22.00€
Dostupnosť: Do pár dní
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 60€

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Malá, milá, v tráve schúlená. Maličká srnka s bielymi bodkami.. Maňuška je ušitá z plyšu, svetroviny a bavlny. Tvárička je ručne vyšitá a aplikácie sú z filcu, hlavička je vypchatá dutým vláknom, vnútro maňušky je podšité bavlnenou látkou, aby nikoho nič netlačilo, neomínalo :). S maňuškou môže pohodlne manipulovať tak útlejšia rúčka maminy, ako aj veľká ochranná ruka ocina - malíček a palec do rúčok, ostatné prsty do hlavičky. Veľkosť: výška bez ušiek cca 30 cm šírka cca 22 cm Materiál: PES, 100 % bavlna, duté vlákno Spôsob výroby: strojové šitie, ručné šitie, ručná výšivka
Štýl  Cute
Materiál 100 % Bavlna, Polyester
Spôsob výroby Ručné Šitie, Strojové Šitie
Tematika Deň Detí, Deti, Krst, Meniny, Narodenie dieťatka, Narodeniny, Prvé sväté prijímanie/Konfirmácia, Prvý/Posledný školský deň, Valentín, Veľká noc, Vianoce
Vhodnosť na darček Brat, Čerstvá mamička, Chlapček (0 - 2 roky), Chlapček (2 - 7 rokov), Dievčatko (0 -2 roky), Dievčatko (2 - 7 rokov), Mamička, Najlepšia kamarátka, Najlepší kamarát, Pani učiteľka, Pre detičky do škôlky, Sestra
Všeobecné obchodné podmienky
(platné od 25.5.2018)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti medzi predajcom Mgr. Tomáš Žemla, so sídlom Ulička 364/29, 919 51 Špačince, DIČ: 1077917929 (ďalej len "predávajúci") a zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy o kúpe tovarov a/alebo služieb. Na základe potrieb definovaných VOP sú špecifikované základné pojmy: predávajúcim je Mgr. Tomáš Žemla, ktorý prevádzkuje predaj prostredníctvom predajných trhov, predajných portálov codokazemama.sk a sashe.sk a prostredníctvom webového sídla www.trimaky.com a www.manusky.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom sa rozumie súbor spoločnosti, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

ÚVODNÉ USTANOVANIE
Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť tovar odovzdaný (ďalej len "oprávnená osoba"). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie tovaru. Vznik zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká: zaplatením kúpnej ceny produktu kupujúcim uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej predávajúcim, vyplnením a/alebo potvrdením objednávky užívateľom priamo na internetovom portáli a/alebo mailom, uzatvorením zmluvy. Uzatvorením zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami. Začatie používania produktu sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP.

CENA
Pre zákazníkov platia ceny uvedené v cenníku, ktoré predávajúci priebežne aktualizuje na základe informácií od dodávateľov. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých zákonom daných daní. Predávajúci nie je platca DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde zákazník vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov za dodanie tovaru.

DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je uvedená pri každej objednávka, má iba orientačný charakter a pri jej určovaní predávajúci vychádza z dostupnosti konkrétneho tovaru na svojom sklade. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať tovar kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Ak objednaný tovar alebo časť tovaru z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, bude kupujúci o tejto situácii informovaný v čo možno najkratšom čase a bude mu oznámený predpokladaný termín dodania tovaru, alebo mu bude navrhnuté dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu nepodarí zabezpečiť dodanie tovaru ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prídape úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na jeho určený bankový účet.

MIESTO A SPôSOB DODANIA TOVARU
Záväzok dodať tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí vo faktúre, ktorá je zároveň dodacím a záručným listom, v prípade platby na faktúru. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať (na pošte, u kuriéra). V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov s tým spojených. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať poškodenia a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia je zákazník oprávnený tovar neprevziať.

SPôSOB PLATBY
Prevodný príkaz na základe vystavenej faktúry, v hotovosti priamo na prevádzke predávajúceho.

PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ KUPUJÚCEMU ZA:
Dodržanie cenz, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky (ak došlo k akceptácii objednávky), odoslanie tovaru bez vád, dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky (za predpokladu, že došlo k jej akceptácii), priloženie daňového dokladu - faktúry, ak si zákazník neprial inak (napr. zaslanie faktúry e-mailom)

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY
Predávajúci je oprávnený objednávku stornovať v prípade nedodržania zmluvných podmienok alebo v prípade, kedy nie je schopný zabezpečiť dodávku tovaru.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DôVODU
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar vyrobený na základe mier dodaných kupujúcim alebo tovar personalizovaný podľa požiadaviek kupujúceho)
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, napr. E-mailom na trimakypuppets@gmail.com.
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvu predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom ako kupujúci použil pri svojej platbe.
Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobne poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v “kamennom” obchode.
Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa predávajúci riadi podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
V prípade, že je kupujúci nespokojný s vybavením objednávky, alebo dodaným tovarom, môže kontaktovať predávajúceho mailom na trimakypuppets@gmail.com, alebo písomne. Pokiaľ sa kupujúci domnieva, že jeho reklamácia nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo ak sa domnieva, že predávajúci mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. link:https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt Alternatívne riešenie sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od kupujúceho za začatie riešenia požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke a na prevádzke predávajúceho.

POUŽÍVANIE MATERIÁLOV ZO STRÁNKY
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu (častí, alebo celku), rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií mechanickým a/alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Mgr. Tomáš Žemla zakázané.

Slovensko Slovenská pošta 3.90€
Česko Slovenská pošta 7.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.