Daňový bonus

Vítam Vás maminky pri ďalšej pondelkovej poradni! Som veľmi rada, že sa Vám rubrika páči. :D

Ako iste viete, vďaka svojim detičkám máme nárok na daňový bonus. V akej výške, dokedy presne a čo k tomu potrebujeme, Vám dnes v krátkosti zhrniem.

Najdôležitejšie je na začiatok si povedať, že nárok na daňový bonus vzniká na každé vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti a uplatniť si ho môže vždy iba jeden z rodičov.

Výška daňového bonusu

Od 1.1.2019 je výška daňového bonusu 22,17€/mesiac – t. j. 266,04€ ročne.

Výbornou správou pre rodičov s deťmi do 6 rokov je, že od 1.4.2019 majú nárok na dvojnásobný daňový bonus, t. j. 44,34 € mesačne – t. j. 532,08 ročne.

POZOR!

Nárok na tento zvýšený daňový bonus je naposledy v mesiaci, keď dieťa dosiahne 6 rokov.

Príklad:

Ak máte dieťa do 6 rokov (narodené najneskôr v januári 2019), máte nárok na daňový bonus v takejto výške:

Nárok:

Nárok na daňový bonus má ten, kto dosiahol:

  • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t.j.min. 260€ / mesačne)
  • príjmy z podnikania alebo inej závislej činnosti taktiež vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (3120€ za rok) a zároveň musíte vykázať základ dane, t. j. nemôžete mať stratu
Nárok zaniká:
  • po skončení povinnej školskej dochádzky,
  • najneskôr dovŕšením 25. roku, ak dieťa študuje denné štúdium SŠ alebo VŠ,
  • ak dieťa po SŠ nepokračuje, nárok končí  31.8. daného roka,

Ak pokračuje vo VŠ štúdiu, je nárok aj za mesiace medzi ukončením SŠ a zápisom na VŠ (ak je zápis najneskôr v októbri daného roka, v ktorom ukončil SŠ).

  • po ukončení VŠ  je nárok do dňa štátnic, prípadne do dovŕšenia 25. roku veku, podľa toho, čo nastane skôr
  • ak dieťaťu vznikol nárok na invalidný dôchodok, nárok zaniká od 1.dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kt. bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.

INFORMÁCIA:

Počas prerušenia štúdia nárok na daňový bonus zaniká.

Výnimkou ale je prerušenie zo zdravotných dôvodov. Ak preukážete potvrdenie zo školy aj od lekára, že sa dieťa pre chorobu alebo úraz nemôže pripravovať na povolanie štúdiom, vyplácanie daňového bonusu sa nepozastaví.

 
Dokladujeme:
  • Rodný list, potvrdenie o návšteve školy, v špecifických situáciách iné súvisiace doklady.
Uplatnenie daňového bonusu:

Ak vám vznikne daňová povinnosť, zníži sa o daňový bonus. V opačnom prípade bude poukázaný podľa vyplnenej žiadosti buď na bankový účet, alebo poštovou poukážkou spolu s prípadným daňovým preplatkom.


Pondelkovú poradňu pre Vás pripravuje Karin Bodnárová, mamička na materskej a zároveň skúsená účtovná poradkyňa. 
Ak máte nezodpovedané otázky a chcete sa s Karin poradiť, navštívte Kajkin obchodík. 

Všetky legislatívne infošky pre podnikavé mamky, ktoré chcú zarábať, podnikať, či brigádovať popri deťoch v kocke nájdete aj v e-booku Materská na maximum

P.S. Ak máte otázky, pridávajte komentáre priamo na tejto stránke .:) 

Komentáre