ZDRAVÝŽIVKINE DOBRODRUŽSTVÁ, zaujímavá, podnetná, milá a originálna kniha, ktorú potrebujeme do rodín, do škôl...

autorka  knihy  PhDr. Mgr. Petra VADOVIČOVÁ, PhD., aj vie prečo...?!  - ďakujem známemu spisovateľovi a kapacite v odbore psychológie za recenziu  na knihu Zdravýživkine dobrodružstvá ak ste zvedaví  čítajte ďalej...

Vždy ma oslovovali takí ľudia a ich kroky, činy, diela, knihy
alebo aj akákoľvek aktivita, ktorá smerovala k pomoci,
k pozitívnemu smerovanou spoločnosti, k zdraviu, ku kráse,
k dobrote, ochote... a k zodpovednosti, ktorá eliminuje
zbabelosť, alibizmus a bezmocnosť.
Takíto ľudia sú vzácni a podobne aj ich aktivity. Otvárajú
dvere i okná k poznaniu s cieľom edukovať a formovať ľudské
poznanie a činnosti k zlepšeniu ich života, zdravia...
Často sa osobne, v kolektívoch i médiách alebo aj na školách
či vo vzťahu detí a rodičov stretávame s dôležitými pojmami
ako je finančná gramotnosť. Iste, nikto nepopiera aktuálnosť
i akútnosť tejto dôležitosti a nevyhnutnosti. Podobne je to aj
s etickou alebo morálnou gramotnosťou, ktorá však v tomto
prípade je pomaly ešte edukačným tajomstvom ako
v spoločnosti, tak aj v škole alebo v rodinách. No týmto
potrebným gramotnostiam však predchádza jedna
z najdôležitejších znalostí gramatík. A tou je práve stravovacia
a vyživovacia gramotnosť. Dobre počujete a ešte lepšie čítate.
Áno gramotnosť v oblasti stravovania a výživy. Iste veľa sa
toho už hovorí, píše, točí... o správnej a zdravej výžive...
Dimenzie tejto osvety sa skôr objavuje v teritóriu lekárov,
športovcov alebo módy.
A čo deti?! Má ich k tomu niekto viesť , usmerňovať,
edukovať...? Ak áno, má to odborné dimenzie z pohľadu

metabolizmu, dietetiky, harmonizácie potreby konzumovať
zdravé a výživné jedlá? Alebo je všetko v rukách rodičov, ktorí
nemajú čas a vo väčšine prípadoch to vôbec neovládajú alebo
to riešia podľa zvykov transferom rodinných tradícií alebo
receptov, že stačí mať plný žalúdok, o ktorý sa postará buď
„mekáč“ s konzumáciou sladkostí a osladených nápojov...
A tak okrem toho, že sa deti málo „hýbu“ a jedia absolútne
nezdravo a majú rôzne stravovacie ťažkosti až patologického
významu nielen dôsledkom rôznych alergií, ale najmä tzv.
nesprávnou kombináciou jedál, ktorým dochádza k rozvratu
„biológie“ fyziologických a metabolických procesov. Pritom
skúsenosti exaktne determinujú to, že práve strava,
kombinácia jedál a ich vzájomná kombinácia v matriciach
intolerancie je základom celkového fyzického a psychického
zdravia. Ak sa ako rodičia, učitelia, zdravotníci nechceme
podieľať na rozvrate vnútorného prostredia detí a mládeže,
musíme začať tento závažný problém akútne a logisticky
riešiť. Edukovať, aby nebolo obéznych, slabých,
demotorických a nemocných detí. Aby bolo menej frustrácie
a agresivity u detí. Aby bolo menej bulímie a anorexie
i patologicky neovládateľnej hyperaktivity.
To jasne vyzýva k predpokladu, že je to nevyhnutne robiť už
od ranného detstva. Doma, v predškolských zariadeniach,
v škole...A na odborných základoch a možno alebo práve
HROU.
Do rúk sa mi dostala jedna milá knižka. Upútala ma
formátom a kreatívnym obalom i celkovým dizajnom
v kombinácii s vysokou výpovednou hodnotou ilustrácií

i praktických percepcií cez „šnúrkovaciu motoriku“ až po
dokresľovanie...
Ale otvorene si ma pripútala názvom.
ZDRAVÝŽIVKINE DOBRODRUŽSTVÁ. Jej autorkou je pani
PhDr. Mgr. Petra VADOVIČOVÁ, PhD., jedna z uznávaných
odborníčok v oblasti zdravej výživy a čo je podnetné
a zaujímavé, spoluatormi v podobe výpravných a adresných
ilustrácií sú práve jej deti, Filipko a Ema.
No a úžasné na tejto knihe je to, že odbornosť a ilustrácie boli
pretavené do interkatívnej hry s učením stravovacích
návykov. Považujem túto knihu plnú kreatívnych nápadov
v hrách za konkrétne trívium stravovacej gramatiky. Kniha je
od obálky, cez úvod a jednotlivé kapitoly , je ich 17, až po
šnúrku na zaväzovanie topánok na zadnej strane obálky srší
tvorivými a originálnymi nápadmi, návodmi, receptami pevne
ukotvenými v podobe správne zoštylizovaných otázok
i odpovedí a to v každej kapitole a v každej aktivite. Autorka
so znalosťou odborníka a s empatiou múdreho a kreatívneho
rodiča, ktorá rozumie nesprávnemu šarapateniu jedál
v tráviacom trakte detí pod vplyvom nesprávneho stravovania
a návykov priam „mamičkovsky“ podáva čitateľovi nápady
a impresie počnúc od hladu, počtu jedál, zloženia jedál,
kvality jedál až po motiváciu nielen sa zdravo stravovať, ale
hlavne sa naučiť správne stravovacie návyky. A to v logike,
postupnosti... A čo je dobré, autorka v súlade s hrami pre
interakciu k stravovacím návykom nezabúda ani na základnú
kompozíciu úloh členov rodiny v rodine, napríklad pri príprave
jedál upratovaní, umývaní riadu...Kniha svojím obsahom

a zameraním motivuje k správnym stravovacím návykom
a nezabúda ani na faktor NADŠENIA a ORIGINALITY.
A úcty k jedlu a jej hodnotám. A vplyvu na kvalitu života.
Treba zdôrazniť to, že autorka práve tou najaktuálnejšou
a súčasne aj akútnou potrebou edukácie stravovacích
návykov u detí hrou upozorňuje na to, že každý človek, každé
dieťa je svojím metabolizmom a vnútorným dietetickým
prostredím jedinečným a neopakovateľným. A práve preto si
zaslúži individuálny prístup nielen v oblasti kvality a zloženia
stravy či reakcií na potravinové alergény, ale najmä osobitú
edukáciu v tejto oblasti. A čo je výnimočné a súčasne
potrebné a nevyhnutné, aby sa to dialo od útleho veku. Tiež
zaujímavou formou, teda hrou v korelácii mentálneho
a fyzického veku so schopnosťami komparácie, poznávania,
vnímania a akceptovania. Práve to autorka vystihla a rozhodla
sa pre formy a metódy hier. Prišla s úžasným a inovatívnym
nápadom. Touto knihou. Ktorej cieľom je okrem samotnej
edukácie stravovacích návykov rodičov a detí aj stotožnenie
sa s filozofiou, že duševné a fyzické zdravie sa u detí rozvíja
práve so stravovacími a hygienickými návykmi. Danou knihou
pre deti a rodičov autorka ako stravovacia a motivačná
špecialistka k zdravému jedlu otvára vstup do priestoru
personalizovaných probiotík , úpravy hmotnosti, stravovacej
gramatiky. A podáva pomocnú ruku všetkým rodičom a ich
deťom.
Nadobudol som presvedčenie, že kniha od Petry
VADOVIČOVEJ nesmie chýbať v žiadnej rodine, v žiadnej
materskej škole a v škole. A jej motivačné návody i metódy

hier by sa mali stať organickou súčasťou voľne tvorivých
i organizovaných školských i mimoškolských aktivít.
Knihu považujem za praktickú  metodickú pomôcku v edukácii
stravovacích návykov. Práve jej vnútorný svet plný odbornej,
výtvarnej a metodickej kreativity, originality, fluencie
a schopnosti sa transformovať do prostredia rodiny v oblasti
správnej výživy a správneho stravovania dáva čitateľom
možnosť, ako si tvorivo nielen vybrať edukáciu, ale aj ako
prevziať za to zodpovednosť.
VĎAKA PETRA.
Milí čitatelia, rodičia, školy...máte to vo svojich rukách, vaše
deti čakajú, že sa správne a zodpovedne rozhodnete a že sa
s nimi budete učiť všetko to o správnych stravovacích
návykoch. Stačí siahnuť po knihe. A mať rád svoje deti.

Doc. PhDr. Ing. Julo Ondrej, PhD.,

Komentáre

Zdravyzivka

Zdravýživka je prvá bábková postavička na Slovensku, ktorá vďaka interaktívnym hrám učí deti a ich rodičov správnym stravovacím návykom od roku 2013. Vytvorila ju jedna mama Petra Vadovičová. Vďaka svojim interaktívnym aktivitám hravou formou vysvetľuje vplyv stravy a pohybu na telo, význam vyváženej výživy a jej dôležitosť na črevný mikrobióm a celkové zdravie. Pomáha aj vďaka knižke Zdravýživkine dobrodružstvá ako zvládať interaktívne (ne)chuť k jedlu s praktickými radami pre zdravé stravovanie a životný štýl.

Všetky články (1)