63.00€
Dostupnosť: 4ks Skladom
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Krásne letné šaty s volánom sú voľbou pre všetky mamičky, ktoré chcú držať krok so súčasným módnym trendom. Šaty sú príjemné a ľahučké. V páse je gumička, vďaka ktorej sa prispôsobia každej postave. Pod volánom je po stranách odopínanie na gombíky, vďaka ktorým pohodlne a diskrétne nadojčíte dieťatko kdekoľvek.

Materál: 100% bavlna
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Letný/Jarný
Materiál 100 % Bavlna
Spôsob výroby Ručné Šitie
Veľkosť oblečenia S, M, L
Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1.Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito VOP alebo objednávok potvrdených predávajúcim a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného predávajúcim.Predávajúci: Ing. Terézia Tóthová
Svätoplukova 983/41, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 50 774 646
DIČ: 1122432190
Nie som platcom DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@beautymutti.sk

Telefón: +421 908 710 829

Umožňujeme riešenie sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

1.2. VOP sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Záväznosť týchto VOP môže byť obmedzená alebo vylúčená len na základe osobitnej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ak táto dohoda predchádzala uzavretiu kúpnej zmluvy či potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho.
1.3. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP.

2. Vymedzenie pojmov
2.1. Predávajúcim sa rozumie Ing. Terézia Tóthová, sídlom Svätoplukova 983/41, 821 08, Bratislava- mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 774 646, DIČ: 1122432190, zap.: 07.03.2017, č. OŽP-OU-BA-OZP1-2017/033654-2, č. živnostenského registra 110-255424.
2.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej údaje sú uvedené v objednávke.
2.3. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci ponúkané predávajúcim na predaj podľa ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.beautymutti.sk.
2.4. Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár na internetovej stránke predávajúceho www.beautymutti.sk, vygenerovaný elektronickým systémom.
2.5. E-mailom predávajúceho sa rozumie: info@beautymutti.sk.
2.6. E-mailom kupujúceho sa rozumie e-mailová adresa uvedená v objednávke kupujúceho.
2.7. Poštovou adresou predávajúceho sa rozumie adresa: Ing. Terézia Tóthová, Svätoplukova 983/41, 821 08, Bratislava, Slovenská republika.

2.8. Zákonom sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie „Zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa §2 ods. 1 zákona, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona.
3.2. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito VOP a že s nimi súhlasí.
3.3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru, a to zaslaním potvrdenia kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu uvedenú v objednávke do 10 dní od doručenia objednávky (ďalej aj ako „potvrdenie objednávky“). Obsahom záväznej akceptácie objednávky bude uvedenie špecifikácie tovaru, ceny tovaru a termínu dodania. V prípade zistenia vyššej ceny objednaného tovaru ako bola cena uvedená v ponuke tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Automatická odpoveď o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za potvrdenie objednávky. Akékoľvek dodatočné zmeny týkajúce sa objednávky sú kupujúci a predávajúci povinní oznámiť druhej zmluvnej strane písomnou formou e-mailom alebo doporučenou zásielkou odoslanou poštou.
3.4. Ak potvrdenie objednávky nebude kupujúcemu doručené do 10 dní a ak kupujúci má záujem o tovar predávajúceho, kupujúci si skontroluje, či v objednávke uviedol správny e-mail alebo môže kontaktovať predávajúceho na e-maile predávajúceho alebo telefonicky.
3.5. Ak si kupujúci objedná ďalší tovar po uzatvorení kúpnej zmluvy, považuje sa to za novú objednávku.
3.6. Ak v objednávke kupujúci uviedol podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane predávajúceho vzniesť protest proti takýmto podmienkam neznamená, že ich schválil a tieto VOP ostávajú aj v takom prípade záväzné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.7. Ak v objednávke kupujúci neuvedie všetky požadované údaje a predávajúci vyzve kupujúceho k ich doplneniu, je kupujúci povinný požadované údaje doplniť. V inom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. Predávajúci je povinný:
a) na základe objednávky kupujúceho a v súlade s potvrdením objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne, bežnej kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) dodržiavať pri predaji tovaru podmienky skladovania určené výrobcom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
d) zabezpečiť predaj tovaru spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné použitie,
e) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
4.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny dodávateľa nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky a odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci povinný vrátiť ju kupujúcemu na účet oznámený kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky platené, v lehote do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
4.4. Kupujúci je povinný:
a) tovar dodaný na základe uzatvorenej zmluvy predávajúceho prevziať,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote splatnosti,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno a dobrú povesť predávajúceho.
4.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky
5.1. Dodacie podmienky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase. Predávajúci oznámi termín dodania objednaného tovaru v potvrdení objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania tovaru sa predlžuje o čas:
a) celozávodnej dovolenky predávajúceho, výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru,
b) prerušenia výroby tovaru výrobcom, prerušenia výkonu práce dovozcom alebo dodávateľom,
c) omeškania výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa s dodaním tovaru predávajúcemu.
5.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby sa v oznámenom čase dodania tovaru na mieste odberu nachádzal kupujúci alebo iná osoba oprávnená prevziať tovar. Kupujúci je povinný prevziať tovar na tomto mieste.
5.3. Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu okamihom prevzatia všetkých častí tovaru kupujúcim alebo inou osobou nachádzajúcou sa v mieste odberu poverenou prevziať tovar alebo odmietnutím prevzatia tovaru. Tretia osoba musí byť kupujúcim splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a je povinná predložiť originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.
5.4. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť do doby zaplatenia kúpnej ceny.
5.5. Dopravu na adresu miesta odberu zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
5.6. Predávajúci zaisťuje dopravu tovaru po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu doručenia, hodnoty objednávky a hmotnosti tovaru. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci v objednávke.
Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenskej republiky: Objednávky sa doručujú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. (doporučený list 1. triedy. Lehota prepravy uvedená Slovenskou poštou, a.s. v rámci Slovenskej republiky: doručené nasledujúci pracovný deň po dni podania.
V prípade využitia osobného odberu je tovar možné vyzdvihnúť v meste Bratislava po dohode s predávajúcim.
Platba vopred na účet predávajúceho.
Balné a poštovné v rámci Slovenska:
– zásielka do 2 kg: 3 €
Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru mimo Slovenskej republiky:
Individuálne na dotaz.
5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal a vykonať prehliadku tovaru hneď po jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu alebo dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu si kupujúci môže uplatniť nároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci, a predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, vždy podľa povahy vady a v súlade s článkom 9. týchto VOP. Pri porušení tejto povinnosti si môže kupujúci uplatniť nároky z neskôr zistených vád len v prípade, ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
5.8. Náklady za dodanie tovaru znáša kupujúci v celom rozsahu.

6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.
6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny výšky daní alebo zavedenia novej dane, dovoznej prirážky alebo cla.
6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v súlade s kúpnou zmluvou, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v lehote do 3 dní po potvrdení objednávky.

6.4. Pri platení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom sa za deň zaplatenia považuje deň pripísania kúpnej ceny v dohodnutej výške na účet predávajúceho.
6.5. Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani pri prevzatí tovaru (ak sa tak dohodol s predávajúcim), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
6.6 Ceny tovaru sú uvedené u jednotlivých produktov na internetovej stránke predávajúceho www.beautymutti.sk. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa spôsobu doručenia.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
7.2. Ak k dodaniu tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu dôjde pred úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim, je kupujúci povinný tento tovar opatrovať s náležitou starostlivosťou a zabezpečiť ho proti krádeži, poškodeniu, požiaru, povodniam alebo záplavám.
7.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, momentom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
8.1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovej predajni. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

9. Reklamačný poriadok
9.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na základe kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP.
9.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
9.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho záruku vzťahujúcu sa na ním kúpený tovar v prípade, ak vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
9.4. Ak tovar vykazuje vady, je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu písomne u predávajúceho na adrese predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah reklamovaných vád tovaru.
9.5. Reklamačné konanie tovaru, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:
a) doručenie písomnej reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, v ktorom je špecifikovaný kupujúci uvedením jeho mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla, mailovej adresy, tovaru, druhu a rozsahu reklamovanej vady,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, adresa pre doručenie tovaru: Ing. Terézia Tóthová, Svätoplukova 983/41, 821 08, Bratislava- mestská časť Ružinov, Slovenská republika.
c) doručenie kópie dokladu o zaplatení kúpnej ceny.
9.6. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
9.7. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Predávajúci alebo ním poverená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
9.8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinny určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
9.9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
9.10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený v prípade jej neopodstatnenosti túto zamietnuť. V takom prípade osoba vybavujúca reklamáciu, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Výsledok odborného posúdenia môže kupujúci pri opätovnom uplatnení reklamácie použiť výlučne v prípade, ak kupujúci zaslal tovar na odborné posúdenie v lehote najneskôr do jedného mesiaca od zamietnutia reklamácie a stav reklamovaného tovaru bol v deň jeho odborného posúdenia rovnaký ako v deň vybavenia reklamácie jej zamietnutím. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
9.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
9.12. Kupujúci berie na vedomie, že vadou tovaru nie je odtieň farby tovaru, ak sa farba dodaného tovaru odlišuje od farby tovaru uverejnenej v ponuke predávajúceho na internete, keď presný odtieň farby tovaru je závislý od technického zariadenia používaného kupujúcim na prezeranie ponuky predávajúceho uverejnenej na internete.
9.13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
9.14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo treťou osobou,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou, náhodným zničením alebo náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
9.15. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, ak je zrejmé, že tovar nie je hygienicky nezávadný a jeho uskladnenie v reklamačnom oddelení prevádzky predávajúceho by mohlo predstavovať riziko v dôsledku jeho mikrobiálneho a iného znečistenia (napr. výskyt hmyzu alebo iných živočíchov, zablatený alebo inak znečistený tovar).
9.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
9.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Na základe uvedeného predávajúci o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá písomný doklad prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke alebo v reklamačnom protokole. Určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie sa považuje za doručené nasledujúci deň po odoslaní e-mailu. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní od doručenia e-mailu o vybavení reklamácie. Od nasledujúceho dňa je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2,- Eur denne. Ak si kupujúci tovar neprevezme do 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ho prevziať, je predávajúci oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, tovar predať. Z výťažku z predaja si predávajúci odpočíta náklady spojené s predajom, poplatok za uskladnenie a zvyšok vyplatí kupujúcemu bezhotovostným prevodom na kupujúcim oznámený účet.
9.18. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo odo dňa porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si tovar. Záručná doba pre použitý tovar je 12 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo odo dňa porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si tovar.
9.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
9.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.
9.21. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
9.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.9. tohto článku nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
9.23. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.9. tohto článku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) ak predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a kupujúci je povinný predávajúcemu tovar odovzdať.
9.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
9.25. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
9.26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
9.27. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 120 dní.
9.28. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.5. alebo 9.6. tohto článku skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
9.29. Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním, opotrebovaním výrobku (vadou vzniknutou bežným používaním výrobku je napr. zmena farby výrobku v dôsledku slnečného žiarenia; odtrhnuté časti ako cvoky, suché zipsy, zipsy a pod.; mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, skladovaním, poškodením , náhodným poškodením a pod.

10. Zodpovednosť za škodu
10.1. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré vzniknú jeho zavinením alebo zavinením tretích osôb vykonávajúcich v jeho mene kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto VOP.
10.2. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne predávajúcemu jeho zavinením alebo zavinením tretích osôb konajúcich v mene kupujúceho, v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.

11. Poskytnutie osobných údajov
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje osobné údaje, najmä však meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru, telefónne číslo a mailovú adresu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu dodania tovaru, telefónne číslo a mailovú adresu.
11.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim za účelom plnenia povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky tovaru a spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich. Tento súhlas vydáva kupujúci na dobu neurčitú.
11.4. Kupujúci súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.
11.5. Poskytnutie informácií podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení:
a) prevádzkovateľ: Ing. Terézia Tóthová, Svätoplukova 983/41, 821 08, Bratislava- mestská časť Ružinov, Slovenská republika
b) účel spracúvania osobných údajov: plnenie povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto VOP a spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich
c) zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a mailovú adresu,
d) doplňujúce informácie:
– poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,
– osobné údaje je predávajúci oprávnený spracúvať do doby, kým nedôjde k doručeniu žiadosti kupujúceho o likvidáciu alebo o blokáciu osobných údajov, inak po dobu trvania potreby ich spracúvania,
– osobné údaje nebudú poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám,
– osobné údaje nebudú zverejnené,
– nedôjde k prenosu osobných údajov do tretích krajín.
11.6. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho:
1) vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení; pri vydaní rozhodnutia podľa ods. 5 je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, túto požiadavku kupujúceho je predávajúci povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, túto požiadavku kupujúceho je predávajúci povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je predávajúci povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, túto požiadavku kupujúceho je predávajúci povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, túto požiadavku kupujúceho je predávajúci povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, túto požiadavku kupujúceho je predávajúci povinný splniť bezplatne,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu, túto požiadavku kupujúceho je predávajúci povinný splniť bezplatne.
Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kupujúcemu, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov.
2) namietať
a) voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) voči poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení na účely priameho marketingu,
d) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené,
e) nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.
Má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti vyhovieť, a o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

12. Vyššia moc
12.1. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí kúpnej zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy a ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie zmluvných záväzkov účastníkov. Za vyššiu moc nie sú považované hlavne nepredvídateľné zmeny ekonomického, finančného alebo menového rázu a bežné obchodné riziká.
12.2. O výskyte okolností a následkov vyššej moci je povinná druhú stranu upovedomiť strana, ktorá sa nesplnenia záväzku dovoláva, a to najneskôr v lehote 48 hodín od jej vzniku. V inom prípade sa zmluvná strana nemôže vyššej moci dovolávať.
12.3. V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po ktorú budú účinky a následky vyššej moci trvať. Pri trvaní prekážky vyššej moci dlhšej než 2 mesiace sa strany pokúsia prejednať možnosť pokračovania v plnení kúpnej zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty je každá zo strán oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, po splnení záväzkov, ktorých splneniu vyššia moc nebráni, bez povinnosti platiť odstupné.

13. Doručovanie
13.1. Akékoľvek oznámenie či iný úkon v písomnej forme uskutočnený na základe kúpnej zmluvy a týchto VOP bude uskutočnený v slovenskom jazyku a bude doručovaný na adresu sídla alebo trvalého bydliska zmluvnej strany uvedenej v kúpnej zmluve alebo na inú písomne oznámenú adresu druhej zmluvnej strany alebo na e-mailovú adresu.
13.2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o zmene svojich údajov týkajúcich sa mena, sídla/bydliska a kontaktnej adresy, ak je odlišná od sídla/bydliska, vrátane e-mailovej adresy. Dňom doručenia oznámenia o zmene adresy vzniká druhej zmluvnej strane povinnosť zasielať písomnosti na túto novú adresu. Doručením akýchkoľvek písomností na základe týchto VOP alebo v súvislosti s nimi sa rozumie doručenie písomnosti poštou, kuriérom, osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou alebo e-mailom. Za deň doručenia písomnosti poštou alebo kuriérom sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. Za deň doručenia písomnosti e-mailom sa rozumie deň nasledujúci po odoslaní e-mailu, ak je zaslaný na e-mailovú adresu predávajúceho alebo e-mailovú adresu kupujúceho.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.beautymutti.sk.
14.2. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
14.3. Kupujúci má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty ARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel skych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk.
14.4. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
14.5. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade nesúhlasu je kupujúci oprávnený zaslať predávajúcemu informáciu o nesúhlase s konkrétnymi ustanoveniami týchto VOP a zmluvné strany sú povinné o ich zmene rokovať.
14.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Slovensko Slovenská pošta 4.00€
Česko Slovenská pošta 12.00€
Slovenská pošta 15.00€
Osobný odber Bratislava
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.