Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.codokazemama.sk.

I. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Šikovné mamičky, s.r.o. , v zastúpení MA Andrea Kováčová, IČO: 51681234, DIČ: 2120749268 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  51928/N
Kontaktný email: info@codokazemama.sk 

II. Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. 

Prehlasujeme, že:

  • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
  • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
  • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete: Meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, telefónne číslo, IP adresu, cookies, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách, fotografie z podujatí, video záznamy z týchto akcií.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný produkt (napríklad bez znalosti kontaktných údajov a doručovacej adresy vám nie sme schopní poslať kúpenú knihu). Také údaje sú povinné a systém vás bez ich vyplnenia nepustí k odoslaniu formulára a teda k odoslaniu objednávky.

IV. Za akým účelom spracovávame osobné údaje, na akú dlhú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Predaj tovaru a poskytnutie služieb, plnenie zmluvných povinností.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa, telefón, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodania tovaru, zasielanie e-bookov, a pod.).

  • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • Priamy marketing - zasielanie informačných/obchodných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, až do odvolania. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením, teda kliknutím na tlačítko v potvrdzovacom emaili. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

  • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to až do odvolania súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovníčka).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VI. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@codokazemama.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k osobným informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.