5% elastan

Údržba: Pranie do 30°C

( V ponuke je aj crossbody v rovakom dizajne )

V prípade záujmu o inú veľkosť ma prosím kontaktujte cez správu..
Pohlavie Pre ženu/dievča
Materiál Úplet
Spôsob výroby Šitie
Veľkosť oblečenia Univerzálna veľkosť
Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.codokazemama.sk/obchod/atelierik-janka (ďalej len „E-shop‘‘).
Obchodníkom a prevádzkovateľom internetového obchodu www.codokazemama.sk/obchod/atelierik-janka (ďalej len „Obchodník“) je:
Jana Peciarová,
IČO: 52388140, DIČ 1125875894,
Zapísaná v Živnostenskom registri OÚ - PD,
Číslo živnostenského registra: 340-43200,
Miesto podnikania: Nedanovce 303, 958 43 Nedanovce

Nie som platcom DPH

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Obchodníka na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach:
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom internetovej adresy www.codokazemama.sk/obchod/atelierik-janka, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom;
1.1.2 „Obchodník“ je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
1.1.3 „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
1.1.4 ,,Kupujúci", ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
1.1.5 „Tovar“ je akákoľvek hmotná hnuteľná vec; tovarom je aj elektrina, voda alebo plyn, ktoré sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a hmotný nosič, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu, najmä CD, DVD, USB kľúč a pamäťová karta, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;
1.1.6 „Produktom” tovar, služba, digitálny obsah, nehnuteľnosť, elektrina, voda alebo plyn, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, teplo, práva a záväzky,
1.1.7 ,,Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje
1.1.8 „Nákupný košík" znamená časť e-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí e-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby/alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. služby;
1.1.9 ,,Objednávkový formulár - je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
1.1.10 Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany obchodníka. Od tohto momentu medzi obchodníkom a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;
1.1.11 „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom a kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami, vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií kupujúceho.
1.1.12. Zmluva uzavretá na diaľku – Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
1.1.13 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;
1.1.14 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené užívateľom do databázy e-shopu pri registrácii;
1.1.15 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu užívateľa do databázy e-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní e-shopu a prístupových údajov a ich následným uložením do databázy e-shopu;
1.1.16 „Užívateľ " znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva e-shop;
1.1.17 „Užívateľský účet“ znamená časť e-shopu, ktorá je každému jednému užívateľovi zriadená registráciou (t.j. je pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov;
1.1.18 Online trhom je služba, ktorá pomocou softvéru vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie umožňuje spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi odlišnými od prevádzkovateľa online trhu alebo s inými spotrebiteľmi,
1.1.19 Prevádzkovateľom online trhu je osoba, ktorá prevádzkuje a poskytuje spotrebiteľom online trh, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet

2. Proces uzatvorenia zmluvy

2.1 Obchodník prostredníctvom e-shopu ponúka užívateľom uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením „Dokončiť objednávku“ v užívateľskom rozhraní e-shopu.
2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Obchodníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením „Dokončiť objednávku“.
2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.
2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „Dokončiť objednávku“ užívateľom dôjde prostredníctvom siete internet na server, kde je nainštalovaný e-shop.
2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí e-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
2.6 Obchodník zašle užívateľovi emailovou správu o uzatvorení kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí e-shopu.

3. Kúpna zmluva

Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:
3.1.1 Užívateľ kupuje od Obchodníka tovar, ktorý si užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí e-shopu vložením do nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného tovaru v užívateľskom prostredí e-shopu a užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Obchodníkovi za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto tovare v užívateľskom prostredí e-shopu.
3.1.2 Obchodník má právo až do momentu odoslania tovaru užívateľovi od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Obchodníka spočívajúce v oznámení užívateľovi, že ním objednaný tovar nemožno dodať.
3.1.3 Obchodník je oprávnený kedykoľvek požiadať užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie tovaru užívateľovi.
3.1.4 Spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne Obchodník.
3.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Obchodníkovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí e-shopu.
3.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených užívateľovi v užívateľskom prostredí e-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Obchodníkovi.
3.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí e-shopu.
3.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Obchodníkovi.
3.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Obchodníkovi.
3.1.10 Obchodník má právo poskytnúť užívateľovi zľavu z ceny tovaru. Zľavy z ceny tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
3.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi užívateľa.
3.1.12 Obchodník si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar užívateľom.
3.1.13 Obchodník sa zaväzuje dodať tovar užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní e-shopu sú len orientačné.
3.1.14 Obchodník zašle vždy užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu užívateľa zadanú pri danej objednávke do užívateľského prostredia e-shopu.
3.1.15 Ak je Obchodníkom spoločne s tovarom poskytnutý užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi užívateľom a Obchodníkom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Obchodníkovi vrátiť aj poskytnutý dar.
3.1.16 Obchodník poskytuje užívateľovi na zakúpený tovar záruku. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru z Vašej strany.
3.1.17 Práva z vadného plnenia je užívateľ oprávnený uplatniť u Obchodníka na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy obchodník obdrží od užívateľa reklamovaný tovar.
3.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia e-shopu pri danom tovare uvedené, že je použitý, kupuje užívateľ tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto tovaru.
3.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru užívateľom.
3.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom zmluvy prechádza na užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru užívateľom.

4. Užívateľský účet

4.1 Užívateľ má právo zriadiť si registráciou užívateľský účet.
4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do užívateľského účtu prístupové údaje.
4.3 Identifikačné údaje uživateľa zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.
4.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Obchodníkovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia, alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Obchodník. Obchodník v primeranej lehote poskytne užívateľovi nové prístupové údaje.
4.5 Obchodník je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi užívateľovi prostredníctvom e-shopu a/alebo emailovou správou na emailovou adresu užívateľa zadanú do databázy e-shopu. Uživateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 30 dní od prvého prihlásenia sa do užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom e-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 30 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného obchodníka.

5. Informácie pre spotrebiteľa

5.1 Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhou tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Obchodníkovi odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.
5.2 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
5.3 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy ohľadne tovaru, ktorý vracia Obchodníkovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je spotrebiteľ povinný Obchodníkovi nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
5.4 V prípade odstúpenia spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je Obchodník povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od danej kúpnej zmluvy.
5.5 Pokiaľ spotrebiteľ na základe kúpnej zmluvy obdržal tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej kúpnej zmluvy, zaslať späť Obchodníkovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Obchodníka. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Obchodníkovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
5.6 Spotrebiteľ zodpovedá Obchodníkovi za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
5.7 Obchodník využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu spotrebitelia bezplatne obrátiť naObchodníka prostredníctvom emailové adresy info@atelierikjanka.sk.

Poštovné a balné :

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť si osobne na adrese uvedenej Obchodníkom v časti kontakt (adresa pre osobné prevzatie objednávky). Osobné prevzatie je možné až po úhrade kúpnej ceny a po predchádzajúcej telefonickej/e-mailovej dohode sObchodníkom, za predpokladu, že tovar je na sklade.
Alebo je možné tovar doručiť prostredníctvom prepravcu:
* Slovenskou poštou, ako doporučená zásielka,
* Slovenskou poštou, ako balík na Vami zadanú dodaciu adresu,
* Slovenskou poštou, ako balík na Vami zadanú poštu/balíkobox..,
* Packetou, na Vami zadané výdajné miesto, alebo Z-BOXu....

Za úhradu kúpnej ceny sa považuje jej pripísanie na bankový účet prevádzkovateľa. V prípade, že si kupujúci zvolí dodanie tovaru formou poštovného prepravcu, je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru navýšenú o cenu dopravy podľa aktuálneho cenníka poštovného prepravcu. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje Obchodník. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob dopravy.
* O výške poštovného je kupujúci informovaný aj pred uzatvorením zmluvy v procese tvorby objednávky pri výbere spôsobu doručenia a platby.

Dodacia doba :

* Tovar, ktorý mám skladom odosielam na adresu uvedenú vo vašej objednávke do 2 pracovných dní od pripísania platby na bankový účet...
* Najneskorší termín dodania je 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
* V prípade, že výrobok nemám na sklade, budete emailom informovaní o termíne dodania výrobku.
* Dodacia doba pri výrobkoch na objednávku je individuálna - ( prípadne uvedená pri konkrétnom výrobku, pričom - v prípade špeciálnych požiadaviek zákazníka sa môže predĺžiť ) - o tom bude kupujúci oboznámený pred odsúhlasením záväznej objednávky.
* Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

Platba za tovar :

Platbu za tovar môžete uskutočniť:
a) Bankovým prevodom na účet obchodníka
* Pri platbe na účet je úhrada tovaru realizovaná v prospech účtu obchodníka
b) Na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa), pričom si obchodník vyhradzuje právo odmietnuť spôsob platby na dobierku u kupujúceho s negatívnymi skúsenosťami.
V prípade platby bankovým prevodom, je kupujúci povinný uhradiť celú cenu objednávky pred jej odoslaním na bankový účet obchodníka. Kupujúci je pri platbe povinný uviesť číslo objednávky a všetky ďalšie potrebné údaje, ktoré bude mať uvedené v potvrdzujúcom emaile. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet obchodníka.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Obchodník, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť spotrebiteľovi.
6.2 Ak obsahuje tovar vady, má spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré obchodník, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
6.3 Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.4 Ak spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu obchodník nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že obchodník nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné obtiaže.
6.5 Vytknutie vady spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
6.6 Zodpovednosť obchodníka za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
6.7 Ak je na tovar poskytovaná záruka, spotrebiteľ má právo na vytknutie vady v záručnej dobe.
6.8 Na žiadosť spotrebiteľa je obchodník povinný poskytnúť spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
6.9 V prípade, že spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád tovaru jeho opravou, pri tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od obchodníka, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade obchodníka alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohto podnikateľa.
6.10 Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného produktu obchodníkovi, pokiaľ sa obchodník so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
6.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že obchodník neobdržal od spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
6.12 Obchodník alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru.
6.13 Nárok na vytknutie vád tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami, parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@atelierikjanka.sk. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ) podľa zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
7.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Pri spracúvaní osobných údajov obchodník postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov

9. Užívanie e-shopu

9.1 Obchodník týmto udeľuje užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu e-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
9.2 Obchodník má právo zmeniť e-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.
9.3 Obchodník má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť e-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy e-shopu.
9.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní e-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti užívateľa Obchodníkovi, alebo tretím osobám vznikla, je užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
9.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Obchodník právo zrušiť užívateľský účet.

10. Prehlásenia obchodníka eshopu

10.1 Obchodník prehlasuje, že záznamy údajov v e-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.
10.2 Vplyvom technickej chyby v e-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar na trhu; v takomto prípade Obchodník nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a užívateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku.
10.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri tovare v e-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku užívateľa, preto je užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Obchodník.

11. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s úst. § 19 a nasl. Zákona č.108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
11.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.
11.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
11.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
11.5 V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Obchodníkom odoslaný, berie na vedomie, že Obchodník je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Obchodník povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
11.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany Obchodníka. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodník, ibaže Obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
11.7 Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodník podľa § 19 ods. 1 znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi alebo osobe určenej Obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak prevádzkovateľ súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak Obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g).
11.8 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak Obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f).
11.9 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí tovar Obchodníkovi, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť Obchodníkovi hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť obchodníkovi náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
11.10 V súlade so zákonom 108/2024 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany obchodníka

12.1 V prípade, že napriek riadnej starostlivosti Obchodník po uzavretí kúpnej zmluvy zistí, že objednaný tovar nie je možné dodať za dohodnutých podmienok, resp. vôbec, obratom o tom informuje kupujúceho a v takomto prípade si vyhradzuje právo uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za nemožnosť dodania, resp. za dodanie s výrazne sťaženými podmienkami sa považuje situácia, kedy došlo k výraznej zmene ceny tovaru na danom trhu, resp. výraznej zmene ceny prepravy. Rovnako v prípade, ak obchodník zistí, že tovar bol zrejmým omylom ponúkaný za výrazne nižšiu cenu a po oznámení tejto skutočnosti, nedôjde s kupujúcim k dohode o zmene ceny tovaru, resp. zmene ceny prepravných nákladov, je Obchodník oprávnený jednostranne uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.2 Kupujúci berie na vedomie, že Obchodník nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak kupujúci v minulosti v súvislosti s predchádzajúcimi objednávkami, zásadným spôsobom porušil kúpnu zmluvu, resp. svoje povinnosti z nej vyplývajúce, nie je Obchodník povinný opätovne s týmto kupujúcim uzatvárať nové, ani žiadne ďalšie zmluvy.
12.3 Ak Obchodník využije svoje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je povinný o tom informovať kupujúceho a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Pokiaľ Obchodník v súvislosti s uzatvorenou zmluvou kúpnou zmluvou prijal od kupujúceho nejaké peňažné plnenie, je povinný peňažné prostriedky vrátiť obratom, najneskôr do 14-tich pracovných dní a to na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.

13. Darčekové poukazy a zľavové kódy

13.1 Kupujúci môže pri kúpe tovaru využiť darčekové poukazy a zľavové kódy, ktoré mu boli Obchodníkom poskytnuté. Ich použitie je možné len v lehote uvedenej Obchodníkom, jednorazovo a nie je možné ich vzájomne kombinovať. Ak kupujúci darčekový poukaz alebo zľavový kód nevyužije v určenej lehote, nemá právo na akúkoľvek náhradu zo strany Obchodníka. Rovnako nie je možné požadovať výmenu za peniaze. Ak kupujúci kúpi tovar v nižšej hodnote ako je hodnota darčekového poukazu, alebo zľavového kódu nemá nárok na vrátenie, resp. doplatenie zvyšnej sumy. Vystavenie darčekového poukazu na zvyšnú sumu, ktorú kupujúci nevyužil pri objednávke, je možné len na základe rozhodnutia Obchodníka.
13.2 Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, alebo kupujúci vráti tovar Obchodníkovi z akéhokoľvek dôvodu a tento tovar bol zakúpený s využitím zľavového kódu, alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Opätovné využitie zľavového kódu alebo darčekového poukazu je možné len na základe rozhodnutia Obchodníka.
13.3 Ak kupujúci použije darčekový poukaz, alebo zľavový kód v rozpore s pravidlami Obchodníka pre použitie darčekových poukazov a zľavových kódov, má Obchodník právo takto uplatnený darčekový poukaz, alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
14.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/640 01 09
14.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi spotrebiteľom a Obchodníkom.
14.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

15. Rozhodné právo

15.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16. Účinnosť

16.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1.7. 2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

Jana Peciarová, Nedanovce 303, 958 43 Nedanovce,

tel.č. 0948009490,

e-mailom na atelierikjanka@gmail.com.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla: www.atelierikjanka.sk

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V súlade so zákonom 108/2024 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy,
ktorej predmetom je:
· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo
tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

3.Vrátenie tovaru

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Spotrebiteľ zodpovedá prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Slovensko Slovenská pošta 3.20€
Česko Slovenská pošta 6.30€
Dobierka 1.20€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.