41.00€
Dostupnosť: Do mesiaca
Kúpou tohto produktu súhlasíš s podmienkami tohto predajcu
Platobné možnosti
  • Bankový prevod
Háčkovaná žirafka bude najlepším kamarátom na maznanie ale aj parťákom za dobrodružstvami. Určite si získa nie jedno dieťa.

Je vyrobená zo 100% bavlny, vyplnená antialergickým dutým vláknom a má bezpečnostné očká.

Veľkosť: cca 32 cm

Štýl  Cute
Materiál Bavlnená Priadza
Spôsob výroby Háčkované
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky
zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
Erika Kičurová- KiEri
IČO: 53917626
DIČ: 1079702910
Nie som platca DPH
miesto podnikania: 17.novembra 538/5,06401 Stará Ľubovňa
zapísaný v živnostenskom registri č. 710-18231
kontaktné údaje: Erika Kičurová
email: kicurova.er256@gmail.com
(ďalej len „predávajúci“)
Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú
uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v
prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho mailom.
2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane
spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov
chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do
objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
6. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
7. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť
objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru, ktorý nie je skladom od 2 do 4 týždňov a tovaru, ktorý je skladom od 2 do 7 pracovných dní.
3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. vedený vo MBank,
• dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
5. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Tovar bude odoslaný až po pripísaní plnej sumy na bankový účet predávajúceho.
5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
6. Tovar je kupujúcemu doručený:
• na adresu určenú kupujúcim v objednávke
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v
objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy
dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane
kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť
uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:
• okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy
objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
• okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy
niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
• okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je
dodávaný počas vymedzeného obdobia.
3. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to
neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných
dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho
u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek
jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote
podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.
5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej
zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo
doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí
kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
6. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od
odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní
od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od
neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti
predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu
ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné
prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený
jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti
tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.
Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v
objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým
spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
12. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy:
• tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
• zmenila sa cena dodávateľa tovaru
• vystavená cena tovaru bola chybná.

Záruka a servis
1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Kupujúcim je v
tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení
reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar)
reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, s faktúrou alebo iným
dokladom o zaplatení tovaru predávajúcemu.
2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,
prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo neodbornou údržbou. Zo záruky sú tiež
vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym respektíve nedbalým zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu,
že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa
odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
4. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre
rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej
tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru
alebo odstúpiť od zmluvy.
5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci
požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil,
nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu
vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký
spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia
reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutie reklamácie.
9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do
troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby
potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená
bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim
nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
11. Pre reklamáciu môže kupujúci vyplniť vzorový reklamačný protokol, ktorý zašle kupujúci na emailovú adresu alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie reklamácie.
Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom
elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
Osobné údaje
Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak
zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané
obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
Slovensko Slovenská pošta 4.50€
Slovensko Kuriér 7.50€
Osobný odber Levočská 335/1, Stará Ľubovňa 06401
Zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.