10.00€
Dostupnosť: 1ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Kľúčenka zo živice, farby a ozdobných holografických srdiečok v tvare písmenka. Písmenko L je personalizované pre meno Lucka. Cca 4x3,5cm.

Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Kvetinový
Materiál Sušený Kvet, Živica
Predávajúcim je:

Terézia Kertésová, Čižatice 134, 04447

IČO: 55814581
Zapísaná v Živnostenskom registri: Okresný úrad Košice-okolie
Číslo živnostenského registra: 830-25520

E-mail: tesa.kertesova@gmail.com

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkových formulárov predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.

3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Pri udaní neúplnej adresy dodania a neuvedenia mena kupujúceho bude objednávka zamietnutá.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.

5. Vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).

6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

7. Predávajúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ kupujúci neodpovedá na poštu, ktorú si od kupujúceho prečítal a v ktorej ho kupujúci vyzýva na upresnenie objednávky.

Možnosti platby

Prevodným príkazom na účet: SK1783300000002602683805

Doprava a dodacie podmienky


1. Všetok tovar, ktorý je na sklade, bude expedovaný do 3 pracovných dní po uhradení objednávky na účet. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote 3 dní upovedomí.

2. Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

3. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, a je potrebný určitý čas na jeho výrobu, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom.

5. V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Možno tak urobiť najlepšie súčasne s odoslaním objednávky e-mailom alebo poznámkou priamo v objednávke. Tovar odošleme 1. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty.

6. Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený poštou doporučene.

7. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

1. Vystavená online faktúra slúži ako dodací list.

2. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie, tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Nedoručené zásielky

1. Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), odošlem zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu z jeho strany. V prípade neodpovedania alebo nesúhlasu s opätovným uhradením objednávky sa objednávka stornuje.

2. Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujem k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.

3. Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

4. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne predávajúceho a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z..

2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ spotrebiteľovi /kupujúcemu/ cenu za tovar + náklady na poštovné /náklady na poštovné budú vrátené len do výšky najlacnejšej formy poštovného v tomto e-shope/.

3. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

3.1. Kontaktovať písomnou formou predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

3.2. Ak spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcií kontakt najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

3.3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a poštovné zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

3.4. Odporúčame zaslať tovar doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

3.5 Kupujúci si hradí poštovné za vrátenie tovaru sám.

Ochrana osobných údajov zákazníkov


V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácii je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň o doslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
Slovensko Slovenská pošta 3.00€
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.