10.00€
Čas strávený výrobou
1 hodina
Dostupnosť: Do pár dní
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 50€
  • Darček zdarma od 30€

Platobné možnosti
  • Hotovosť
  • Bankový prevod
Hryzkaním hryzadielka sa Vaše dieťatko upokojí, pomasíruje ďasienka, čo oceníte najmä pri prerezávaní prvých zúbkov. Hryzadielko je vyrobené zo silikónových korálok, drevených korálok a obháčkovaných korálok. Spojenie rôznych materiálov je ideálne pre jemnú motoriku bábätok, podnecujú u detí záujem a spoznávanie. Taktiež si bábätká držaním precvičujú úchop ručičiek.

Farba: prírodné drevo, biela, ružová, sivá. Po dohode možné farby zmeniť.

Výrobok tvoria drevené, ničím neošetrované korálky z prírodného dreva, silikónové korálky . Korálky sú navlečené na polyesterovej šnúrke, ktorá je pevná a ľahko sa udržiava. Súčasťou hryzadielka je aj drevený komponent - sloník. Po dohode možnosť výberu iného dreveného komponentu. Výber mena, prosím, uviesť v poznámke objednávky alebo v správe.

V prípade špeciálneho želania týkajúceho sa použitej farby, motívov alebo korálok, či dreveného komponentu, nám napíšte svoju predstavu do poznámky objednávky alebo prostredníctvom správy. Radi Vám vytvoríme hryzadielko podľa Vašich predstáv.

Bezpečnostné upozornenia:
- Výrobok nie je hračka, nenechávajte s ním dieťa samé (všetky vecičky používať len pod dohľadom dospelej osoby!)
- Vždy pred použitím výrobok skontrolujte a pri zistení akýchkoľvek poškodení nepoužívajte
- Výrobok umývajte teplou vodou a následne osušte
- Doporučujeme nepoužívať výrobok v čase, keď Vaše dieťa spí v postieľke, kočíku alebo ohrádke
Čas strávený výrobou 1 hodina
Pohlavie Univerzálne
Štýl Moderný
Materiál Drevo, Silikón
Spôsob výroby Korálkovanie
Tematika Deň Detí, Deti, Krst, Meniny, Narodenie dieťatka, Narodeniny
Vhodnosť na darček Čerstvá mamička, Chlapček (0 - 2 roky), Dievčatko (0 -2 roky), Mamička, Najlepšia kamarátka, Priateľka/Manželka
Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri objednávaní tovaru a uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu https://www.codokazemama.sk/obchod/hryzkajme (ďalej len „internetový obchod“).
1.2. Predávajúcim je Ing. Bc. Peter Chromík – RAPID s miestom podnikania Šoltésovej 1724/19, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 51915308, DIČ: 1079437282
Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa: Šoltésovej 1724/19, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,
IČO: 51915308,
DIČ: 1079437282
Predávajúci nie je platca DPH.
Telefón: +421902671281
E-mail: hryzkajme@gmail.com
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK22 8330 0000 0026 0148 7802
(ďalej len „Predávajúci")
1.3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zaslala elektronickú objednávku. Fyzická osoba, ktorá zasiela objednávku, súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že je buď sama spôsobilá na právne úkony, alebo že koná s plným súhlasom svojich zákonných zástupcov. Za právnickú osobu koná štatutárny orgán alebo splnomocnená osoba
(ďalej len „Kupujúci“).
1.4. Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia náležitými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, upravujú sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
1.6. Tovarom sú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na internetových obchodoch .
1.7. Prepravcom je organizácia zabezpečujúca dodanie Tovaru Kupujúcemu (ďalej len „Prepravca“). Tovar bude dodaný prostredníctvom služieb tretej strany, ktorou je Slovenská pošta, a. s., pokiaľ sa Kupujúci s Predajcom po individuálnom jednaní nedohodnú inak.

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy a storno objednávky

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko Kupujúceho, fakturačnú aj dodaciu adresu (v prípade, že sú rozdielne), telefónne číslo (v prípade, že si Kupujúci želá dodať tovar nie na adresu, ale na poštu), elektronickú adresu, (IČO, DIČ, ak objednávateľom nie je súkromná fyzická osoba, ale živnostník či právnická osoba), názov či označenie Tovaru, počet kusov, dátum vystavenia Objednávky, spôsob úhrady a spôsob dodania Tovaru.
Kupujúci je povinný v Objednávke poskytnúť pravdivé, správne, aktuálne a kompletné informácie. Ak dôjde u Kupujúceho počas vybavovania Objednávky k zmene akejkoľvek z týchto informácií, je jeho povinnosťou o tejto zmene Predávajúceho bezodkladne informovať. V prípade, že Kupujúci uvedie v objednávke nedostačujúce, zavádzajúce alebo inak chybné informácie, Predajca nezodpovedá za takýmto jednaním spôsobené škody Tovaru ani za omeškanie jeho dodania. Odoslaním elektronickej Objednávky elektronickou poštou Kupujúci potvrdzuje, že si pozorne preštudoval, pochopil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové (elektronické) potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje. Objednávka sa stáva záväznou pre obe strany: Predávajúceho aj Kupujúceho a tým aj kúpna zmluva platnou po jej akceptovaní Predávajúcim je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar na určené miesto dodania a záväzok Kupujúceho zaplatiť celkovú kúpnu cenu Tovaru a prevziať si ho v mieste dodania v náležitom čase. Kupujúci nemá nárok na automatické akceptovanie Objednávky (prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy). Predajca je oprávnený odmietnuť Objednávku a tým aj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj mlčky alebo bez udania dôvodu. Mlčanie alebo nečinnosť Predajcu neznamená akceptovanie Objednávky a tým aj prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
- ak sa Kupujúci rozhodne svoj výber po dohode s Predávajúcim zmeniť a vytvorí novú objednávku;
- ak má Kupujúci k dispozícii potrebné informácie a výzvu o nezaplatení objednávky a následne nereaguje;
- ak Tovar už nevyrába alebo nie je v danom období k dispozícii materiál na výrobu Tovaru alebo ak už Tovar nedodáva prípadne sa zmenila cena u dodávateľa predmetného Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne Kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote siedmich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená;
- ak má podozrenie na zneužitie cudzích osobných údajov, podozrenie, že bola použitá klamlivá adresa, podozrenie o nedostatočnom veku osoby, ktorá odoslala Objednávku, prípadne podozrenie o nespôsobilosti na právne úkony Kupujúceho, alebo ak ide o Kupujúceho, ktorý už v minulosti opakovane náležite nezaplatiť za Tovar alebo si ho neprevzal.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých položiek Tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci zaznamenal platbu za tovar, a to na miesto dodania uvedené v Objednávke tak, aby bol tovar doručený Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie platby od Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare avizovať inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a aktuálnu dostupnosť predmetného tovaru.
3.2. V prípade, že objednaný Tovar nie je skladom, sa Predávajúci zaväzuje upozorniť Kupujúceho a prostredníctvom elektronickej komunikácie sa dohodnúť na predpokladanom odoslaní objednaného tovaru.
3.3. Za dobu doručenia zásielky od jej podania Predávajúcim Dopravcovi ručí Prepravca, ktorým je Slovenská pošta, a. s., avšak Predávajúci je povinný na vyžiadanie Kupujúcemu poskytnúť identifikačné číslo zásielky, na základe ktorého si vie Kupujúci zásielku vystopovať alebo sa o nej informovať na pobočke Slovenskej pošty, a. s.
3.4. Ak Kupujúci vyžaduje rýchle vybavenie Objednávky a jej rýchle odoslanie, je povinný upozorniť na to Predávajúceho. Predávajúci sa s Kupjúcim následne dohodne o ďalšom postupe a o reálnych možnostiach, ktorú sú aktuálne v súvislosti s konkrétnou Objednávkou k dispozícii.
3.5. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní Tovaru elektronicky.
3.6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho celkovým zaplatením kúpnej ceny a prevzatím Tovaru.
3.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
3.8. V prípade, že Kupujúci zistí, že je obal Tovaru mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Prepravcovi a ešte pri prevzatí za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí Prepravca a ten je aj zodpovedný za škody spôsobené Tovaru. Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek mechanickému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
3.9. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala splnomocnená osoba. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré Prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní Tovaru. V prípade, že tovar Kupujúci neprevezme, má Predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy príslušného poštovného.
3.10. Dodanie Tovaru na územie členských štátov Európskej únie alebo iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si aktualizovanej ceny za poštovné a balné a ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
3.11. Platby sa vykonávajú v mene Euro, pričom Predávajúci uprednostňuje platbu vopred bankovým prevodom. Tovar Predávajúci expeduje po pripísaní platby kúpnej ceny za Tovar prevodom na účet Predávajúceho vedený v banke Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, na IBAN: SK22 8330 0000 0026 0148 7802. Po individuálnej dohode prostredníctvom elektronickej korešpondencie môže Predávajúci umožniť Kupujúcemu platbu pri dodaní Tovaru na dobierku. Vtedy Kupujúci uhradí celú sumu za Tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí Tovaru Prepravcovi.

4. Cenové podmienky

4.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom jeho internetových obchodov je uvedená vždy v blízkosti vybraného tovaru, pričom ide o cenu bez DPH, nakoľko Predávajúci nie je platcom DPH. Uvedená kúpna cena je už konečná.
4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na uvedených internetových obchodoch a nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na týchto internetových obchodoch. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar, ktorý si už Kupujúci záväzne objednal. V prípade, ak sa v internetových obchodoch predávajúceho objaví pri Tovare cena, ktorá je signifikantne chybná ( napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od zvyčajnej ceny, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR"), Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za takúto chybnú cenu, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou Tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.3. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5. Poštovné a balné

5.1. Poštovné hradí kupujúci. V cene poštovného je zahrnuté aj balné a manipulačný poplatok a jeho výška sa odvíja podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s., ktorý zohľadňuje veľkosť, hmotnosť zásielky aj spôsob doručenia.
5.2. Predávajúci odosiela balík po pripísaní peňazí na bankový účet Predávajúceho, alebo na dobierku v prípade, že o to Kupujúci Predajcu v elektronickej komunikácii požiadal a Predajca Kupujúceho upozornil na zvýšenie poštovného v prípade dobierky podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s.
5.3. V prípade, že sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak a hmotnosť a rozmery zásielky to povoľujú, Predávajúci zasiela Tovar Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. ako doporučený list 2. triedy.

6. Výroba Tovaru na objednávku podľa predstáv a pokynov objednávateľa

6.1. Výrobu Tovaru na objednávku je možné si dohodnúť prostredníctvom elektronickej komunikácie s Predávajúcim.
6.2. Predávajúci sa Kupujúcemu zaväzuje, že vyrobí tovar podľa pokynov Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu.
6.3. Výroba na objednávku zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, ktorý informuje Predávajúceho o svojich predstavách, Predávajúci a Kupujúci konzultujú o použitých materiálov, prehodnocujú rôzne varianty, ďalej zahŕňa samotnú výrobu Tovaru, po ktorej Predávajúci zašle Kupujúcemu produktové fotografie Tovaru na odsúhlasenie alebo ďalšie prehodnotenie Tovaru. Kupujúcemu sa odporúča využívať fotografie na upresnenie predstavy, ktorú sa pokúša Predávajúcemu opísať. Prikladá informácie o želanej veľkosti Tovaru, prípadne o jeho plánovanom využití (napríklad darček pre dievčatko, chlapčeka) a ďalšie požiadavky, ktoré treba Predávajúcemu predložiť, aby vedel Tovar pre Kupujúceho náležite vyrobiť a pripraviť. Kupujúci môže tiež Predávajúceho informovať o približnej cene, ktorú je ochotný za Tovar zaplatiť, resp. je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať o približnej cene objednaného Tovaru. V prípadne neúplnej spokojnosti je možné vyhovieť drobným úpravám. Úplná zmena výrobkov či vyrobenie nového produktu ako úprava nie je definovaná. Pri tejto požiadavke sa Kupujúci zaväzuje, že zaplatí Predávajúcemu 25% z ceny produktu, ktorého výrobu si pôvodne objednal, ale napokon si Tovar záväzne neobjednal, avšak objednal si nový alebo výrazne pozmenený produkt. Preto je Kupujúci povinný zadať pred výrobou Predávajúcemu čo najpresnejšie pokyny.
6.4. Kupujúci sa ďalej zaväzuje ku Predávajúcemu, že dohodnutá objednávka výroby Tovaru namieru je pre obe strany záväzná, a v prípade jej zrušenia po vyrobení, je povinný uhradiť 50% z ceny každého takto nezobraného produktu.
6.5. Predávajúci nemá fixný cenník svojich výrobkov, cena každého výrobku sa odvíja od veľkosti, náročnosti vyhotovenia a použitého materiálu. Napriek tomu je možné sa s predávajúcim dohodnúť na približnej cenovej kalkulácii a v prípade, že sa cena výrobkov rapídne navýši, výrobca sa zaväzuje o tom písomne v rámci elektronickej komunikácie informovať Kupujúceho a konzultovať ďalší postup.
6.6. V prípade, že si Kupujúci objedná Tovar, ktorý nie je skladom, ale Predávajúci bude ochotný podľa svojich aktuálnych možností čo najpodobnejší produkt vyrobiť, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o predpokladanej dĺžky trvania výroby. Predávajúci si pritom vyhradzuje právo (po konzultácii s Kupujúcim) vykonať pri reprodukcii vybraného výrobku drobné zmeny (napr. nahradiť druhy korálok, ktoré nemá aktuálne k dispozícii inými druhmi korálok, ktoré sú tým pôvodným čo najpodobnejšie a pod.).

7. Záručné podmienky a záručná doba

7.1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
7.2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
7.3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
7.4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na vlastné náklady na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať zásielku doručenú na dobierku.
7.5. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie prostredníctvom elektronickej komunikácie, prípadne iným, vopred dohodnutým spôsobom. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí Predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby Tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba.
7.6. Za opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa rozumie zmena farby Tovaru alebo jeho časti prirodzene a očakávane zapríčinená jeho používaním alebo jeho nesprávnym používaním. Predávajúci neuzná reklamáciu ani v prípade, že Kupujúci sám svojím neuváženým konaním Tovar znehodnotil potom, ako ho obdržal bez vád.

8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

8.1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
8.2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej snahy a starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, teroristický útok, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
8.3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
8.4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch zo strany Prepravcu oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

9. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

9.1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená/splnomocnená tretia osoba s výnimkou Prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
9.2. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
9.3. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
9.4. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Ing. Bc. Peter Chromík – RAPID, Šoltésovej 1724/19, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
9.5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10. Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

10.1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku 9, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Ing. Bc. Peter Chromík – RAPID, Šoltésovej 1724/19, 911 01 Trenčín, Slovenská republika alebo
b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho hryzkajme@gmail.com
c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
10.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
10.3. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
10.4. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

11. Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim

11.1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
11.2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
11.3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
11.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Ing. Bc. Peter Chromík – RAPID, Šoltésovej 1724/19, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
11.5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Vykonaním objednávky na internetových obchodoch Predávajúceho sú spracúvané osobné údaje kupujúceho, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
12.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
12.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je splnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
12.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: v prípade, že Kupujúci je fyzickou osobou - meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa; v prípade, že Kupujúci je právnickou osobou - obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu; ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
13.2. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na internetových obchodoch Predávajúceho môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
13.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z internetových obchodoch Predávajúceho.
13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
13.5. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
13.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
13.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
13.8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Trenčíne 5.2.2019
Slovensko Slovenská pošta 2.50€
Osobný odber Trenčín
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.