1. PREDMET

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa Platformy/Predávajúceho, Potenciálneho podporovateľa, Podporovateľa a Záujemcu o podporu Projektu/Autora pri uskutočňovaní predaja na diaľku prostredníctvom Platformy (ďalej aj ako „VOP“).

2. DEFINÍCIE

2.1 Prevádzkovateľ Platformy. Prevádzkovateľom Platformy je spoločnosť Šikovné mamičky, s.r.o., so sídlom Javorová 58, Levice 934 01, IČO 51681234 , DIČ 2120749268, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 51928/N.

2.2 Platforma. Platformou je predpredajová crowdfundingová stránka www.codokazemama.sk Prevádzkovateľa Platformy, na ktorej dochádza k Uzatváraniu obchodov medzi Predávajúcim a Podporovateľom Projektu.

2.3 Potenciálny podporovateľ. Potenciálnym podporovateľom je osoba, ktorá sa zaregistrovala na Platforme, pričom ešte nedošlo k Podpore Projektu.

2.4 Podporovateľ. Podporovateľom je osoba, ktorá podporila projekt prostredníctvom Platformy a vybrala si za to odmenu.

2.5 Predávajúci. Predávajúcim je prevádzkovateľ Platformy s ktorým má Záujemca o podporu Projektu/autor uzatvorený zmluvný vzťah o Podpore Projektu.

2.6 Záujemca o podporu Projektu/Autor. Záujemcom o podporu Projektu je autor knihy/Projektu, ktorý má záujem o získanie prostriedkov na realizáciu tlače knihy/Projektu prostredníctvom Platformy.

2.7 Uzatvorenie obchodu. Uzatvorením obchodu je podpora Projektu formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na odmenu podľa príslušných právnych predpisov medzi Predávajúcim a Podporovateľom prostredníctvom Platformy. Konkrétne ide o odoslanie Objednávky na odmenu zo strany Podporovateľa a zaplatenie sumy na podporu Projektu.

2.8 Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru Kupujúcim, vrátane kontaktných, doručovateľských a iných osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinnými údajmi. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania Platformy a je bezplatná.

2.9 Formulár objednávky. Formulár objednávky je elektronický formulár nachádzajúci sa na www.codokazemama.sk obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. príjemcu, označenie Projektu a vybranej odmeny, sumu, miesto dodania, spôsob doručenia/prepravy odmeny a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.10 Zoznam Projektov. Zoznam projektov je súhrn aktívnych a neaktívnych projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu prostredníctvom Platformy zverejnené na internetovej stránke www.codokazemama.sk.

2.11 Projekt. Projektom je kniha, ktorú chce autor vydať. Projekt musí slúžiť na vzdelávacie, spoločenské alebo dobročinné účely.

2.12 Objednávka. Objednávkou je návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je riadne vyplnený Potenciálnym podporovateľom/podporovateľom a doručený Prevádzkovateľovi Platformy/Predávajúcemu prostredníctvom Platformy.

 

3. ZÁVÄZNOSŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A POSTAVENIE PREVÁDZKOVATEĽA PLATFORMY

3.1 Záväznosť dodržiavania pravidiel využívania Platformy

3.1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria nedielnu súčasť podmienok používania Platformy Potenciálnymi podporovateľmi/Podporovateľmi, Predajcom/Prevádzkovateľom Platformy a Záujemcami o podporu Projektu/Autormi

3.1.2 Potenciálny podporovateľ, Podporovateľ, Predávajúci a Záujemca po podporu Projektu/Autor sú si vedomí, že musia dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky, rovnako ako zmluvné vzťahy uzatvorené medzi nimi, vrátane všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho (ak ich má).

3.1.3 V prípade, ak sa Potenciálni podporovatelia, Podporovatelia, Predávajúci, Záujemci o podporu Projektu/Autori alebo tretie osoby dozvedia o akomkoľvek porušení týchto všeobecných obchodných podmienok, sú oprávnení obrátiť sa s touto informáciou na Prevádzkovateľa Platformy na e-mailovej adrese info@codokazemama.sk .

3.1.4 Účastníci Platformy berú na vedomie, že na Objednávku sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky platné v čase realizácie Objednávky.

3.2 Postavenie Prevádzkovateľa Platformy

3.2.1 Prevádzkovateľ Platformy je oprávnený využívať Projekty na Platforme na propagáciu Prevádzkovateľa a Platformy.

3.2.2 Prevádzkovateľ zodpovedá za správu webstránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke a za riadne fungovanie nákupného, komunikačného systému a platobnej brány.

3.2.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na údržbu Platformy/webstránky a jej zmenu. O uvedenom bude vopred účastníkov Platformy informovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté účastníkom Platformy vzniknuté s údržbou, zmenou, alebo výpadkom Platformy.

 

4. PODMIENKY POUŽÍVANIA PLATFORMY

4.1. Podmienky účasti na Platforme

4.1.1 Platformu môžu využívať:

a) Potenciálni podporovatelia a Podporovatelia, ktorí sa riadne na Platforme zaregistrovali a dodržujú pravidlá jej používania a

b) Záujemci o podporu Projektu/Autori, ktorí majú uzatvorený zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom Platformy/Predávajúcim, sú registrovaní na Platforme a ktorí dodržujú pravidlá jej používania.

4.1.2 V prípade nedodržania podmienok využívania Platformy môže Prevádzkovateľ Platformy takejto osobe zrušiť registráciu a odstrániť uverejnený projekt.

4.1.3 Akékoľvek spory vzniknuté v procese distribúcie odmien pre Podporovateľa Projektu rieši Prevádzkovateľ Platformy/Predávajúci so Záujemcom o podporu Projektu/Autorom.

4.1.4 Záujemca o podporu Projektu/Autor je povinný pravdivo a úplne informovať Potenciálnych podporovateľov/Podporovateľov o Projekte.

4.1.5 Potenciálny podporovateľ/Podporovateľ je povinný pravdivo a úplne uvádzať potrebné údaje za účelom využitia Platformy.

4.1.6 Potenciálny podporovateľ/Podporovateľ je oprávnený sa zaregistrovať na Platforme aj v rámci viacerých registrácii. Zakazuje sa však akékoľvek zneužívanie používania takýchto registrácií za účelom klamlivého konania, nekalých praktík, nekalosúťažného konania a pod.

4.2. Postavenie a povinnosti Predávajúceho

4.2.1 Predávajúci je povinný postupovať pri svojej činnosti najmä v zmysle Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jeho činnosť.

4.2.2. Všetky daňové povinnosti Predávajúceho si plní voči Potenciálnym podporovateľom/Podporovateľom samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4.2.3. Predávajúci je povinný k odmene uviesť aj jej cenu aj s príslušnou DPH, pokiaľ je platcom DPH samostatne cenu a DPH.

4.2.4. Predávajúci sa zaväzuje zaradiť Projekt uchádzajúci sa o podporu do príslušnej kategórie v rámci Platformy.

4.2.5. Bližšie podmienky využívania Plaformy sú uvedené v časti „Pravidlá používania predpredajovej Platformy“, ktorá sa nachádza na www.codokazemama.sk.

4.3. Postavenie a povinnosti Záujemcu o podporu Projektu/Autora

4.3.1 Záujemca o podporu Projektu/Autor zodpovedá za splnenie všetkých podmienok, ktoré ukladajú právne predpisy osobám na účely podpory Projektu t.j. že majú potrebný status, vlastnícke práva, povolenia, licencie, oprávnenia a poskytne všetky potrebné informácie Potenciálnym podporovateľom/Podporovateľom, zabezpečí vybavenie reklamácie a pod.

4.3.2 Záujemca o podporu Projektu/Autor je povinný postupovať pri svojej činnosti najmä v zmysle Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jeho činnosť.

4.3.3 Záujemca o podporu Projektu/Autor zodpovedá Potenciálnemu podporovateľovi/Podporovateľovi najmä za:

a) príslušnú kvalitu a objem objednanej Odmeny,

b) odoslanie Odmeny v dohodnutej lehote,

c) dostupnosť objednanej Odmeny,

4.3.4 Záujemca o podporu Projektu/Autor sa nesmie prostredníctvom Platformy uchádzať o podporu Projektu, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi.

4.3.5 Záujemca o podporu Projektu/Autor je povinný zobraziť ponúkanú odmenu autenticky, s prihliadnutím na bežné skreslenie farieb spôsobené monitormi.

4.3.6 Záujemca o podporu Projektu/Autor musí mať k Projektu vysporiadané všetky práva duševného vlastníctva.

4.4. Spôsob využívania Platformy

4.4.1 Uchádzanie sa o podporu Projektu a Podpora Projektu sa realizuje stanoveným postupom a možnosťami uvedenými na Platforme, ktoré začína riadnou registráciou Potenciálneho podporovateľa/Podporovateľa, pokračuje vybraním odmeny a končí vyplnením a odoslaním Objednávkového formulára.

4.4.2 Podporovateľ je oprávnený si pri výbere odmeny za podporou Projektu vybrať viaceré druhy.

4.4.3 Komunikácia ohľadne objednania odmeny za podporu Projektu môže prebiehať iba prostredníctvom Platformy.

4.4.4 Suma na podporu Projektu je uvedená v ponuke na Platforme, ako i v Objednávkovom formulári.

4.4.5 Suma na podporu Projektu zahŕňa prípadné náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré určil Podporovateľ Projektu.

4.4.6 V rámci komunikácie na Platforme sú všetci povinní dodržiavať pravidlá slušného správania a etiky. Nesmie sa používať akákoľvek komunikácia obsahujúca akékoľvek vulgarizmy, rasovú neznášanlivosť, diskrimináciu, politické názory a pod. V takýchto prípadoch si Prevádzkovateľ Platformy vyhradzuje právo takúto komunikáciu vymazať.

4.4.7 Nepovoľuje sa uchádzanie sa o podporu Projektu, ktorý nemá vysporiadané práva duševného vlastníctva.

4.4.8 Po Uzatvorení objednávky sa Podporovateľ Projektu zaväzuje riadne a včas zaplatiť sumu na podporu Projektu Predávajúcemu/Prevádzkovateľovi Platformy.

4.4.9 Akékoľvek podnety súvisiace s problémami fungovania Platformy prosím hláste na e-mailovej adrese: info@codokazemama.sk

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke Prevádzkovateľa Platformy a nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2022.

5.2 Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.codokazemama.sk, o čom budú účastníci Platformy vopred informovaní.

5.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

 

Pravidlá predpredajovej crowdfundingovej platformy

1. Základné pojmy

Kampaň je prezentácia Projektu spoločenskej, vzdelávacej alebo dobročinnej povahy na predpredajovej crowdfundingovej Platforme Čo dokáže mama, ktorý sa uchádza o získanie prostriedkov na jeho realizáciu. Je presne časovo ohraničená.

V rámci Kampane Záujemca o podporu Projektu/Autor určí:

Čas trvania Kampane – presne stanovený časový úsek, počas ktorého Záujemca o podporu Projektu / Autorovi realizuje prostredníctvom Platformy predpredaj a uchádza sa o finančnú podporu od Podporovateľov. Čas trvania Kampane si vyberá Záujemca o podporu Projektu/Autor z dvoch možností: a.) 30, b.) 45 dní.

Cieľovú sumu, ktorou je konkrétna finančná čiastka stanovená Záujemcom o podporu Projektu/Autorom. Jej dosiahnutie umožňuje úspešne zrealizovať prezentovaný Projekt. Musí byť dosiahnutá v priebehu vopred stanoveného Času trvania Kampane a musí byť použitá Záujemcom o podporu projektu/Autorom výhradne na realizáciu Projektu.

Druh financovania: Fixné financovanie - v prípade, že Cieľová suma nebude prostredníctvom finančných príspevkov od Podporovateľmi projektu dosiahnutá, Kampaň je ukončená ako neúspešná a financie sú vrátené jednotlivým Podporovateľom. Záujemca o podporu Projektu/Autor v tomto prípade nemusí Projekt zrealizovať.

Odmeny za podporu Projektu – vybraná vec, služba alebo dielo, ktoré Záujemca o podporu Projektu/Autor poskytne Podporovateľovi tak, ako to prisľúbil v rámci Kampane, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia realizácie Projektu.

Neúspešná Kampaň je tá, ktorá nedosiahla Cieľovú sumu v priebehu stanoveného Času trvania Kampane.

Úspešná Kampaň je tá, ktorá dosiahla počas Času trvania Kampane Cieľovú sumu vopred stanovenú fixným financovaním Projektu.

Zmluva o sprístupnení Platformy je dohoda uzatvorená medzi Prevádzkovateľom Platformy a Záujemcom o podporu Projektu/Autorom. Na jej základe môže Záujemca o podporu Projektu/Autorovi prezentovať na Platforme svoj Projekt prostredníctvom Kampane a získať tak finančnú Podporu na realizáciu Projektu. Zmluva sa považuje za uzatvorenú súhlasom s jej znením (odoslaním Kampane na schválenie) Záujemcom o podporu Projektu/Autora a účinnou schválením a zverejnením Kampane Prevádzkovateľom Platformy.

Podporovateľ je osoba (právnická/fyzická), ktorá poskytne Finančnú podporu Projektu počas Času trvania Kampane a získa za to vybranú Odmenu.

 

2. Prevádzkovateľ Platformy nezodpovedá:

- za obsah, ktorý na Predpredajovej platforme zverejní Záujemca o podporu Projektu/ Autor alebo Podporovateľ,

- že zverejnená Kampaň bude Úspešná a prezentovaný Projekt zrealizovaný.

 

3. Prevádzkovateľ Platformy môže pozastaviť, úplne zamietnuť zverejnenie alebo zverejnenú Kampaň z Platformy odstrániť, pokiaľ zverejňovaný obsah porušuje tieto Pravidlá alebo platné právne prepisy.

 

4. Záujemca o podporu Projektu/ Autor sa zaväzuje po ukončení úspešnej Kampane:

- že zrealizuje Projekt najneskôr do 6-tich mesiacov od skončenia Kampane,

- získanú Cieľovú sumu Kampane použiť výlučne na realizáciu Projektu,

- vybranú odmenu (vec, službu alebo dielo) Podporovateľovi poskytnúť najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie Projektu.

 

5. Registrácia Podporovateľa na Platforme je bezplatná. Za používanie Platformy Podporovateľom nevzniká Prevádzkovateľovi nárok na odmenu.

 

6. V prípade úspešnej Kampane sa Záujemca o podporu Projektu/Autor projektu zaväzuje Prevádzkovateľovi uhradiť:

a) poplatky súvisiace so správou Platformy - platobné služby v rámci Platformy poskytované prevádzkovateľom platobnej brány, ktoré budú vyčíslené Prevádzkovateľom Platformy do 30 pracovných dní od skončenia Úspešnej Kampane,

b) náklady vo výške 10 % na správu Platformy z Cieľovej sumy Kampane Projektu.

V prípade, ak bude Kampaň Neúspešná, nebude Prevádzkovateľ Platformy za jej využívanie požadovať odplatu.

 

7. Zmluva o sprístupnení Platformy medzi Záujemcom o podporu Projektu/Autorom a Prevádzkovateľom Platformy môže byť ukončená:

- dohodou zmluvných strán k stanovenému dňu,

- zrušením Kampane Prevádzkovateľom Platformy ak je Kampaň v rozpore s Pravidlami alebo ak Záujemca o podporu Projektu/Autor poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto Pravidiel a nevykoná nápravu v stanovenej lehote,

- splnením všetkých povinností Záujemcu o podporu Projektu/Autora vo vzťahu k Podporovateľom a uskutočnením Projektu.

 

Prevádzkovateľ Predpredajovej Crowdfundingovej Platformy Šikovné mamičky, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia.