30.00€
Čas strávený výrobou
Minimálne 4 hod
Dostupnosť: Na objednávku
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu

Hodnotenie

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Medajlón v tejto cene je medajlón: so šiestimi postavami podobne ako na ilustračných fotkách. Cena medajlónu je bez retiazky,v prípade,že si želáte aj retiazku,je potrebné vložiť ju do košíka.Pri objednávaní retiazky si prosím prečítajte celý popis. Fotky týchto medajlónov sú len ilustračné,pretože svojich majiteľov už majú a z pochopiteľných dôvodov neviem presne také isté-len- podobné vytvoriť. Kedže všetky svoje medajlónky,brošne a sety vytváram na objednávky v každej objednávke si môžete určiť: -farbu pozadia na medajlóne (v sete bude táto farba pozadia rovnaká na náušničkách i prsteni) -farbu oblečenia postáv -farbu vlasov postáv -u žien a dievčat aj dĺžku,prípadne účes vlasov -rozloženie postáv -výšku postáv k hlavnej postave (väčšinou je hlavnou postavou matka) -farbu kvietkov (u setov je rovnaká farba kvietkov aj na náušničkách,prípadne prsteni) Všetko je však o vzájomnej dohode a komunikácii,preto mi napíšte vašu predstavu,pokiaľ to bude v mojich možnostiach a schopnostiach pokúsim sa Vám vyhovieť.
Čas strávený výrobou Minimálne 4 hod
Pohlavie Pre ženu/dievča
Štýl Na každý deň
Materiál Polymérová Hmota
Spôsob výroby Modelovanie
Obchodné podmienky
Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:
Marianna Košútová , Florinova 870/14, Námestovo 02901
IČO: 52249140
Nie som platcom DPH
Zapísaná v živnostenskom registri Námestovo, ďalej ako predávajúci
a
Kupujúcim/zákazníkom/spotrebiteľom, ďalej ako spotrebiteľ.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony

1.Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ/predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ/kupujúci.
Predávajúci (dodávateľ) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby prostredníctvom iných podnikateľov a dodáva spotrebiteľovi výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) –je fyzická osoba , ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pre platnosť objednávky spotrebiteľ prostredníctvom internetovej komunikácie uvedie správne údaje. Spotrebiteľ si výrobok môže objednať prostredníctvom internetu.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky oboch strán (medzi predávajúcim a spotrebiteľom). Za záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje súhlasné potvrdenie objednávky zadanej spotrebiteľom prostredníctvom internetovej komunikácie, v ktorom je uvedená presná cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a potvrdenie termínu jeho vyhotovenia a dodania, na základe požiadaviek spotrebiteľa.
Spotrebiteľ svojim súhlasom v internetovej komunikácii potvrdzuje zhotovenie objednávky a tým sa zaväzuje k jej úhrade .
Tovar ponúkaný v internetovom obchode je vyrábaný na základe špecifickej objednávky spotrebiteľa. Objednaný tovar sa vyhotoví do 14 až 21 dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Predávajúci oznámi spotrebiteľovi prijatie úhrady za výrobok na účet a začiatok výroby objednaného tovaru.

2.Predávajúci sa zaväzuje:
-dodať spotrebiteľovi druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
-dodať spotrebiteľovi tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3.Predávajúci nezodpovedá za:
-oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
-oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
-za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
-prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty, resp. prepravnej spoločnosti v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4.Uzatvorenie kúpnej zmluvy –Samotná kúpna zmluva je záväzným potvrdením objednávky zo strany jednak predávajúceho ako i zo strany spotrebiteľa. Od tohto momentu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

5.Obchodné podmienky –Spotrebiteľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s
týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi.
V prípade, že si spotrebiteľ tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

6. Odstúpenie od zmluvy
V súlade s ustanovením §12 odst. 1c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Po prijatí tovaru bude zákazníkovi vrátená úhrada za tovar do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V zmysle § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.
V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

7.Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
Pokiaľ sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú inak, odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12,bod 5,písmeno c zb.zák. č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a podľa §642 zb.zák.č.40/1964 Občianskeho zákonníka §642
(1)Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
Predávajúcemu vzniká nárok na storno poplatok, ktorý okrem zaplatenej zálohy obnáša aj výrobné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu do doby zrušenia zmluvy, ak presahujú zaplatenú zálohu spotrebiteľa

(2)Pri objednávke medajlónu ,ktorý je vytváraný na želanie pre zákazníka a sú dohodnuté charakteristické črty objednávky do ktorých patrí najmä u medajlónov-farba vlasov a približná výška postáv,pričom zvyšok zákazník nechá na uvážení predávajúceho/výrobcu je zákazník upovedomený o možnej nezhode medzi predstavou a schopnosťami predávajúceho/výrobcu a zákazníkom. Kedže kupujúci prenechá túto možnosť na predávajúcom,nesie všetky dôsledky svojho rozhodnutia,vrátane toho,že s výsledkom nebude spokojný a teda toto nie je dôvod na odstúpenie od zmluvy zákazníka s predávajúcim.

8.Reklamácia a záruka výrobku
a) Reklamovať je možné len výrobok, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

b) V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

c) Na všetky ponúkané výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti.

d) Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady písomne na adrese predávajúceho, alebo prostredníctvom internetovej komunikácie

e) Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady výrobku, ktoré zavinil predávajúci.

Právo na záruku zaniká v prípade:
- že k nedostatku došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku alebo jeho časti,
- nesprávnym používaním výrobku na iný účel, ako je všeobecne zaužívané,
- neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí výrobku,
- používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku,
- zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok,
- poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
- používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti) spôsobené používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za nedostatok a nedá sa reklamovať.
Reklamovaný výrobok je potrebné zaslať na adresu predávajúceho avšak nie na dobierku. Výrobok je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

- ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu.
-ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy.
-ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

9. Platobné podmienky
bankový prevod -výroba tovaru po prijatí platby vopred na účet predávajúceho a to do 14-21 dní od prijatia platby na účet predávajúceho,ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

11. Storno objednávky
Spotrebiteľ - nakupujúci, má právo stornovať svoju objednávku do 3 (troch) dní od momentu jej vytvorenia pričom maximálne v posledný- tretí deň od vytvorenia objednávky túto skutočnosť oznámi predávajúcemu.
Predávajúci - výrobca môže odstúpiť od objednávky spotrebiteľom-nakupujúcim po troch dňoch od nekomunikácie zo strany spotrebiteľa-nakupujúceho.

12. Dodacie podmienky
Výška poštovného:
- v rámci Slovenskej republiky
2,30 € pri odoslaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (platba vopred na účet) do váhy 100g
2,70€ pri odoslaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (platba vopred na účet) od váhy 101g do váhy 500g
Pri objednávke tovaru nad 100 € bude Vaša zásielka odoslaná zadarmo .
Dodacia lehota pri tovare, ktorý je skladom začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky .V prípade tovaru na objednávku je dodacia doba vždy riadne uvedená.
V prípade odoslania tovaru do zahraničia sa predávajúci riadi aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty.

13. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránke ,alebo prostredníctvom internetovej komunikácie sú konečné. Konečná cena pre spotrebiteľa je uvedená v potvrdení objednávky.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spotrebiteľ svojím nákupom súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, predovšetkým prostredníctvom siete internet. Spotrebiteľ svojím nákupom súhlasí so znením týchto obchodných podmienok

Upozornenie: Zobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, alebo veľkosť ponúkaného tovaru.
Informácie o spracúvaní osobných údajov určené dotknutým osobám

Prevádzkovateľ týmto v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle článku 13 a nasl. Nariadenia Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje dotknutým osobám nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom. Dotknutou osobou sa rozumie identifikovateľná fyzická osoba ,ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

Uzavretím zmluvy , alebo kliknutím na aktivačný link uvedený v internetovej komunikácii na stránkach prevádzkovateľa Marianna Kobyliaková, Florinova 870/14,029 01 Námestovo , dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom uvedenými v tomto dokumente a teda, že si voči nej prevádzkovateľ riadne splnil svoju informačnú povinnosť.

1.Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Marianna Kobyliaková
Sídlo: Florinova 870/14, 02901 Námestovo
IČO: 52249140
e-mailová adresa: kora3d@gmail.com
Korešpondenčná adresa : Florinova 870/14, 029 01 Námestovo
Telefónny kontakt: 0917 259 990
(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

2.Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

V prípade ,
a) ak dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom nákupu a odoslania objednávky, prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať. Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané na jeden, alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

b) Spracúvanie osobných údajov na účely nákupu na internetových stránkach prevádzkovateľa a kontaktovanie dotknutej osoby s cieľom odovzdania objednávky a to na právnom základe ustanovenom v čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR a v čl. 13 ods.1 písm. a) Zákona,

c) spracúvanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, reklamných ponúk o akcii a novinkách prevádzkovateľa a to na právnom základe ustanovenom v čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR a v čl. 13 ods.1 písm. a) Zákona t.j. na základe samostatného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na tento účel, za predpokladu, že dotknutá osoba prevádzkovateľovi takýto súhlas udelila.

3.Kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby sú osoby:
- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb
- zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
- Google nákupy-žiadosť o recenziu
- Facebook-zaznamenáva cookie a použitie webu

4.Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie.


5.Doba uchovávania osobných údajov a kritéria na jej určenie

Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a to:

v prípade spracúvania osobných údajov na účely vymedzené v bode 2.písm.b) na právnom základe tam uvedenom sa osobné údaje budú spracúvať po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, alebo do dňa odvolania súhlasu udeleného dotknutou osobou.

Po uplynutí vyššie uvedených dôb spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladný výmaz osobných údajov.

6.Osobné údaje získané inak ako od dotknutej osoby

Pre prípad, že osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby neboli získané od tejto dotknutej osoby, predajca dotknutú osobu informuje popri skutočnostiach uvedených v tomto dokumente aj o nasledovnom:

Predmetom spracúvania sú nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
Identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby.

7.Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú.
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám, ktoré jej majú byť poskytnuté v zrozumiteľnej forme.
Prevádzkovateľ poskytne v rámci odpovede na žiadosť dotknutej osoby nasledovné informácie:

- zoznam účelu spracúvania osobných údajov
- zoznam príjemcov, alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách, alebo medzinárodné organizácie( ak existujú)
- predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, ak je možné ju určiť,
- informáciu o existencii práva dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcu sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, či informácie o existencii práva dotknutej osoby namietať proti takémuto spracúvaniu zo strany prevádzkovateľa.
- informáciu o práve podať sťažnosť (návrh na začatie konania podľa §100 Zákona) dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- údaje o zdroji z ktorého boli osobné údaje získané, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby.

V prípade ak prevádzkovateľ používa automatizované individuálne rozhodovanie aj informáciu o existencii tohto rozhodovania ,vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.1 a 4 nariadenie GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

V prípade, ak sa osobné údaje dotknutej osoby prenášajú do tretej krajiny ,alebo medzinárodnej organizácie ,aj informácie o prijatých primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR.
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne kópiu osobných údajov, ktoré sa o dotknutej osobe spracúvajú a to elektronicky, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

8.Právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od prevádzkovateľa ,aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne ,neúplné, alebo neaktuálne osobné údaje dotknutej osoby .

9.Právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

V prípadoch ustanovených v predpisoch GDPR má prevádzkovateľ povinnosť osobné údaje dotknutej osoby na základe jej písomnej žiadosti vymazať. Žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov musí byť prevádzkovateľom samostatne vyhodnotená ,nakoľko prevádzkovateľovi môže z predpisov GDPR vyplývať povinnosť na ďalšie spracovanie osobných údajov resp. ďalšie spracovanie osobných údajov môže byť nevyhnutné na účely oprávnených záujmov.

Prevádzkovateľ bezodkladne vymaže osobné údaje dotknutej osoby ,ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracúvanie,

c) dotknutá osoba namieta z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov.

d) ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy zrealizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej osoby. V tomto prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje tejto dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie ,ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) osobné údaje sa spracúvali nezákonne

f) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť uložená v práve Európskej únie alebo v právnom poriadku Slovenskej republiky.

g) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8ods.1. Nariadenie GDPR.

h) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje dotknutej osoby a bola mu doručená žiadosť dotknutej osoby o výmaz ,prevádzkovateľ vymaže zverejnené osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení a informuje iných prevádzkovateľov vykonávajúcich spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby ,že dotknutá osoba ich žiada ,aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu, alebo repliky.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie,

b) na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl.9 ods.2písm.h) a i),ako aj čl.9 ods.3 Nariadenia GDPR,


d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého, alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní, alebo iným závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

10.Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

.Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ich spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretích osôb, alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e) ak prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z vyššie uvedených bodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej, alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie, alebo členského štátu. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu v primeranom čase pred tým, ako zruší obmedzenie spracúvania.

Takisto je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa čl.16, čl.17 ods.1 a čl. 18 Nariadenia GDPR, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné, alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

11.Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa výlučne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v bežne používanom a čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli bránil, ak prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, alebo zmluvy autorizovanými prostriedkami.

Uplatňovaním práva na presnosť nie je dotknuté právo na výmaz podľa čl.17 GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných, alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos v zmysle Nariadenia GDPR.
12.Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré vykonáva na právnom základe podľa čl.6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu na základe uvedených ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátanie profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať a uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácii.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého, alebo historického výskumu či na štatistické účely, podľa čl.89 ods.1 Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

13.Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípade ,ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe ňou udeleného súhlasu, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné uskutočniť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- zaslaním odvolania súhlasu v elektronickej podobe na emailovú adresu prevádzkovateľa

- zaslaním odvolania súhlasu v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

14. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa dotknutá osoba domnieva ,že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s predpismi GDPR, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu v mieste svojho obvyklého pobytu či mieste výkonu práce.

V podmienkach Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dotknutá osoba má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona a to najmä v prípade ,ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti . Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť , či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie predpisov GDPR.

15. Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov a následky ich neposkytnutia

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na účely spracúvania objednávky ,nakoľko by v prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou prevádzkovateľ nedisponoval žiadnym právnym základom na spracúvanie týchto údajov. Následkom neposkytnutia súhlasu dotknutou osobou pre prevádzkovateľa nie je možné odoslať zadanú objednávku na adresu objednávateľa.
16.Ďalšie informácie a záverečné ustanovenia

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, ktoré patria dotknutej osobe, ako aj ďalších práv vyplývajúcich z Predpisov GDPR, môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1. a to prostredníctvom písomnej, alebo e-mailovej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú, alebo e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Z písomnej žiadosti dotknutej osoby musí byť prevádzkovateľom nepochybne a jasne určiteľná totožnosť dotknutej osoby, najmä uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu a e –mailovej adresy spolu s jasne uvedeným právom, ktoré si dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi uplatňuje. V prípade potreby s ohľadom na nedostatočnú identifikáciu a dôveryhodnosť žiadosti má prevádzkovateľ právo požiadať dotknutú osobu o preukázanie jej totožnosti, aby nedošlo k úniku osobných údajov o dotknutej osobe.

Dotknutá osoba, ak je to možné, je povinná v komunikácii s prevádzkovateľom vždy uviesť svoju e-mailovú adresu, aby mohla byť prevádzkovateľom na svoju žiadosť vyrozumená elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o vyrozumenie iným spôsobom.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach , ktoré sa prijali na základe žiadosti, bez zbytočného odkladu no najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený uvedenú lehotu v prípade potreby predĺžiť o ďalších šesťdesiat dní, pričom zohľadní komplexnosť, rozsah a počet žiadostí. Prevádzkovateľ je povinný o každom tomto predĺžení informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi pre ktoré dôjde k predĺženiu lehoty na jej vybavenie.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré dotknutá osoba uplatní poskytuje prevádzkovateľ bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácii.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej komunikácie, alebo internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.


Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tento dokument, ktorým si plní svoju informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov voči dotknutej osobe. Tento dokument prevádzkovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke.
Slovensko Slovenská pošta 1.85€
Česko Slovenská pošta 3.80€
Slovenská pošta 5.00€
do celého sveta Slovenská pošta 10.00€
Osobný odber Námestovo
Priemerné hodnotenie tohto produktu je: 5

Najpopulárnejšie hodnotenia

Lukáš Hriňa
Uplne spokojna partnerka.
Zuzana Cupajova
Nádherná práca, maximálna spokojnosť ❤️👍
Magdaléna Baščáková
Medailón je nádherný, bola som dojatá, keď som otvorila krabičku a bol pribalený aj milý darček. Som nadmieru spokojná. Príjemná komunikácia a ochota splniť požiadavky zákazníka. Kto rozmýšľa nad darčekom, alebo chce potešiť seba, neváhajte. Fotky sú krásne, ale keď uvidíte medailón naživo budete naozaj veľmi spokojní.
Zobraziť všetky hodnotenia