8.00€
Dostupnosť: 3ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 45€

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
  • Dobierka
  • Hotovosť
Vyrobím na želanie rôzne narodeninové poháre na víno. Do poznámky uviesť číslo. Použitá je decoupage technika so záverečným lakovaním.
Štýl Kvetinový
Materiál Sklo
Spôsob výroby Decoupage
Obchodné podmienky Limadec s.r.o.
1. PREDMET ÚPRAVY
2. DEFINÍCIE
3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
4. KÚPNA CENA TOVARU
5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
6. MIESTO DODANIA
7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
8. DODANIE TOVARU
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11. REKLAMAČNÝ PORIADOK
12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

I.

PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Limadec s.r.o., so sídlom: Jenisejská 1409/20, IČO: 52739694, DIČ: 2121132057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 47708/V
Bankové spojenie: Tatra banka IBAN: SK9111000000002612396949 BIC/SWIFT: TATRSKBX
(ďalej len „Limadec s.r.o.“ alebo len „Limadec“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.handmade.limadec.sk

II. DEFINÍCIE
ORIGINALITA HANDMADE VÝROBKOV

Upozorňujeme, že Handmade výrobky, ktoré vyrábame môžu mať nepresnú štruktúru, stopy po lepidle, farebnú odlišnosť a podobne. Taktiež pri odbere viac kusov z jedného výrobku sa môže stať, že nebudú úplne totožné. Každý výrobok je originál. Nekupujete si výrobky strojovej veľkovýroby, ale naše ručné práce aj s takýmito chybičkami. Preto zakúpením
akejkoľvek dekorácie u nás berte túto informáciu na vedomie a prípadné reklamácie v tomto znení budeme považovať za neopodstatnené.

Fotografie výrobkov sú ilustračné, nakoľko sa jedná o ručne robené výrobky a každý z nich je originál, môžu sa výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť spôsobená tlačou alebo nastavením Vášho monitora. Štruktúra dreva sa môže meniť na každom výrobku.

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Limadec s.r.o. umiestnený na
internetovej stránke www.handmade.limadec.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Limadec s.r.o. na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia je dobrovoľnou podmienkou využívania E-Shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s Limadec s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Limadec s.r.o. . Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.handmade.limadec.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie
tovaru (napr. názov.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.handmade.limadec.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä drevené predmety, sklo, a bižutéria.

III.

UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Limadec s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Limadec s.r.o. .

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Limadec s.r.o.. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.handmade.limadec.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

• vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
• vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
• udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Limadec s.r.o., a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
• vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

• odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Limadec s.r.o.
• márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Limadec s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Limadec potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Limadec
s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Limadec s.r.o. je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Limadec s.r.o. dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Limadec. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Limadec povinná prijať.

IV.

KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Limadec s.r.o. . Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Firma Limadec s.r.o. nie je platcom DPH.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Limadec s.r.o. do
miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Limadec s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1. platba na účet spoločnosti Limadec s.r.o. pred dodaním tovaru,
2. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
3. platba pri osobnom prevzatí.
4. platba online kartou pomocou platobnej brány Besteron.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Limadec s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte, pri osobnom odbere. Pri platbe na účet spoločnosti Limadec s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený na faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V.

ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Limadec povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Limadec s.r.o. dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Limadec s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Limadec za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

VI. MIESTO DODANIA
6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Limadec ju ako miesto dodania potvrdila.

VII.

SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si nemôže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru V súčasnosti je doprava tovaru možná iba cez Slovenská pošta a. s. v jednotnej cene 4,50€ (s DPH)

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

Preprava Slovenskou poštou do 3 dní,

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Informácia o prepravnom je uvedená aj na stránke e-shopu www.handmade.limadec.sk

VIII. DODANIE TOVARU
8.1. Záväzok spoločnosti Limadec dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Dodať kupujúcemu tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas doručovania.

8.3. Záväzok spoločnosti Limadec dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Limadec bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Limadec s.r.o.

8.4. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Limadec späť, je spoločnosť Limadec oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Limadec nezodpovedá za:

9.1.1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou alebo inou kuriérskou spoločnosťou.

9.1.2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnymi údajmi prijímateľa.

9.1.3. Za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou.

9.1.4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.3. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než

záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.X.

ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť Limadec s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e- mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom
elektronickej pošty na adresu handmade@limadec.sk

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Limadec s.r.o. . Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Limadec povinná:

1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Limadec s.r.o., Jenisejská 20, 04012, Košice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas doručovania. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme -

náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. Limadec s.r.o. si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť Limadec vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Limadec s.r.o. na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke
kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Limadec kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.8. Spoločnosť Limadec s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti Limadec s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Limadec s.r.o.,
3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Limadec s.r.o. ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Limadec s.r.o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Limadec
s.r.o. inak ho zaobstarať,
5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Limadec s.r.o. tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie Limadec od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Limadec s.r.o. kupujúcemu v lehote 30 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie Limadec s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Limadec na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Limadec s.r.o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

XI.

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej

zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne písomne uplatniť u predávajúceho na e-mailovú adresu handmade@limadec.sk, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. mechanické poškodenie – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
2. škody spôsobené používaním prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu
3. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, poškodením ohňom.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu uvedenú v kontaktných údajoch. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Prepravné, poštovné a iné poplatky nevraciame.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

• reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
• kópiu faktúry a popis závady (prípadne odoslať cez e-mail),
• kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

XII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop Limadec s.r.o, je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Limadec s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní

objednávky a doručení objednaného tovaru. Limadec s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Limadec s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné
telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Limadec, bude mu ich Limadec zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať
elektronickou poštou na adrese handmade@limadec.sk.

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade
ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Pri platení cez internet pomocou platobných systémov
zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 334/2017 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 72 ods. 1 písm. a) až g)

Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e- mail) so súhlasom adresáta.

XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 18.11.2019.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.handmade.limadec.sk.

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými

ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Limadec s.r.o. 2019
Slovensko Slovenská pošta 3.90€
Dobierka 1.50€
Osobný odber Košice, Lulu papiernictvo, Gudernova8-10
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.