Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne codokazemama.sk je obchodná spoločnosť Čo dokáže mama, s.r.o., so sídlom Javorová 3120/58, 934 01 Levice, IČO: 50 519 841, DIČ: 2120354038, IČ DPH: SK2120354038, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41659/N.  
 2. Codokazemama.sk je sprostredkovateľom na sprostredkovanie nákupu a predaja výhradne ručne vyrábaných a vyhotovovaných výrobkov ako aj služieb.
 3. Každý predávajúci, ktorý má záujem predávať svoje výrobky prostredníctvom portálu codokazemama.sk, má povinnosť zaregistrovať sa ako predávajúci.
 4. Registrácia je bezplatná. 
 5. Registrovať sa môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby.
 6. Spracovanie ochrany osobných údajov a pravidlá sú uvedené v časti ochrany osobných údajov.

Článok II. Nákup a predaj výrobkov a služieb

 1. Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom stránky codokazemama.sk a to na podstránke konkrétneho predajcu. 
 2. Každý predávajúci má svoje vlastné podmienky predaja v časti platobných a dodacích podmienok, čo kupujúci berie na vedomie.
 3. Codokazemama.sk je sprostredkovateľom predaja medzi kupujúcim a predávajúcim. V momente uzatvorenia obchodu medzi kupujúcim na strane jednej a predávajúcim na strane druhej, prechádza akákoľvek zodpovednosť za platobné a dodacie podmienky zakúpeného výrobku či služby na zmluvný vzťah kupujúci a predávajúci. 
 4. Predávajúci zodpovedá v plnej miere za prípadné nedodanie výrobku či služby, za akékoľvek vady či nedorobky. 
 5. Ceny výrobkov a služieb sú uvádzané bez uvedenia výšky poštovného. 
 6. Na predaj grogérie/kozmetiky a potravín sa vzťahujú špecifické pravidlá. Predaj týchto je prísne regulovaný legislatívou SR, preto si Čo Dokáže Mama vyhradzuje právo vyžiadať potrebné dokumenty podľa Slovenskej legislatívy a to živnostenský list a certifikát od Úradu verejného zdravotníctva. Bez týchto dokumentov je predaj zakázaný a Ćo Dokáže Mama s.r.o. si vyhradzuje právo na zmazanie takýchto výrobkov a zablokovanie predajkyne. Čo Dokáže Mama nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie legislatívy zo strany predajcov.

Článok III. Platobné a dodacie podmienky

 1. Platobné podmienky sú možné vo forme dobierky, bankovým prevodom na účet predávajúceho, alebo prostredníctvom systému PayPal. 
 2. Spôsob platby si volí kupujúci z ponúkaných alternatív konkrétneho predávajúceho.
 3. Výšku poštovného si predávajúci určuje výlučne sám v nastaveniach svojho obchodu, v ktorom má zobrazený svoj vyhotovený výrobok či službu. Cena poštovného sa odvíja od množstva objednaných vyhotovených výrobkov, ich váhy a času dodania výrobku. 
 4. Spôsob doručenia si volí kupujúci.
 5. Codokazemama.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za nezrealizovanú platbu zo strany kupujúceho, či za nesprávne uvedené číslo účtu zo strany predávajúceho.
 6. Codokazemama.sk nezodpovedá za nedodanie tovaru zo strany predajcu, za oneskorené dodanie tovaru či dodanie tovaru s vadami. 

Článok IV. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci zasiela objednávku priamo predávajúcemu, pričom predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky. Odoslanie objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 2. Predávajúci má právo objednávku zamietnuť.
 3. V prípade, že si kupujúci od toho istého predávajúceho zakúpi viac druhov ručne vyhotovených výrobkov alebo služieb a predávajúci časť objednávky zamietne, kupujúci má právo od svojej objednávky odstúpiť. 
 4. Predávajúci má povinnosť informovať kupujúceho o prijatej objednávke a o jej možnosti úplného vybavenia alebo čiastočného vybavenia či úplného zamietnutia najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky zo strany kupujúceho. 
 5. Zodpovednosť za platobné a dodacie podmienky sú výlučne vzťahom medzi kupujúcim a predávajúcim. 
 6. Predávajúci má povinnosť odoslať ručne vyhotovený výrobok alebo dodať kupujúcemu službu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak sa predávajúci nedohodol s kupujúcim na inom dodacom termíne. V prípade, že kupujúci má záujem o dodanie ručne vyhotoveného výrobku alebo služby v skoršom termíne, je povinný tento termín a svoju požiadavku od komunikovať priamo s predávajúcim. 
 7. Akákoľvek komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha výlučne na stránke codokazemama.sk. Predmetná komunikácia je súkromná a nahliadnuť do nej majú možnosť len predávajúci a kupujúci.
 8. Codokazemama.sk nezodpovedá za nedodanie vyhotovovaného výrobku v stanovenom termíne.

Článok V. Odstúpenie od objednávky

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky. V prípade, že objednávka nebola potvrdená zo strany predávajúceho, je nutné aby sa kupujúci obrátil na predávajúceho so svojou požiadavkou o odstúpenie od objednávky. V prípad, že objednávka bola zo strany predávajúceho potvrdená, zo strany kupujúceho uhradená a kupujúci má záujem svoju objednávku zrušiť, je potrebné sa s touto požiadavkou obrátiť na predávajúceho a priamo s predávajúcim si dohodnúť konkrétne podmienky odstúpenia a vrátenia peňazí. 
 2. Codokazemama.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za vrátenie prípadné nevrátenie peňazí zo strany predávajúceho kupujúcemu ako ani za odstúpenie odo objednávky zo strany kupujúceho. 

Článok VI. Provízny systém za predaj na stránke

 1. Codokazemama.sk je sprostredkovateľom na sprostredkovanie nákupu a predaja výhradne ručne vyrábaných a vyhotovovaných výrobkov ako aj služieb. Sprostredkovateľ si za poskytnutie miesta pre predávajúceho na webovej stránke codokazemama.sk za jeho predaj si nárokuje províziu vo výške 10,2% z ceny každého predaného ručne vyhotoveného výrobku alebo služby. Provízia je fakturovaná ako 8,5% plus DPH v zákonom stanovenej výške.
 2. Provízia vo výške 8,5% plus DPH bude použitá nasledovných spôsobom. Sprostredkovateľ si nárokuje províziu vo výške 7,5% plus DPH na organizáciu, propagáciu, administratívu a celkové fungovanie codokazemama.sk
 3. Provízia vo výške 1% bude použitá na charitatívne účely. Každý predávajúci bude mať možnosť  vybrať si konkrétny charitatívny projekt, z troch ponúkaných charitatívnych projektov, ktoré mu budú predložené. Charitatívne projekty sa budú priebežne meniť, dopĺňať. Codokazemama.sk si vyhradzuje právo výberu charitatívnych projektov, ktoré budú uvádzané do zoznamu, z ktorého si bude môcť predávajúci vybrať charitatívny projekt, na ktorý sa použije provízia vo výške 1%. 
 4. Codokazemama.sk vystaví predajcovi faktúru na začiatku 2. kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom sa predaj uskutočnil. Predajca je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti (14 dní) uvedenej na tej ktorej konkrétnej faktúre adresovanej predajcovi. Faktúra bude predajcovi doručovaná na mail predávajúceho. Faktúru je možné zaplatiť prevodom na účet.
 5. Provízia sa generuje za objednávky v stavoch Čaká na platbu, Zaplatená, Odoslaná.
 6. V momente uzatvorenia obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim má sprostredkovateľ právo na účtovanie si provízie. Provízia vo výške 10,2%  je z ceny vyhotoveného výrobku bez poštového.
 7. V prípade, že predajca faktúru v lehote splatnosti neuhradí, bude automaticky vymazaný z codokazemama.sk
 8. Codokazemama.sk nezodpovedá za predávajúceho a jeho povinnosť mať zriadené živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie v súlade s právnym poriadkom v Slovenskej republike. 

       Článok VII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci a predávajúci berú obchodné podmienky uvedené na internetovej stránke codokazemama.sk na vedomie. 
 2. Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že s nimi súhlasia.
 3. Vzťahy medzi obomi stranami a to kupujúcim a predávajúcim sa riadi príslušnými zákonmi platnými v Slovenskej republike, a to zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 4. Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.