13.00€
Dostupnosť: Na objednávku
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Hrejivá čiapka pre malých fešákov.
Je ušitá z kvalitnej teplákoviny - 95 % bavlna, 5 % elastan, podšitá barančekom zo 100% biobavlny v smotanovej farbe.
Čiapka rovného strihu môže byť klasickej dĺžky alebo predĺžená tzv. šmolko.

Ušijem na mieru, v správe rada poradím.

Šijem ich z rôznych materiálov, tiež dievčenské, aj ako setíky s nákrčníkmi.
Pohlavie Univerzálne
Štýl Na každý deň
Materiál Bavlna Zmes
Spôsob výroby Strojové Šitie
Veľkosť oblečenia Univerzálna veľkosť
Tematika Deti, Meniny, Narodeniny
Vhodnosť na darček Chlapček (2 - 7 rokov), Chlapček (7 a viac rokov), Dievčatko (2 - 7 rokov), Dievčatko (7 a viac rokov), Mamička, Najlepšia kamarátka, Sestra, Tínedžerka
Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop PETRA VE

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti predávajúceho Petra Veselovská - PETRA VE s miestom podnikania Svederník 119, 01332, Svederník, Slovensko, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 580-64358, : IČO: 52122778, DIČ: 1079451142, ktorý nie je platcom DPH (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva")(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru (ďalej len „obchod")
3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia predávajúcim pri ponúkanom tovare na viditeľnom mieste.
4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
6. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar od Predávajúceho.
7. Tovar sa predáva na základe objednávky:
a. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický objednávkový formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu e-shopu Predávajúceho, celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
b. E-mailovou objednávkou sa rozumie odoslaný e-mail alebo textová správa od Kupujúceho Predávajúcemu so zoznamom objednaného tovaru, s potrebnými informáciami pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
c. Ústne podanou objednávkou sa rozumie ústne podaný zoznam tovaru ktorý podá Kupujúci Predávajúcemu.
8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho. 9. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1
10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
Petra Veselovská - PETRA VE
Svederník 119
01332 Svederník
Slovensko
Tel.: +421918 066 421
E-mail: petrave.veselovska@gmail.com, https://www.sashe.sk/PETRA_VE – interná pošta

Článok II
Objednávka
1. Podmienkou platnosti elektronickej a e-mailovej objednávky je pravdivé a dostačujúce vypísanie údajov potrebných pre uskutočnenie Kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal alebo chybne zadal požadované údaje potrebné pre uskutočnenie Kúpnej zmluvy.
3. Prijatá elektronická objednávka, e-mailová a textová správa je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej ,e-mailovej a textovej správy objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť vnútornou správou cez sashe.sk, alebo e-mail, alebo cez textovú správu alebo automaticky vygenerovanú správu v e-shope, kde je sumár a obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, výška úhrady...iné informácie o objednávke), a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe od Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu.
Za podstatné náležitosti elektronickej a e-mailovej objednávky sa považujú:
5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, IČO, DIČ, kontakt (telefón alebo e-mailová adresa);
5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov;
5.3 Množstvo objednávaného tovaru;
5.4 Spôsob doručenia;
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

Článok III
Storno objednávky
1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zrealizovania.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
2.1. ak sa kupujúci rozhodne svoj výber zmeniť a vytvorí novú objednávku
2.2. ak kupujúci obdržal informácie a výzvu o nezaplatení objednávky a následne nereaguje, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku automaticky stornovať.
2.3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cenadodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 7-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

Článok IV
Poštovné, balné a odovzdanie tovaru
1. Poštovné hradí kupujúci. V cene poštovného je zahrnuté i balné a jeho výška sa odvíja podľa cenníka dopravcu, ako aj od hmotnosti balíka či počtu tovaru v balíku.
2. Predávajúci odosiela balík resp. odovzdá tovar Kupujúcemu po pripísaní peňazí na bankový účet Predávajúceho, a vystaví faktúru Kupujúcemu - daňový doklad.

Článok V
Dodacie podmienky
1. Tovar objednaný prostredníctvom obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci obdržal platbu za tovar, a to na miesto dodania uvedené v objednávke tak, aby bol tovar doručený Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie platby od Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.
2. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, predávajúci sa zaväzuje upozorniť Kupujúceho a prostredníctvom e-mailovej komunikácie sa dohodnúť na predpokladanom odoslaní objednaného tovaru. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca. Predávajúci zasiela všetky objednávky doporučene 1. triedou ako listovú zásielku alebo balík, na požiadanie kupujúceho je povinný poskytnúť mu sledovacie číslo zásielky.
Ak kupujúci vyžaduje rýchle odoslanie, je povinný upozorniť na to predávajúceho a dohodnúť sa s ním na následnom postupe.
3. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke prípadne textovou správou, podľa dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
5. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejavý žiadne známky otvorenia či poškodenia. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme, má predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy poštovného.
8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VI
Cenové podmienky
1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim je uvedená vždy priponúkanom tovare. Predávajúci nie je platca DPH.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny ponúkaných tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia vobchode Predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa objaví pri niektorom ponúkanom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VII
Platobné podmienky
1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje nasledujúci spôsob platby:
1.1 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby Predávajúci zašle tovar Kupujúcemu prostredníctvom doručovateľa až po zaplatení celej sumy tovaru uvedeného v objednávke Predávajúcemu na bankový účet.

Článok VIII
Výroba tovaru na objednávku podľa pokynov objednávateľa
1.Výrobu tovaru na objednávku je možné si dohodnúť prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy uvedeného v článku I bode 10 tohto dokumentu.
2. Predávajúci sa Kupujúcemu zaväzuje, že vyrobí tovar podľa pokynov Kupujúceho a podľa možnosti Predávajúceho a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu.
3. Výroba na objednávku zahrňuje komunikáciu o Kupujúceho predstavách, konzultáciu o použitom materiály a samotnú výrobu produktov, po ktorom Predávajúci zašle Kupujúcemu produktové fotografie na zhodnotenie. Kupujúci odošle fotografie alebo link na danú vec/veci, ktoré by chcel od Predávajúceho vyrobiť, upresní predstavu o veľkosti, komu je vec určená, preferované farby, preferované prvky, prípadne akékoľvek iné požiadavky, ktoré by chcel, aby boli naplnené. S Predávajúcim môže Kupujúci odkomunikovať i približné ceny výsledných produktov. V prípade neúplnej spokojnosti je možné vyhovieť drobným úpravám, ako je doplnenie/odstránenie/čiastková výmena použitého materiálu.
4. Úplná zmena výrobkov či vyrobenie nového produktu ako úprava nie je definovaná. Pri tejto požiadavke sa Kupujúci zaväzuje, že zaplatí Predávajúcemu 50% z ceny nezobraného produktu. Preto je Kupujúci povinný zadať pred výrobou Predávajúcemu presné pokyny a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť vizuál finálneho produktu.
5. Kupujúci sa ďalej zaväzuje Predávajúcemu, že dohodnutá objednávka je pre obe strany záväzná, a v prípade jej zrušenia po vyrobení, alebo dva týždne pred vyrobením, je povinný uhradiť 50% z cien nezobraných produktov.
6.Predávajúci nemá fixný cenník svojich výrobkov, cena každého výrobku sa odvíja od veľkosti, náročnosti vyhotovenia a použitého materiálu. Napriek tomu je možné sa s Predávajúcim dohodnúť na približnej cenovej kalkulácii a v prípade, že sa cena výrobkov výrazne navýši, Predávajúci sa zaväzuje písomne (e-mailom, textovou správou) informovať o tom Kupujúceho a konzultovať ďalší postup.
7. Zadanie objednávky nie je možné meniť dva týždne pred jej vyrobením, v opačnom prípade bude táto zmena definovaná rovnako ako zrušenie objednávky pred výrobou, a to prepadnutím 50% z vopred dohodnutých cien produktov.
8. Objednávku je však možné doplniť o ďalšie produkty pred vyrobením i po vyrobení.
9. Poplatok za výrobu na objednávku – je jednorázový, nevratný, nie je súčasťou výslednej výšky ceny za objednané produkty na želanie. Slúži na náklady, ktoré výrobcovi vznikajú komunikáciou, prípravou (farbením, výrobou) materiálu; fotením, úpravou a zaslaním fotografiíí vyrobených produktov na zhodnotenie; ako i na následné prípadné drobné úpravy. Jeho platba bude uhradená vopred na účet predávajúceho. Výška poplatku sa odvíja od uváženia Predávajúceho, ktorý tento poplatok vyhodnotí a stanoví podľa počtu jednotlivých výrobkov, náročnosti vyhotovenia a materiálu.
10. Storno poplatok – v prípade, že si Kupujúci objedná tovar na objednávku podľa jeho pokynov, dohodne s výrobcom všetky detaily a Kupujúci pred odoslaním bude požadovať iné produkty, Predajca si dovoľuje účtovať storno poplatok vo výške 10% z ceny vyrobeného produktu za komunikáciu a čas strávený výrobou. V prípade, ak Kupujúci zruší objednávku po jej vyrobení, Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať 50% ceny produktov.
11.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijať späť tovar objednaný na zákazku, nakoľko tento bol vyrobený podľa presných pokynov zadávateľa a pred odoslaním tovar schválil.
Urgentná výroba – Predávajúci umožňuje, ale nie vždy zaručuje zákazníkom rezervovať si termín na výrobu. Predávajúci odporúča rezervovať si termín najlepšie mesiac – dva pred tým, ako Kupujúci výrobky potrebuje. V prípade obsadených termínov Predávajúci podľa svojich možnosti a nie vždy umožňuje výrobu, ktorá je však spoplatnená nasledovne:
a) Urgentná výroba do 2-3 týždňov je spoplatnená poplatkom 10 eur.
b) Urgentná výroba do 1-2 týždňov je spoplatnená 100% príplatkom ceny produktu/produktov, vo väčšom množstve je možné vzájomné dohodnutie na výške príplatku za cenu.
Tento poplatok zahŕňa prácu Predávajúceho, ktorý danú zákazku prijal nad rámec objednaných a vopred dohodnutých zákaziek, a ktorú bude vykonávať mimo obvyklej pracovnej doby.

Článok IX
Záručné podmienky, záručná doba a reklamácie
1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
4. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (pri elektronických a e-mailových objednávkach) ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
6. Záruku je možné uplatniť u Predávajúceho, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.
7. Predávajúci je povinný vyjadriť sa kupujúcemu o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.
8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.
Článok X
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok XI
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronicky) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
4. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu podľa článku 1 odsek 10 týchto VOP. Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku XI. a XII týchto VOP.
5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Článok XII
Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu podľa článku 1 odsek 10týchto VOP alebo
b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho uvedenej v článku 1 odsek 10 týchto VOP
c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
2. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na konci týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP.
3. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
4. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

Článok XIII
Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim
1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu podľa článku 1 odsek 10 týchto VOP
5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Článok XIV
Ochrana osobných údajov
1. Vykonaním objednávky Kupujúci poskytuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia (dátum narodenia je nepovinný údaj slúžiaci výlučne na účely jednoznačnej identifikácie Kupujúceho pri doručovaní tovaru), adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä doručovacej spoločnosti. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
2. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Článok XV
Alternatívne riešenie sporov
1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese:Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1. Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia
1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom e-mailovej a elektronickej objednávky sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na internetový obchod, prostredníctvom ktorého Predávajúci ponúka tovar. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v e-shope môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií e-shopu
5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené v akejkoľvek ponuke.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na predajných miestach, kde Predávajúci ponúka svoj tovar.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
8. Pri akejkoľvek objednávkePredávajúcemu Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Predávajúci: Petra Veselovská – PETRA VE

Adresa predávajúceho: Svederník 119, 013 32, Svederník

E-shop predávajúceho: https://www.sashe.sk/PETRA_VE

E-mail predávajúceho: petrave.veselovska@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar / o poskytnutí nasledujúcej služby*
( * Nehodiace sa prečiarkni)

Číslo objednávky:

Názov tovaru :

Dátum objednania / dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

E-mail spotrebiteľa:
(Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie.)

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:
(Nieje povinné, ak nevyplníte, bude vám platba vrátená rovnakým spôsobom ako ste použili pri svojej platbe.)

Dátum :

Podpis :
(Iba ak posielate v tlačenej forme)


Slovensko Kuriér 4.60€
Česko Slovenská pošta 7.00€
Slovenská pošta 7.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.