8.00€
Čas strávený výrobou
2 hod hod
Dostupnosť: Do pár dní
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
  • Poštovné zdarma od 30€
  • Zľava 10% od 50€
  • Darček zdarma od 40€

Platobné možnosti
  • Bankový prevod
  • Dobierka
  • Hotovosť
Látková taška s maľovanym obrázkom, zažehlena, prať sa dá na 30 stupňov krátko program v práčke. Na bežné nosenie. Cena 8e. Obrázok je možné aj vybrať. Rúčky sú stredne dlhé na nosenie.
Čas strávený výrobou 2 hod hod
Pohlavie Univerzálne
Štýl Na každý deň
Materiál 100 % Bavlna
Spôsob výroby Maľovanie
Úvodné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim v internetovom obchode www.codokazemama.sk.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník,spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, Zákonom č. 513/1991 Zb., Zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, Zákonom č. 250/2007 Z. z., Zákonom č. 108/2000 Z. z. a Zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným Zákonom č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Prevádzkovateľ obchodu:

Veronika Molčanová
Kružlov 114,
08604 Kružlov


1. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy:

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.codokazemama.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednaný tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu pri obdržaní dobierky alebo bankovým prevodom finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci sa môže kedykoľvek rozhodnúť dobierku neprevziať a nezaplatiť cenu za objednaný tovar. Kupujúci nie je zaviazaný k peňažnému plneniu na základe odoslania objednávky a uzavretej zmluvy na diaľku. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2. Práva a povinnosti predávajúceho, viazanosť ponukou:

Predávajúci je povinný vybaviť objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu objednávateľa v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť v dodacej lehote 1 - 14 dní od jej uskutočnenia objednávateľom. Prevažnú väčšinu objednávok doručujeme do 14 dní. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ak ho už spotrebiteľ zaplatil a ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

3. Uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č 367/2000 a v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou tretiou osobou.

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný o svojom rozhodnutí odstúpenia od zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov, alebo E-mailom na adrese molcanova.veronika@gmail.com. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na konci tohto bodu obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolí iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe spotrebiteľom, ak tento výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ odošle tovar späť alebo ho prineste na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar pošle spotrebiteľ späť na adresu predávajúceho, v originálnom obale, nepoškodený a nepoužitý. Zásielka nebude prijatá na dobierku. Tovar odporúčame zaslať doporučene, zabalený v takom druhu obalu, v akom Vám bol doručený. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci je oprávnený v zmysle Občianskeho zákonníka po spotrebiteľovi požadovať náhradu škody spočívajúcu v prípade vzniknutej zníženej hodnoty vrátenej veci zpôsobenej najmä jej poškodením alebo znehodnotením spotrebiteľom. Tým nie je nijak upierané právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy na adrese predávajúceho Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov, alebo e-mailom na adrese molcanova.veronika@gmail.com

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

– Komu: Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov , e-mail: molcanova.veronika@gmail.com

– Týmto oznamujem / e, že odstupujem / e od zmluvy na tento tovar ................................................... Číslo objednávky ....................................................

– Dátum objednania / dátum prijatia tovaru......................................................................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa .......................................................................................

– Adresa spotrebiteľa ........................................................................................

– Číslo Vášho bankového účtu pre vrátenie peňazí * ...........................................................................................

– Podpis spotrebiteľa ..........................................................................................

– Dátum ...........................................................

* Vyplnte číslo Vášho bankového účtu v prípade, že si želáte zaslať peniaze na účet.

Poznámka: Spolu s formulárom odporúčame zaslať aj fotokópiu faktúry pre jednoznačnú identifikáciu Vašej objednávky.

4. Potvrdenie objednavky:

V okamihu keď kupujúci uskutoční nákup, automaticky od predávajúceho obdrží e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky, v ktorom je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou nákupu.

5. Stornovanie objednávky:

Pokial sa kupujúci rozhodne zmeniť alebo stornovať svoju objednávku, oznámi túto skutočnosť čo najskôr E-mailom na adrese: molcanova.veronika@gmail.com , telefonicky na čísle: 0919045635.

6. Záruka, záručne podmienky a reklamácia tovaru:

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu tovaru, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začíná plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu tovaru, najčastejšie pádu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predajcu E-mailom na adrese: molcanova.veronika@gmail.com , telefonicky na čísle: 0919045635.

Reklamovaný tovar následne odovzdá alebo zašle na adresu Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

Súčasťou reklamácie musí byť.: reklamovaný tovar / pokiaľ je to možné v originálnom obale /, kópia predajného dokladu / faktúry /, stručný popis závady.

Reklamačný poriadok:

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Ceny tovaru:

Pri každom vystavenom tovare je uvedená aktuálna cena za 1 kus ak nie je uvedené inak. V tejto sume nie je zahrnutá suma za dopravu. Nie sme platcami DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.
Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platbu vopred na účet predávajúceho alebo platbu dobierkou na pošte alebo pri prevzatí tovaru od dopravcu. Odoslaním a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.


8. Dodacia lehota, doprava tovaru:

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky.
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe poštou, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní.
V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar kupujúci vopred zaplatí prevodom na ucet predávajúceho, budú peniaze samozrejme vrátené späť na účet kupujúceho, a to do 14 dní alebo na základe vzájomnej dohody.

V prípade neprebratia odoslaného tovaru kupujúcim a požiadaním o opakované doručenie tovaru bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným / expedičnými a dopravnými nakladmi /.

V prípade zvolenej platby vopred na účet predávajúceho, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, bude objednávka stornovaná a tovar uvolnený ďalej do predaja.
Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky vrátanie nákladov na dopravu / poštovného / náš na účet.

9. Ako nakúpiť:

Nákup môžete uskutočniť pomocou nákupného košíka. Kliknutím na tlačidlo vložiť do košíka vložíte tovar do nákupného košíka. Kliknutím na " zobraziť košík" si zobrazíte všetok tovar v nákupnom košíku. Po zobrazení nákupného košíka si môžete v nákupnom košíku tlačidlom zmeniť množstvo a zadaním kusov zmeniť počet kusov v nákupnom košíku. Tlačidlom zmazať položku si môžete vymazať položku z nákupného košíka. Tlačidlom vyprázdniť košík zmažete všetky položky v nákupnom košíku. Dodacie údaje vyplníte v sekcii dodacie údaje. Po vyplnení dodacích údajov a ich skontrolovaní, stlačením tlačidla odoslať objednávku odošlete a podvrdíte svoju objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte na Váš email potvrdenie Vašej objednávky.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplnených a odoslaných dodacích údajov v nákupnom košíku na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o potvrdení objednávky. Zmluva je uložená u predávajúceho a kupujúcemu dostupná na požiadanie. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.


10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ( ďalej len „ARS“)
Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom , ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívného riešenia sporu ( ďalej len „návrh“), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov ( ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjekt ARS je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za daným účelom kontaktovať na adrese na doručenie: Sovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívné riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, pesp. V elektronickej podobe na ars@soi.sk, adr@soi.sk alebo (ii) iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http//www.mhsr.sk/). Kupujúci má právo voľby a je oprávnený vybrať si, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formulára, ktorého vzor je dostupný na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie ( http://www.soi.sk), ako aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( http//mhsr.sk).


11. Ochrana osobných údajov:
Kto je prevádzkovateľ

Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás, počas spracovávania osobných údajov, budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať emailom - molcanova.veronika@gmail.com, poštou na adrese: Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:
budeme vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
plnením podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania


Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, adresa, telefonný kontakt, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. ...),
vedenie účtovníctva. Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu pokiaľ budeme oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak sme vkonkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
Google.com, Facebook.com, Instagram.com a ďalšie sociálne siete,
účtovná firma.

Poskytnutie osobných údajov mimo Európsku úniu

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť , prosím kontaktujte nás e-mailom na molcanova.veronika@gmail.com, poštou na adrese Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov .

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme, v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.
Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujeme 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých sprostredkovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. Napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.


Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce pravidlá na Ochranu osobných údajov v znení :
Podmienky spracúvania osobných údajov platné pred 25.5.2018 prostredníctvom webovej stránky codokazemama.sk
Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. V aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke Sashe .sk prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme IS elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je : meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.
Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z. z. O štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 215/2002 Z. z. O elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. O spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.
Uvedené osobné údaje poskytujete dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, vám prevádzkovateľ nezaručuje poskytnutie služby.
Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú vašej osoby alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.
Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.
Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania na web stránke prevádzkovateľa až po dobu vášho odhlásenia z databázy. Prostredníctvom odkazu nachádzajúcom sa v každom maile budú Vaše osobné údaje bezpečne vymazané zo systému.
Zároveň môžete požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava Vaše osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona.

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok nás prosím kontaktujte.
Veronika Molčanová, Kružlov 114,08604 Kružlov, molcanova.veronika@gmail.com


12. Záverečné ustanovenie:

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.2.2021

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke E-shopu : www. codokazemama.sk
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru / vrátane expedičných a dopravných nákladov / uvedenú v cenníku internetového obchodu.

13. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.
Slovensko Slovenská pošta 1.10€
Slovensko Kuriér 2.50€
Dobierka 1.00€
Osobný odber Bardejov
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.