9.00€
Dostupnosť: 4ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Dobierka
  • Bankový prevod
  • PayPal
Jednoduchá biela minky zástena, ktorou nič nepokazíš. Ľahko zladiteľná tmavomodrou minky, prípadne so staroružovou. Hodí sa ako k minky, tak aj k zamatu a nepremokavému polyesteru. Modul slúži k vyskladaniu kompletnej zásteny.
Minky charakterizuje hebkosť a mäkkosť, je obzvlášť vhodná k posteli. Má skvelé tepelné a akustické izolačné schopnosti.

Každý modul zásteny je vybavený obojstrannou lepiacou páskou, príp. obojstranne lepiacim suchým zipsom.
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.beewall.sk (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Pod pojmom predávajúci sa rozumie obchodná spoločnosť Hestia`s hearth s.r.o., so sídlom Pod vinicami 9, 903 01 Senec, IČO: 55 414 966, DIČ: 2121990475, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke č. 169525/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.beewall.sk.
2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.beewall.sk správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu ahoj@beewall.sk.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí vrátane telefonického kontaktu.
Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu ahoj@beewall.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
3. STORNO OBJEDNÁVKY
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade,
Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nedostupného e-mailu).
Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.
Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 14 kalendárnych dní.
4. KÚPNA CENA TOVARU
Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.
5. POŠTOVNÉ A BALNÉ
Predávajúci si neúčtuje balné.
Za platbu dobierkou sa účtuje 1 EUR.
Doručenie v prípade objednávky nad 150 EUR je zdarma.
Cena dodania tovaru závisí od spôsobu doručenia:
doručenie prostredníctvom doručovateľa Packeta na výdajné miesto/Z-Boxu: 5 EUR
doručenie prostredníctvom doručovateľa Packeta Home na adresu: 6 EUR
doručenie prostredníctvom doručovateľa Slovenská pošta na adresu: 6 EUR
doručenie prostredníctvom doručovateľa Slovenská pošta na najbližšiu pobočku Slovenskej pošty/BalíkoBoxu: 5 EUR
6. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR
Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – platba vopred bankovým prevodom na účet, dobierkou alebo okamžitou platbou platobnou kartou.
V prípade platby vopred bankovým prevodom, bude kupujúcemu po obdržaní objednávky zaslaný email s informáciami k vykonaniu platby. Ak si kupujúci zvolí platbu vopred bankovým prevodom a cena za objednaný tovar nebude uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť, alebo odmietnuť dodanie tovaru do doby, kedy bude cena uhradená. Objednávka sa odosiela po pripísaní platby na účet predávajúceho.
V prípade platby na dobierku, kupujúci za objednávku zaplatí pri preberaní tovaru, t.j. doručovateľovi platobnou kartou, alebo v hotovosti. Účtuje sa poplatok vo výške 1 EUR.
V prípade online platby platobnou kartou, bude kupujúci po potvrdení objednávky automaticky presmerovaný na platobnú bránu, kde svoju platbu vykoná. Okno platobnej brány umožňuje voľbu platby prostredníctvom GP webpay, Google Pay, resp. Apple Pay. V prípade zlyhania procesu platby, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a vyzve ho k úhrade objednávky. Objednávka bude odoslaná po pripísaní platby na účet predávajúceho.
7. DODACIE PODMIENKY
Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 14-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje; v prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 14 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.
8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.
Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, nachádzajúci sa v spodnej časti Obchodných podmienok.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu cenu objednaného tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale.
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.beewall.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.beewall.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: ahoj@beewall.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.
Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania objednávky.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.04.2023.

ORGÁN DOZORU:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Slovensko Slovenská pošta 5.00€
Slovensko Kuriér 5.00€
Dobierka 1.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.