21.90€
Dostupnosť: 198ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Neviete čo každý deň písať na sociálne siete? ( Facebook, Instagram...)

Nevadí. Vymyslela a spísala som všetko za vás. 

365 návrhov príspevkov pre sociálne siete ( Facebook, Instagram...). Jeden na každý deň v roku.

Už nemusíte rozmýšľať, čo dnes napíšete alebo o čom natočíte príbeh či video. 

Stačí sa pozrieť do kalendára a je to. 

Ako vyzerá kalendár vo vnútri?

Kalendár je rozdelený na mesiace v roku aj dni v týždni. Označené sú víkendy, štátne sviatky aj dôležité dni.

Ani jeden týždeň nie je rovnaký.

Najväčšou výhodou kalendára sú kategórie príspevkov. Každá kategória je inej farby. 

Kategórie sú rozdelené tak aby sa vám darilo úspešne predávať. A zároveň ste si udržiavali vzťah so zákazníkmi a budovali ho s fanúšikmi. 

Všetko je prehľadne napísané a farebne rozdelené. Používanie kalendára je veľmi jednoduché. A zvládnu ho aj začiatočníci na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram...).

Už žiadne premýšľanie. Jednoducho sa pozriete na konkrétny dátum a presne viete o čom dnes písať alebo natočiť príbeh či video. 

Kalendár, spolu s návodom na jeho použitie, vám príde emailom vo formáte pdf. Môžete si ho uložiť do počítača alebo vytlačiť.
Vhodnosť na darček Najlepšia kamarátka, Najlepší kamarát, Priateľka/Manželka, Priateľ/Manžel, Sestra
1.1 Všeobecné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je PR dizajn s.r.o., so sídlom SNP 60, 90201 Pezinok, Slovenská republika. IČO: 47146290 DIČ: 2023767295. Nie je platcom DPH a kupujúcim.  

Kúpno predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všetky ostatné náležitosti sa riadia podľa platných zákonov Slovenskej republiky. Medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou, sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom.

1.2 Všeobecné podmienky 

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva. Preto je zakázané akékoľvek šírenie jeho celku alebo časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorky. Rovnako tento zákaz platí aj pre poskytnutie produktu tretím stranám. 

Objednávkou produktu vyjadruje kupujúci súhlas, že autorka nenesie žiadnu zodpovednosť za úspechy či neúspechy kupujúceho po použití informácií uvedených v produkte. Úspech alebo neúspech je výhradne v rukách kupujúceho.  

V predmete kúpy môže nájsť kupujúci informácie o produktoch alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením osobného názoru autorky. Autorka nenesie žiadnu zodpovednosť za spokojnosť s ich využívaním. 

PR dizajn s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu produktu. 

2. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ) sú považované za záväzné. Objednávka (kúpna zmluva) vzniká vyplnením objednávkového formulára a je platná v okamihu záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim. Kupujúcemu a predávajúcemu tým vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný produkt alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu alebo služieb.

Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti PR dizajn s.r.o. a že s nimi súhlasí.

3. Platobné podmienky 

Bankovým prevodom. Dĺžka spracovania 1 - 2 pracovné dni. Objednávka sa považuje za uhradenú dňom pripísania platby na účet predávajúceho. 

Predávajúci vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. 

4. Dodacie podmienky 

Elektronické produkty sú zasielané správou na profil na portáli Čo dokáže mama, z ktorého bol produkt objednaný. Odosielané sú do 2 pracovných dní po pripísaní platby na účet predávajúceho. 

7. Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov). 

Kto je správca? 

PR dizajn s.r.o., so sídlom SNP 60, 90201 Pezinok, Slovenská republika. IČO: 47146290 DIČ: 2023767295. Nie je platcom DPH.

Vaše osobné údaje spracúvame ako správca. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. 

Prehlasujeme 

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:

- budeme vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
plnením podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
- umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.
Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. ...),
vedenie účtovníctva. Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu pokiaľ budeme oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil),
Google.com, Facebook.com, Instagram.com a ďalšie sociálne siete,
účtovná firma. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba. 

Poskytnutie osobných údajov mimo Európsku úniu

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť .

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme, v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.  

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujeme 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. Napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by  sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. 

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. 4. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Kontakt 

PR dizajn s.r.o.

SNP 60

902 01 Pezinok , Slovenská republika

IČO: 47146290

DIČ: 2023767295 ( Nie sme platcom DPH )

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 89003/B. 

Bankové spojenie: FIO banka a.s.

IBAN: SK5883300000002901087368
Slovensko Slovenská pošta Poštovné zdarma
Česko Slovenská pošta Poštovné zdarma
Slovenská pošta Poštovné zdarma
do celého sveta Slovenská pošta Poštovné zdarma
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.